Версия за печат

00044-2012-0056

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: Анка Дончева, Калина Йорданова, България 1606, София, Тел.: 02 9173272, E-mail: k.yordanova@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://api.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/orubrik.php?r=11.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: Завеждащ деловодство при АПИ, България 1606, София, Тел.: 02 9520525

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Основно място на изпълнение: Обход на гр. Габрово, обл. Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Обект: Път III-5004 “Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово”. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец “Малуша” се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр.Габрово” с Шипченския проход /РП І-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45220000, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Техническият проект е разделен на 4 Участъци:ПЪРВИ УЧАСТЪК–рехабилитация от км 0+000 до км 7+670, дължина на участъка - L=7,670 км.Начало – км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599 преди град Габрово.Край– км 7+670 е преди пътен възел “Поповци” на път II-44 “Севлиево – Габрово”.Трасето се намира северно от индустриалната зона на Габрово, при км 2+300, пресича река Янтра с мост L=16x20=320м, преминава южно от с. Рязковци и Думници, и при с. Поповци пресича РП II-44 Севлиево – Габрово”.Големи съоръжения – 2бр,Подлез при км 1+760,Км 2+300 – мост на р.Янтра,ВТОРИ УЧАСТЪК– рехабилитация,реконструкция и ново строителство,от км 7+670 до км 10+940.74,дължина на участъка L=3,270км.Начало – км 7+670 е преди пътен възел “Поповци” на път II -44 “Севлиево – Габрово”.Край–км 10+940.74 завършва в с. Чехлевци, като последните 200 метра разделят селото на две.Пътни възли, кръстовища и зауствания-Пътен възел “Поповци” – км 7+800 при пресичане на РП ІІ-44 „Севлиево-Габрово”,Големи съоръжения-Подлез при км 7+809.ТРЕТИ УЧАСТЪК– ново строителство-от км 10+940.74 до км 16+010,дължина на участъка L=5,069 км.Начало– км 10+940.74 – от с. Чехлевци,край – км 16+010 – п. в. Дядо Дянко (път ІІІ-5006.Пътни възли-Км 11+513 - Пътен възел на „Чехлевци”,км 15+500 - Пътен възел на „Дядо Дянко”,Подпорни и укрепителни стени-Подпорните стени като крила на водостоци или като самостоятелни са монолитни стоманобетонови.Големи съоръжения-Км 11+800 - Мост,Км 14+660 - Мост,Км 15+415 - Мост,Мост над р. Паничарка,Тунел От Км 12+420 до км 12+960 – с дължина 540м.Реконструкции на съоръжения на други ведомства-Проектът предвижда реконструкция на Въздушни линии 20kV и съобщителни кабели.ЧЕТВЪРТИ УЧАСТЪК– ново строителство - от км 16+010 до км 20+120.00, дължина на участъка L=4,110 км.Начало – км 16+010 – от кв. Дядо Дянко,край– км 20+ 120.00 – до кв. Радецки (пътно кръстовище за етапна връзка).Подпорни стени и корекции на реки Директното трасе засяга коритото на река Паничарка и река Козещица.При км 16+480 на р.Паничарка. Предвидена е стоманобетонова подпорна стена от ляво и откос 1:1, отдясно. Ширина на корекцията 15м.При км 16+880 на р. Паничарка. Предвидени са стоманобетонови подпорни стени от ляво и дясно на корекцията. Ширина на дъното 15м.При км 18+360 на р.Козещица. Предвиден е профил с откос от ляво 1:1.5, а от дясно 1:1. Ширина на дъното 20.00м. Хидросъоръжения-При км 19+976.80 обходния път на гр. Габрово пресича изградения ДюкерN3 на р. Козята.Реконструкции на съоръжения на други ведомства-Проектът предвижда реконструкция на кабелни линии 20kV, на мрежа НН и улично осветление, реконструкция на ЕЛ-20 kV, реконструкция на ТТ кабели, преустройство на съществуващи и изграждане на нови трафопостове и разпределителни уредби.ЕТАПНА ВРЪЗКА– ново строителство - от км 0+000 =20+124.50 до км 3+130, дължина L=3,130 км.Хидросъоръжения-Реконструкция на канал Козята – Ф600 – Обходният път пресича гравитачен тръбопровод от бетонови тръби на деривация „Козята” при км 0+500 на етапната връзка и при км 20+400 на директното трасе, което налага неговата реконструкция. Тръбопроводът е със следните характеристики: Q=0.400 m3/s, Dy=600 и надлъжен наклон от 0,55%. Чрез изградената деривация събраните води от речното водохващане на р.Козята се транспортират до входната шахта на дюкер №3 от деривация „Янтра”. Пътно кръстовище при км 2+977.33-Пресичането на етапната връзка със съществуващото трасе на главен път I – 5, през прохода Шипка е решено с Т – образно пътно кръстовище на ниво. Главното направление е етапната връзка, а второстепенното е посоката за Етъра /Габрово/.

