Версия за печат

00591-2012-0002

BG-КНЕЖА: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, Факс: 09132 7711

Място/места за контакт: БИСЕРКА МЛАДЖОВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА 2013 ГОДИНА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Институт по царевицата - Кнежа, Извън града
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на:1. стабилизирана амониева селитра 62500 кг.,2. Калиев хлорид 450 кг., 3.Амофос - 33750 кг., 4.Почвен хербицид за царевица и слънчоглед 75 л., 5.Вегетативен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури - 20 л., 6.Вегетативен хербицид за широколистни певели при пшеница, ечемик и овес 2 кг.,7. Вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед 80 л.,8. вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевицата до фаза 4-5 ти лист 75 л.,9. срещу широколистни при фаза след 4-5 ти лист 0,450 кг.,10. Инсектицид срещу икономически важни неприятели: сив царевичен хоботник, житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. 100 л., 11.Тотален хербицид 280 л., 12.Фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. при пшеница и ечемик 105 л.,13. Вегетативен хербицид срещу широколистни плевели при слънчоглед 30 л.,14. вегетативен хербицид при грах и фий - 4,5 л., 15.Обеззаразител за семена царевица срещу хоботник 7,2 л.,16. Обеззаразител на семена пшеница с/у мани и фузариум 38 л.17.Обеззаразител на семена ечемик с/у мана и ленточна болест 10 л.,18. Обеззаразител на семена овес 6 л.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24457000

Описание:

Азотни торове и съединения
Азотни торове
Различни видове торове
Инсектициди
Хербициди
Фунгициди

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. стабилизирана амониева селитра 62500 кг.,2. Калиев хлорид 450 кг., 3.Амофос - 33750 кг., 4.Почвен хербицид за царевица и слънчоглед 75 л., 5.Вегетативен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури - 20 л., 6.Вегетативен хербицид за широколистни певели при пшеница, ечемик и овес 2 кг.,7. Вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед 80 л.,8. вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевицата до фаза 4-5 ти лист 75 л.,9. срещу широколистни при фаза след 4-5 ти лист 0,450 кг.,10. Инсектицид срещу икономически важни неприятели: сив царевичен хоботник, житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. 100 л., 11.Тотален хербицид 280 л., 12.Фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. при пшеница и ечемик 105 л.,13. Вегетативен хербицид срещу широколистни плевели при слънчоглед 30 л.,14. вегетативен хербицид при грах и фий - 4,5 л., 15.Обеззаразител за семена царевица срещу хоботник 7,2 л.,16. Обеззаразител на семена пшеница с/у мани и фузариум 38 л.17.Обеззаразител на семена ечемик с/у мана и ленточна болест 10 л.,18. Обеззаразител на семена овес 6 л.

Прогнозна стойност без ДДС
91685 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 400 /четиристотин/ лева, гаранция за изпълнение на договора - 2% от стойността на подписания договор. Гаранциите се внасят в касата на Институт по царевицата - Кнежа, административна сграда, ет.1

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането по договорите ще се извършва в левове, разсрочено, съгласно обявените в офертата на кандидата срокове, по банков път, след представяне на фактура и съпътстващи документи, описани в документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: кандидатът да има лиценз за търговия с продукти за растителна защита
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: копия на баланс, ОПР и отчет за паричните потоци за 2011 г.
Минимални изисквания: копията да са заверени с мокър печат и подпис
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатът да разполага със собствен или нает автомобил за осъществяване на доставката / заверено копие на талона на автомобила или заверено копие на договор за наем/, доказателство за наличие на складова база за съхранение на торове и препарати - извлечение от сметката за ДМА или декларация за наличието на такава. Списък на основните договори за доставка на торове и /или/ препарати за растителна защита за 2009, 2010 и 2011 година / стойност, дата и получател/, придружен от препоръки за добро изпълнение;
Минимални изисквания: копията на документите да са подпечатани с мокър печат и да са заверени с надпис "Вярно с оригинала" и подпис. Останалите документи да са подписани и подпечатани с печата на фирмата - кандидат
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена на предложението; тежест: 70
Показател: срок на разсрочено плащане; тежест: 20
Показател: срок на изпълнение на поръчката; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.01.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията се заплаща в касата на Институт по царевицата при получаването й, срещу издаване на фактура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.01.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.01.2013 г.  Час: 10:00
Място

кабинетът на главен счетоводител - административна сграда на Институт по царевицата

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците или изрично упълномощени от тях лица / нотариална заверка/РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

20.12.2013 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

20.12.2013 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Краен срок за подаване на жалби - съгл. сроковете в чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Стабилизирана амониева селитра
1) Кратко описание

Доставка на стабилизирана амониева селитра 62500 кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24410000

Описание:

Азотни торове

3) Количество или обем

62 500 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
37500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 20.02.2013 г. , Крайна дата 28.02.2013 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Калиев хлорид
1) Кратко описание

Доставка на калиев хлорид 450 кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

450 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
460 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.09.2013 г. , Крайна дата 30.09.2013 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Амофос
1) Кратко описание

Доставка на амофос 33750 кг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

33750 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
33750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Почвен хербицид за царевица и слънчоглед
1) Кратко описание

Доставка на почвен хербицид за царевица и слънчоглед 75 л.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

75 л.

Прогнозна стойност, без ДДС
890 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.04.2013 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури
1) Кратко описание

Доставка на Вегетативен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

20 л.

Прогнозна стойност, без ДДС
1295 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.05.2013 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес
1) Кратко описание

Доставка на Вегетативен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес за1350дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

2 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
1540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2013 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед
1) Кратко описание

Доставка на Вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед за 400 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

80 л.

Прогнозна стойност, без ДДС
1550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.04.2013 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевиата
1) Кратко описание

за 600 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

75 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
3330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.05.2013 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид срещу широколистни житни плевели при царевицата при фаза 4-5 лист
1) Кратко описание

за 300 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

36 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
270 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.05.2013 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Вгетативен хербицид срещу широколистни плевели при царевицата при фаза след 4-5 лист
1) Кратко описание

за 280 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000, 24400000, 24453000

Описание:

Химически продукти
Азотни торове и съединения
Хербициди

3) Количество или обем

0,450 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
480 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.05.2013 г. 

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Инсектицид срещу икономически важни неприятели: сив царевичен хоботник, житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др.
1) Кратко описание

за 2000 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24452000

Описание:

Инсектициди

3) Количество или обем

100 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
3080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.04.2013 г. 

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Тотален хербицид
1) Кратко описание

за 700 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

280 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
1820 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.08.2013 г. 

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Фунгицид срещу икономически важни болести - мана, узариум и др. при пшеница и ечемик
1) Кратко описание

за 1050 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24457000

Описание:

Фунгициди

3) Количество или обем

105 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
3280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.05.2013 г. 

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид срещу широколистни плевели при слънчоглед
1) Кратко описание

за 300 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

30 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.04.2013 г. 

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Вегетативен хербицид при грах и фий
1) Кратко описание

за 90 дка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

4,5 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
240 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.04.2013 г. 

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Обеззаразител на семена царевица срещу хоботник
1) Кратко описание

за 450 кг.семена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000

Описание:

Агрохимически продукти

3) Количество или обем

7,2 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
350 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.04.2013 г. 

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Обеззаразител на семена пшеница срещу мани и фузариум
1) Кратко описание

за 25000 кг. семена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000

Описание:

Агрохимически продукти

3) Количество или обем

38 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
625 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2013 г. 

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Обеззаразител за семена ечемик срещу мана и ленточна болест
1) Кратко описание

за 6000 кг.семена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000

Описание:

Агрохимически продукти

3) Количество или обем

10 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
275 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2013 г. 

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Обеззаразител на семена овес
1) Кратко описание

за 4000 кг.семена

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000

Описание:

Агрохимически продукти

3) Количество или обем

6 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
110 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 01.03.2013 г.