Версия за печат

00872-2012-0003

BG-гр. Приморско: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Oбщина Приморско, област Бургас, гр. Приморско, ул. „Трети март” № 56, За: Дукена Коемджиева, България 8180, гр. Приморско, Тел.: 0550 33621, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Място/места за контакт: област Бургас, гр. Приморско, ул. „Трети март” № 56

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.primorsko.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект №02/322/00589 „Реконструкция и благоустройство на централна градска част – кв.11 и Морска градина - кв. 33а – град Приморско”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Приморско, гр.Приморско
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект №02/322/00589 „Реконструкция и благоустройство на централна градска част – кв.11 и Морска градина - кв. 33а – град Приморско”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1226087.8 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение – П2; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок – П3; тежест: 5
Показател: Мерки и изисквания – П4; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 483423 от 17.05.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 266 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изпълнение на СМР „Реконструкция и благоустройство на централна градска част – кв.11 и Морска градина - кв. 33а – град Приморско”
V.1) Дата на сключване договора
10.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.07.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД "Обединение Приморско 2012", ЕИК 176346493, гр. Пловдив, р-н "Северен", ул. "Полет"1, ет.8, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 943060, E-mail: koevltd@hotmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1226087.8 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект №02/322/00589 по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.12.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор