Версия за печат

02723-2012-0002

BG-Карлово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ"Васил Левски" гр. Карлово, ул."Стремски полк" № 6, За: Мариана Манчева, България 4300, Карлово, Тел.: 0335 95593, E-mail: sou_v_levski_karlovo@abv.bg, Факс: 0335 95593

Място/места за контакт: СОУ "Васил Левски" гр. Карлово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://soulevski.karlovo.info/.

Адрес на профила на купувача: http://soulevski.karlovo.info/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Периодични доставки на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СОУ „Васил Левски” гр. Карлово в две обособени позиции: 1. „Доставка на мляко и плод за учениците от І до ІV клас” 2. „Доставка на обяд за ученици-целодневно обучение”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Карлово СОУ "Васил Левски" - начален курс, ул."Александър Стамболийски" № 18 - стола на училището
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят следва да доставя през учебните дни два пъти седмично мляко за 456 ученици и три пъти седмично плод за 456 ученици- по обособена позиция едно и обяд, включващ едно основно ястие и необходимото количество хляб за 291 ученици- по обособена позиция две. Доставките се изпълняват по предварителна заявка на Възложителя за необходимото количество мляко или плодове и точния брой обяди за деня

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

456 ученици от І до ІV клас за мляко и плод 291 ученици- целодневно обучение за обяд

Прогнозна стойност без ДДС
121500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност на обществената поръчка се формира като сбор от цената за доставените плодове и мляко на учениците от І до ІV клас и цената за обяд на учениците на целодневно обучение.Финансирането по обособените позиции е както следва: По обособена позиция № 1 - "доставка на мляко и плод за ученици І-ІV клас" финансирането е от държавния бюджет съгласно ПМС № 308/2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас. По обособена позиция № 2: "доставка на обяд за ученици-целодневно обучение" финансирането е от проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, когато участникът е физическо лице представя копие от документа за самоличност; 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от картата за идентификация в регистър Булстат – за кандидатите, които не са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията /заверено от участника копие/, при участници обединения- документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларации по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 6); 4. Декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 7); 5. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 8); 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 9); 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (приложение № 11); 8. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приложение № 10) Представя се попълнена преди подписване на договора от определения за изпълнител на поръчката кандидат; 9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор (Приложение № 15); 10. Декларация от членовете на обединението/консорциума (Приложение № 17); 11. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП: 11.1.Копие от годишния финансов отчет за 2011 г.;. 11.2. Декларация за общия оборот и оборота от стоките и услугите, предмет на поръчката през последните 3 години (Приложение № 16); 12. Доказателства за технически възможности на участника по чл.51 от ЗОП: За обособена позиция № 1: 12.1.1 Декларация за транспортни средства на участника за изпълнение на поръчката (Приложение № 12) ; 12.1.2. Удостоверение от РЗИ / БАБХ за регистрация на транспортните средства на участника в регистъра по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – копие, заверено от участника; За обособена позиция № 2: 12.2.1. Декларация за транспортни средства на участника за изпълнение на поръчката (Приложение № 12);12.2.2. Декларация за наличие на обект за приготвяне на храна (Приложение № 13); 12.2.3. Декларация за квалифицирания персонал на участника (Приложение № 14);12.2.4. Удостоверение от РЗИ/ БАБХ за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните – копие, заверено от участника;12.2.5. Удостоверение от РЗИ/ БАБХ за регистрация на транспортните средства на участника в регистъра по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – копие, заверено от участника; 13. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и останалите документи са подписани от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено ксерокопие; 14. Оферта (Приложение №1); 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2 за обособена позиция № 1 или Приложение № 3 за обособена позиция № 2); 16. Примерно месечно меню за съответната обособена позиция; 17. Ценово предложение (Приложение № 4 за обособена позиция № 1 или Приложение № 5 за обособена позиция № 2); 18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Горепосочените приложения се намират в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на годишния финансов отчет за 2011 г. 2 Декларация за общия оборот и оборота от стоките и услугите, предмет на поръчката през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № -16 от документацията за участие)
Минимални изисквания: Финансовият отчет за 2011 г. да бъде с положителен резултат
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За обособена позиция № 1: 1 Декларация за транспортни средства на участника за изпълнение на поръчката (Приложение № 12) ; 2. Удостоверение от РЗИ / БАБХ за регистрация на транспортните средства на участника в регистъра по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – копие, заверено от участника; За обособена позиция № 2: 1. Декларация за транспортни средства на участника за изпълнение на поръчката (Приложение № 12); 2. Декларация за наличие на обект за приготвяне на храна (Приложение № 13); 3. Декларация за квалифицирания персонал на участника (Приложение № 14); 4. Удостоверение от РЗИ/ БАБХ за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните – копие, заверено от участника; 5. Удостоверение от РЗИ/ БАБХ за регистрация на транспортните средства на участника в регистъра по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – копие, заверено от участника;
Минимални изисквания: Минимални изисквания за двете обособени позиции: Участникът трябва да разполага с най-малко 1 транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.12.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2012 г.  Час: 10:00
Място

СОУ"Васил Левски" гр. Карлово ул."Стремски полк" № 6, учителската стая

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект BG051PO001-3.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", съфинансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Достака на мляко и плод за ученици - І-ІV клас
1) Кратко описание

Доставка на мляко два пъти седмично за 456 ученици; Доставка на плод три пъти седмично за 456 ученици. Доставките се извършават ежедневно само в учебните дни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

Приблизителен брой ученици 456. Количеството е прогнозно. Точният брой на необходимото количество мляко или плодове е в зависимост от броя на присъстващите за деня ученици. За отсъстващите ученици храна няма да се доставя.

Прогнозна стойност, без ДДС
43000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на обяд за ученици-целодневно обучение
1) Кратко описание

Доставка на обяд за 291 ученици по предварителна заявка. Доставките се извършават ежедневно само в учебните дни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

Приблизителен брой ученици- 291. Количеството е прогнозно. Точният брой на необходимите за деня обяди е в зависимост от броя на присъстващите за деня ученици. За отсъстващите ученици храна няма да се доставя.

Прогнозна стойност, без ДДС
78500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2013 г.