01135-2012-0003

BG-Банско: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101549540

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: opos@pirin.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: ДНП Пирин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin.bg.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Банско, Дирекция "Национален парк „Пирин”
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата поръчка е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да разработи план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023, съглсно българската и европейска законова рамка за този тип ангажименти и съгласно дефинираните му цели и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно поканата за кандидатстване и издадената Заповед за предоставене на безвъзмездна между Възложителя и МОСВ. Проектите свързани с разработване на планове за управление съдържат изпълнение на научни изследвания/подробни инвентаризации, картиране, екологична и социално-икономическа оценка по определени критерии за определяне на целите, зоните и режимите в тях, определящи рамката на управление на защитената територия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

І етап – Набиране на информация по направления за разработване на Плана, съгласно разписаното в настоящото задание (І ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 2 до 11 месец) • Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на съществуващия План’04; • Характеристика на абиотични фактори; • Биологична характеристика; • Културна и социално икономическа характеристика; • Дългосрочни цели и ограничения. ІІ етап – Аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа – съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване частите на Плана). (от 12 до 15 месец) • Обобщаване и анализ на набраната информация през І етап; • Първа оценка; • Втора оценка; • Изготвяне на чернова на Плана – вариант за съгласуване. ІІІ етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка. (от 16 до 18 месец) ІV етап – Обществени обсъждания. (от 19 до 20 месец) V етап –Внасяне на Проекта в МОСВ след отразяване на бележките от решението на ВЕЕС (до 30.11.2014 г.)

Стойност, без да се включва ДДС
1438000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

20

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди ) лева. 2. Гаранцията за участие и изпълнение може да се представи в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Дирекция „Национален парк Пирин”):Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 39 UNCR 70003119330121, BIC : UNCRBGSF 2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. В случай че участник представя банкова гаранция за участие, същата следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на едно на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. В случай , че Изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, то валидността й следва да бъде 30 (тридесет) дни след датата на приключване изпълнението на услугата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 10 % от общата цена, дължимо до 30 (тридесет) дни след представяне на Встъпителен доклад. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. 3 (три) междинни плащания в общ размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, разпределени на две плащания в размер на 20% всяко и едно плащане в размер на 30% или общо 70 % от общата цена, дължими до 30 (тридесет) дни след представяне на съответния доклад за съответното шестмесечие. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена, дължимо до 30 (тридесет) дни след организиране на Обществено обсъждане, съгласно изискванията на НРПУЗТ и отразяване на целесъобразните предложения и изготвяне на Свитък – Обществено обсъждане, Протокол и Справка за неотразените бележки и препоръки в 1 месечен срок от датата на Общественото обсъждане. Окончателното плащане е дължимо след подписан от страните общ приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на предмета на договора и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Преди подписване на договора, избрано за изпълнител обединение на икономически оператори, независимо от националността на участниците, следва да се регистрира като неперсонифицирано дружество в Регистър БУЛСТАТ в Агенцията по вписвания в България (освен ако обединението предпочита да се регистрира като търговец в Търговския регистър). Със същата цел, избрано за изпълнител чуждестранно лице преди подписване на договора следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ на основание "извършване на търговска дейност в страната".

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47, ал.1, т. 1, б. "а"-"д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3, и ал. 5, както и на чл.48 от ЗОП. Посочените изисквания по чл. 47 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, в случай, че участникът избере да ползва такива. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 2.2. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и технически възможности (т ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението). 2.3. Не е представен оригинал на гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника. 2.4. Представената оферта не отговаря на изискванията от Документацията (чл. 57, ал .2 от ЗОП). 2.5. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма 2.6. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по чл. 70, ал. 2 от ЗОП; 2.7. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП . Възможността за отстраняване на нарушения по чл. 68, ал.8 и 9 от ЗОП се прилага и при нарушения по т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник който: е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Изискванията на чл. 47, ал.1, 2 и 5 се прилагат и за подизпълнителите, в случай, че участникът избере да ползва такива. Всяка оферта трябва да съдържа копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Справка-декларация за общия оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните три (2009 г., 2010 г., 2011 г.), приключили, счетоводни години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да докажат оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните три години – 2009, 2010, 2011 г., в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си в общ размер, равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по разработване на Планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата на опазване на околната среда. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря участник от обединението или обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано до датата на подаване на оферти в настоящата процедура, включително предмет, стойностите, датите и получателите. Тези договори следва да са сключени и изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, като може да са сключени с Възложител по смисъла на ЗОП или с други лица. Препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Тези препоръки задължително трябва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък-декларация на експертите на участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включващ наименование на лицата с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че експертите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки експерт трябва да подпише декларация за съгласие за участие в екипа по изпълнение на поръчката, съгласно образец № 12.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които имат опит от последните 3 години, считано до датата на подаване на оферти в настоящата процедура, в изпълнението на договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка-минимум три договора. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по разработване на Планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата на опазване на околната среда. 2. Екип: Ръководител на екипа: Висше образование по горско стопанство или екология /естествени науки или еквивалентна; Квалификация и умения в сферата на планирането на устойчиво развитие; Познания и опит в областта на европейското законодателство в сектора на биоразнообразието (познаване на Директивата за местообитанията 92/43/ ЕЕС, Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура 2000, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС); • Отличен английски език; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие; Специфичен професионален опит: Опит в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието – (като ръководител на поне един успешно изпълнен проект през последните 5 години); Опит в изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии.). Експерт по управление на защитени територии, Заместник-ръководител на екип: Образование по горско стопанство или екология / естествени науки или еквивалентна; Познаване на българското природозащитно законодателство (Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за изготвяне на планове за управление на защитени територии); Познаване на европейското законодателство в сектора на биоразнообразието; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление и/или планиране, координиране, и работа в системата от защитени територии. Опит в планиране и/или изготвяне на стратегически документи за развитието на защитени територии/зони. Специфичен професионален опит: Опит в работата с местни власти, институционални структури и НПО в сферата на биоразнообразието, опазването на природата или устойчивото развитие; Опит в управлението на проекти за опазване на биоразнообразието и/или за изготвяне на планове за управление на защитени територии. (Участие в изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии). Експерт флора: Висше образование в сферата на горско стопанство/биология или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Опит в проекти, касаещи оценка на флористичното разнообразие в защитени територии/зони; (работа в областта през последните 5 години); Специфичен професионален опит: Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един План за управление на защитени територии/зони). Експерт фауна: Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Опит в проекти, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени територии/зони;); Специфичен професионален опит: Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един План за управление на защитени територии/зони); Изискванията към останалите ключови експерти може да намерите в поле VІ.3 от настоящото обявление.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Качество на техническото предложение; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.01.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.02.2013 г.  Час: 11:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.02.2013 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, който ще се финансира съгласно издадена Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

VI.3) Допълнителна информация

Експерт природни местообитания/ гори: Висше образование в сферата на горското стопанство или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление/опазване на природни местообитания/гори; Специфичен професионален опит: Опит в проекти, свързани с проучването на растителното разнообразие в защитени територии/зони, във връзка с разработването на плановете за тяхното управление; Експерт мониторинг: Висше образование в сферата на екология или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и защитените територии/зони; Специфичен професионален опит: Опит в мониторинг и оценка на ефективността на управление на защитени територии. Експерт по връзки с обществеността: Квалификация в сферата на връзките с обществеността или еквивалентна; Добро познаване на въпросите, свързани с връзките с обществеността, включително публична информация / техники на консултация и механизми на обществено участие; Общ професионален опит: Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на връзките с обществеността; Опит в проекти с обществено участие или проекти за екологично образование или обучение; Специфичен професионален опит: Опит в организирането на PR кампании (участие в най-малко 2 кампании, семинари и работни срещи. Експерт географска информационна система (ГИС): Висше образование в сферата на инженерните науки или еквивалентна; Общ професионален опит: Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на използването на информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща база данни, управление на геобаза данни; Специфичен професионален опит: Опит в съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за проектиране и моделиране на защитени територии. Други експерти: Изпълнителят може да подбере и наеме и други експерти за членове на екипа, съгласно целите на проекта и очакваните резултати. Те трябва да имат необходимата квалификация и опит за изпълнение на Обществената поръчка и изискванията на Заданието. Участникът следва да осигури за своя сметка цялото необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката, включително компютърна техника, високопроходим транспорт, когато е необходимо и др. *** Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания. Показателят качество на техническо предложение съдържа в себе си следните подпоказатели, всеки с тежест 15 % в общата комплексна оценка: 1. Вътрешна организация и контрол на изпълнението; 2. Взаимодействие със заинтересованите лица; 3. Управление на риска; 4. Изследователски подход. Възложителят ползва възможността за намаляване на срока по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП с общо 12 дни, тъй като настоящото обявление е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес: http://www.pirin-np.com/ В случай, че участник е представил ценова оферта, в която някоя от единичните цени е по-висока от посочените в документацията за участие максимално допустими стойности, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата му надвишава предварително обявената прогнозна стойност от 1 438 000.00 лв. без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и т.4 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.12.2012 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