Версия за печат

00126-2012-0032

BG-Несебър: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс"10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на ново улично и парково осветление в к.к. Слънчев бряг-запад по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление пред х-л „Кристал” /зад Централна поща/ и от х-л „Заря” срещу автогара до разклон за пожарна, к.к. Слънчев бряг-запад; Обособена позиция №2: Изграждане на парково осветление зад ресторант „Джани” от х-л „Парк” до ВС „Палма”, к.к. Слънчев бряг-запад”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: к.к. Слънчев бряг, Община Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

За Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление пред х-л „Кристал” /зад Централна поща/ и от х-л „Заря” срещу автогара до разклон за пожарна, к.к. Слънчев бряг-запад: Предвидено е да се доставят и монтират стълбове с h = 9.5 м. Подбраните осветителни тела са с крушки NA 70 W. При монтажа на стълбовете се прави изкоп с размери 1.5/1.5/1.5 м. Изправя се стълба с нужната механизация, като се отвесира и се трамбова с чакъл основата му на пластове до от дълбочината на изкопа. След това се залива с бетон Б20. Захранването ще става с кабел тип NYY 4х10 мм2 положени подземно в изкопи 0.8х0.4м. от ново табло улично осветление, което е предвидено да се монтира на посоченото на чертежа място. От табло улично осветление до всеки един от стълбовете ще се използва кабел NYY 4х10 мм2 положен в изкоп 0.8х0.4 м. и гофрирана тръба Polieco Ф50 мм. При преминаване на кабела през уличното платно, същите да се изтеглят в предпазни PVC тръби – ф110 мм, положени в изкоп 1.1х0.4 м. За Обособена позиция №2: Изграждане на парково осветление зад ресторант „Джани” от х-л „Парк” до ВС „Палма”, к.к. Слънчев бряг-запад”: Предвидено е да се доставят и монтират стълбове с h = 4м. В проекта са заложени да се използват осветителни тела тип сфера – Опал Ф400. Подбраните осветителни тела са с крушки NA 70W. При монтажа на стълбовете за парково осветление с h = 4м. се прави изкоп с размери 0.5/0.5/0.6 м. Залива се с бетон Б20. Фиксирането на стълба става посредством анкерни болтове М12/135 мм, разпределени на 120 градуса един спрямо друг. Захранването ще става с кабел тип NYY 4х10 мм2 положени подземно в изкопи 0.8х0.4м от ново табло улично осветление, което е предвидено да се монтира. От табло улично осветление до всеки един от стълбовете ще се използва кабел тип NYY мм2 положен в изкоп 0.8х0.4м. При преминаване на кабела през уличното платно, същите да се изтеглят в предпазни PVC тръби – ф110 мм, положени в изкоп 1.1х0.4м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване са описани подробно по видове и количества описани в документацията и количествено-стойностни сметки в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката и одобрени количествени сметки”, съгласно документация за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
93000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на както следва: За Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление пред х-л „Кристал” /зад Централна поща/ и от х-л „Заря” срещу автогара до разклон за пожарна, к.к. Слънчев бряг-запад - 790.00 лв. /седемстотин и деветдесет лева/. За Обособена позиция №2: Изграждане на парково осветление зад ресторант „Джани” от х-л „Парк” до ВС „Палма”, к.к. Слънчев бряг-запад” - 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Несебър: IBAN: BG 79 UNCR 7630 3300 0004 13; BIG: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия. Тя следва да съдържа неотменимо и безусловно задължение за плащане при писмено искане от Възложителя , когато участникът е отеглил офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася и обособената позиция. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Несебър: IBAN: BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, ВIС: UNCR BGSF – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 12 месеца. Банковата гаранция следва да съдържа условие за плащане, в случай на частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане, както и в банкова гаранция, изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно утвърден бюджет на Община Несебър.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 следва да съдържа: 1. Оферта по образец;2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата; 3. Документ за закупена документация за участие в настоящата процедура (копие); 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 5. Административни сведения за участника - по образец; 6. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 7. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им - по образец; 8. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП - по образец; 9. Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.3 и т.4 и ал.5, т. 2 от ЗОП - по образец; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - по образец; 11. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - по образец с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл.56 ал.1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП; 12. Декларация по по чл.56, ал.1 т. 11 от ЗОП - по образец; 13. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите когато участника е обединение / консорциум); 14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участника е обединение/ консорциум) - по образец; 15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участника е обединение/ консорциум) - по образец; 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника;17. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника; 18. Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект и строителната площадка и условията на строителство на място; 19. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - по образец; 20.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); Плик №2: Техническо предложение - по образец; Плик №3: Ценово предложение - по образец; Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства: Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП; Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия; Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; За когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно обявените в обявлението условия; Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие; Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните 3 /три/ години (2009, 2010 и 2011г.); Информация за общия оборот и оборота за строителство за последните 3 /три/ години (2009, 2010 и 2011г.) - по образец;
Минимални изисквания: 1. Участникът да има реализиран оборот от строително-монтажни работи общо за последните 3 /три/ финансови години (2009, 2010 и 2011г.), както следва: За Обособена позиция №1 – не по-малко от 230 000.00 лева, и За Обособена позиция №2: – не по-малко от 40 000.00 лева
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 2. Списък - декларация на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години - по образец, с приложени референции за добро изпълнение; 3. Списък - декларация за конкретното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - по образец, с приложени документи за собственост или наем; 4. Списък - декларация на инженерно-техническия персонал - по образец, с приложени дипломи, автобиографии и копия от договори; 5. Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи към момента трудови договори на участника. 6. Участникът следва да е вписан в регистъра за категориите строежи, даващи му възможност да изпълнява дейностите съобразно количествените сметки и техническата спецификация на предмета на поръчката – V-та категория.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е застрахован за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия и бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията. 2. Участникът следва да има минимум 2 /два/ изпълнени договора с предмет, включващ: изграждане на улично и парково осветление и/или ремонтни дейности по тях. 3. За изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, всеки участник трябва да разполага с минимум багер – 1 бр., автокран и/или автовишка равна или по-голяма от 22 м. – 1 бр. и мобилна лаборатория за ел. измервания – 1 бр. – собствени или наети. 4. Участникът трябва да посочи минимум: - 1 /един/ технически ръководител, който да е дипломиран инженер – част „Електро” с придобита мин. IV квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V с опит не по-малко от 5 години в тази област; - 1 /един/ специалист по контрол на качеството с опит минимум 1 година; - 1 /един/ координатор по безопасност и здраве с опит минимум 1 година; Участникът трябва да има на разположение изпълнителски персонал не по-малко от 5 работника – ел. монтьори с мин. IV квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. 5. Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи към момента трудови договори на участника. 6. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, при условията и реда на Закона за камарата на строителите или еквивалентен документ за чуждестранните участници;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: срок за отзоваване при възникнали аварии в рамките на гаранционните срокове; тежест: 30
Показател: финансова оценка; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.01.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата се превежда в посочения в обявлението срок с платежно нареждане към бюджета по сметка на Община Несебър BG55 UNCR 7630 8400 0004 00; UNCR BGSF, код за плащане 447000 – „УниКредит Булбанк” гр. Несебър. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в Община Несебър - град Несебър, п.к.8230, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.6, ст. 68-2, отдел „Инвестиционна политика”. При поискване от заинтересованото лице възложителят може да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Община Несебър, ет.6, ст. 68-2, отдел „Инвестиционна политика”, от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.01.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.01.2013 г.  Час: 10:00
Място

