Версия за печат

00808-2012-0008

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396712, E-mail: Lachezar.Hadjistojanov@damtn.government.bg, Факс: 02 9396712

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
Място на изпълнение: Територията на Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН по посочени обособени позиции, както следва: 1. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. 2. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS. 3. Предоставяне на интернет услуги. Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1: 145 бр. директни телефонни поста. Обособена позиция №2: 93 бр. сим карти. Обособена позиция №3: Свързване на 23 точки.

Прогнозна стойност без ДДС
154166 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата: По обособена позиция 1 - 800 лв. По обособена позиция 2 - 400 лв. По обособена позиция 3 - 350 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3%.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира с бюджетни средства. Плащанията са ежемесечни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код или копие от документ за регистрация. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5. Документ за внесена гаранция за участие. За участващите по обособена позиция №1- копие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. За участващите по обособена позиция №2 - копие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс - радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички други включени в стандарт GSM и/или UMTS, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. За участващите по обособена позиция №3 – копие на извадка от регистъра на предприятията, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за намерение за осъществяване на електронни съобщения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Информация за оборота по образец /Приложение 10 от документацията/, попълнена по отделно за всяка обособена позиция, за която се участва. Копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години.
Минимални изисквания: За обособена позиция №1: не по-малко от 200 000 лв. оборот на услугите, обект на предмета на позицията, за предходните три години. За обособена позиция №2: не по-малко от 90 000 лв. оборот на услугите, обект на предмета на позицията, за предходните три години. За обособена позиция №3: не по-малко от 80 000 лв. оборот на услугите, обект на предмета на позицията, за предходните три години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на изпълнените договори по образец /Приложение 11 от документацията/, попълнен по отделно за всяка обособена позиция, за която се участва и референции за тяхното изпълнение.
Минимални изисквания: За обособена позиция №1: - Най-малко 15 /петнадесет/ броя договори, изпълнени през последните три години, с предмет, сходен с предмета на позицията, придружени с референции. За обособена позиция №2: - Най-малко 15 /петнадесет/ броя договори, изпълнени през последните три години, с предмет, сходен с предмета на позицията, придружени с референции. За обособена позиция №3: - най-малко 15 /петнадесет/ броя договори, изпълнени през последните три години, с предмет, сходен с предмета на позицията, придружени с референции.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показателите и тяхната относителна тежест за обособена позиция №1 са посочени в приложение Б.; тежест: 1
Показател: Показателите и тяхната относителна тежест за обособена позиция №2 са посочени в приложение Б.; тежест: 1
Показател: Критерий за оценка за обособена позиция №3 е най-ниска цена.; тежест: 1

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 473395 от 29.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.11.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.11.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.11.2012 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София,бул. "Г. М. Димитров" №52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.10.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа
1) Кратко описание

Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи, за 145 бр. директни телефонни поста и две телефонни централи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги

3) Количество или обем

145 директни телефонни поста.

Прогнозна стойност, без ДДС
83333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест: 1. Цена на месечна абонаментна такса - тежест 50%; 2. Цена на минута разговор - тежест 50%.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS.
1) Кратко описание

Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на избрания изпълнител, както и връзка към други мобилни и фиксирани мрежи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги

3) Количество или обем

93 бр. СИМ карти.

Прогнозна стойност, без ДДС
37500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест: Ценови показател - 0,7, съставен от: - цена на месечна абонаментна такса за 1 сим карта - макс. брой точки 50; - цена на минута изходящ разговор - макс. брой точки 50; Технически показател - 0,3, съставен от: брой минути за безплатни разговори - макс брой точки 100.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Предоставяне на интернет услуги
1) Кратко описание

Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до интернет в офисите на ДАМТН.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64216110

Описание:

Услуги по електронен обмен на информация

3) Количество или обем

23 бр. точки на свързване

Прогнозна стойност, без ДДС
33333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

Критерий за оценка на офертите - "най-ниска цена" за месечна такса.