Версия за печат

02718-2012-0214

BG-Ракитово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЮЦДП-гр.Смолян, ТП Държавно горско стопанство "Ракитово", ул."Ал.Стамболийски"№2, За: инж.Петър Байлов-директор, Р.България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2155, Факс: 03542 2172

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности, свързани с охрана и управление на държавни горски територии.

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на неупотребяван котел за отопление на биомаса за нуждите на ТП ДГС"Ракитово".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС "Ракитово"
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на неупотребяван котел за отопление на биомаса за нуждите на ТП ДГС"Ракитово".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39715200

Описание:

Оборудване за отопление

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на един брой неупотребяван котел за отопление на биомаса за нуждите на ТП ДГС"Ракитово".

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на. участника. Участниците в процедурата представят гаранция за участие в размер на 150,00 /сто и петдесет лева/. Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие. Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 3% ( три процента) от стойността на поръчката, вносима, респ. представена след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката. Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ДГС”.Ракитово”: IBAN 41STSA93000001256569., BIC STSABGSF при Банка ДСК ЕАД – клон Ракитово, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извърши със средства от стопанската дейност на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно утвърдената документация за участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно утвърдената документация за участие в процедурата.
Минимални изисквания: Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната приключена финансова година., с изключение на новорегистрираните търговци, съгл. чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно утвърдената документация за участие в процедурата.
Минимални изисквания: Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.01.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

По касов или банков път, по сметка на възложителя:IBAN 41STSA93000001256569., BIC STSABGSF при Банка ДСК ЕАД – клон Ракитово

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.01.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.01.2013 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на ТП ДГС "Ракитово", гр.Ракитово, ул."Ал.СТамболийски"№2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на кандидат в процедурата трябва да удостовери представителната си власт с нотариално заверено пълномощно (оригинал).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