сградата на Община Несебър

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.12.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на ново улично осветление пред х-л „Кристал” /зад Централна поща/ и от х-л „Заря” срещу автогара до разклон за пожарна, к.к. Слънчев бряг-запад
1) Кратко описание

Предвидено е да се доставят и монтират стълбове с h = 9.5 м. Подбраните осветителни тела са с крушки NA 70 W. При монтажа на стълбовете се прави изкоп с размери 1.5/1.5/1.5 м. Изправя се стълба с нужната механизация, като се отвесира и се трамбова с чакъл основата му на пластове до от дълбочината на изкопа. След това се залива с бетон Б20. Захранването ще става с кабел тип NYY 4х10 мм2 положени подземно в изкопи 0.8х0.4м. от ново табло улично осветление, което е предвидено да се монтира на посоченото на чертежа място. От табло улично осветление до всеки един от стълбовете ще се използва кабел NYY 4х10 мм2 положен в изкоп 0.8х0.4 м. и гофрирана тръба Polieco Ф50 мм. При преминаване на кабела през уличното платно, същите да се изтеглят в предпазни PVC тръби – ф110 мм, положени в изкоп 1.1х0.4 м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване са описани подробно по видове и количества описани в документацията и количествено-стойностни сметки в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката и одобрени количествени сметки”, съгласно документация за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
79000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на парково осветление зад ресторант „Джани” от х-л „Парк” до ВС „Палма”, к.к. Слънчев бряг-запад”
1) Кратко описание

Предвидено е да се доставят и монтират стълбове с h = 4м. В проекта са заложени да се използват осветителни тела тип сфера – Опал Ф400. Подбраните осветителни тела са с крушки NA 70W. При монтажа на стълбовете за парково осветление с h = 4м. се прави изкоп с размери 0.5/0.5/0.6 м. Залива се с бетон Б20. Фиксирането на стълба става посредством анкерни болтове М12/135 мм, разпределени на 120 градуса един спрямо друг. Захранването ще става с кабел тип NYY 4х10 мм2 положени подземно в изкопи 0.8х0.4м от ново табло улично осветление, което е предвидено да се монтира. От табло улично осветление до всеки един от стълбовете ще се използва кабел тип NYY мм2 положен в изкоп 0.8х0.4м. При преминаване на кабела през уличното платно, същите да се изтеглят в предпазни PVC тръби – ф110 мм, положени в изкоп 1.1х0.4м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване са описани подробно по видове и количества описани в документацията и количествено-стойностни сметки в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката и одобрени количествени сметки”, съгласно документация за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
14000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4