BG-Мирково:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Община Мирково, област Софийска

код NUTS

BG412

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации.

Прогнозна стойност
5523300 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45212221

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на стадиони и други съоръжения за спорт

II.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката

05.03.2013 г. 

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на строителството: 5 523 300,00 /пет милиона, петстотин двадесет и три хиляди и триста/ лв. без ДДС, включва непредвидени разходи: 263 014,00 /двеста шестдесет и три хиляди, и четиринадесет/ лв. без ДДС.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.2) Допълнителна информация

Възложителя: Община Мирково, има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради/при невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за изпълнение на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково” - съгласно условията на т.1.2.4. от Договора за отпускане на финансова помощ, при настъпване на обстоятелствата на т.1.2.2 и т.1.2.3. от същия, а именно: При получаване на частичен или пълен отказ от Европейската комисия по предложение за изменение на ПРСР, с което се одобрява прехвърлянето само на част или не се одобрява прехвърлянето на предложени публични средства към бюджета на мярка 321, както и при невъзможност да се осигури изцяло или частично финансирането на Договора за отпускане на финансова помощ при условията на т.5 от Решение № 955 от 16.11.2012 г. на Министерски съвет.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2013 г.