Прогнозна стойност без ДДС
91353565 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в дни

720


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на – 900 000 лв. /деветстотин хиляди лева/, без ДДС; Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде валидна до изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.При издаване на Акт обр. 16 за обекта,възложителят освобождава 1/3 от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година след издаване на Акт обр. 16, възложителят освобождава още 1/3 от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от стойността на гаранцията за изпълнение на договора след изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер до 10 на сто (в зависимост от офертата на участника) от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след „Датата на приключване”, съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка), само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер до 10 на сто от цената на договора. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява със сумата на удръжките от междинните плащания към Изпълнителя. Намаляването се извършва след представянето на копие от съответния Междинен сертификат за извършени строително-монтажни работи и доказателства за одобрението на този сертификат. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора следва да се представят в оригинал, в една от следните форми: Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 14 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя, тази за изпълнение на договора - по образеца в Приложение № 15 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя, а банковата гаранция за авансово плащане - по образеца в Приложение № 18 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с предложената от участника ценова оферта, при условията на договора за възлагане на обществена поръчка, както следва: (a) Авансово плащане ако е поискано в Техническата оферта и след издаване на съответната гаранция. В 30 – дневен срок от Деня на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 на сто от Цената за изпълнение на Договора с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. (b) Междинни плащания за изпълнението на всеки отделен Етап или на част от Етап, дължими след издаване на Сертификати за приемане на Етап, съответно на Сертификат за частично приемане на Етап, и Акт за междинно плащане . Междинните плащания са равни на стойността на съответния Етап, посочени в офертата на изпълнителя или на съответната част от стойността на Етапа, в случаите на плащане въз основа на Сертификат за частично приемане на Етап. КОНСУЛТАНТЪТ, в срок от 10 работни дни след получаване на горепосочените документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при наличие на условия за плащане представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение Междинния сертификат за изпълнени проектантски и СМР. В случай че КОНСУЛТАНТЪТ откаже да съгласува Междинния сертификат, той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа си в срока по предходното изречение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да одобри или отхвърли представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаването на становището на Консултанта, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА. Остатъкът от сумите по Междинния сертификат се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението /консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, и че всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението и документите съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП или същите не включват всички изброени случаи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен; 2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението; 3. Удостоверение за наложено или липса на наложено административно наказание за наемане на незаконно пребиваващи чужденци през последните до пет години, издадено от компетентните органи на държавата на участника; 4. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от І-ва категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът се представя от участника в обединението, който съобразно разпред.на дейностите, предвидено в д-ра за създ. на обед. ще извършва строителството. Чуждестранните лица, представят удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната държава, в която е установен, издаден от компетентен орган съгласно националния му закон, съгласно чл. 49,ал.1от ЗОП; 5. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, (съгласно образеца – Приложение № 15 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя, в случай на представяне на банкова гаранция) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD; 6. Заверени от участника копия от валидни полици за застраховки професионална отговорност по чл. 171 и 173 от ЗУТ в качеството на проектант и строител (а) застраховка в качеството му на проектант за минималната застрахователна сума за първа категория строежи; б) застраховка в качеството му на строител за застрахователна сума не по-малка от 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума. 7. Нот. зав. копие от сертиф. за с-ма за у-ние на кач., сертифиц. съгл. стандарт ISO 9001:2008,както и стандарт за опазв. на окол. среда ISO 14001:2004,или еквив. серт., издад. от органи, установени в др. д-ви чл-ки, както и др. доказ. за еквив. мерки за осиг. на качеството или за опазв. на окол.среда

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът следва да отговаря на изискванията съгласно чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации, представени както е описано в Документацията за участие в обществената поръчка. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице: 3.1. Копие от докум. за регистр. и Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1,б."а","б","в","г","д",т.2, и т. 3, ал.2, т.1, т.2, предл.1-во,т.2а,предл.1-во.т. 3, т.4, т.5 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко физ. или юрид. лица, включени в обединението, съгл. чл.56,ал.3 от ЗОП 3.2. документите за икономическото и финансовото състояние и техническите възможности и/или квалификация се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 3.3. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само от участниците в обединението които ще изпълняват дейности, свързани със строителството и/или предоставяне на услуги, приложими към строителството. 4. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 4.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 4.2. Налице са обстоятелства по чл. 46,чл. 47, ал. 1,т.1,б."а","б","в","г","д",т.2 и т. 3, ал.2, т.1, т.2, предл.1-во,т.2а,предл.1-во.т. 3, т.4, т.5 и ал. 5 от ЗОП и чл. 48 от ЗОП. 4.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 4.4. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и финансови възможности (ІІІ.2.2) и технически възможности (ІІІ.2.3) от обявлението. 4.5.Участник се отстранява ако не е разработил техническото предложение съгласно изискванията на Възложителя. 4.6.Участник се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение (Прил. 5.1) и описанието на който и да е от подпоказателите от т. 23.4.1 до т. 23.4.5 от Документацията за участие 4.7. Участник се отстранява ако не е разработил графика за изпълнение съгласно изискванията на 28.11.1 от докум. за участие 4.8. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма. 4.9. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения, ако тези обстоятелства не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП. 5.2. Лице, което участва в обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1. удостоверение от банка, която има присъден инвестиционен рейтинг, от призната от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции агенция за външна кредитна оценка, което да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси по т.1- дясно не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. Кредитният рейтинг се посочва в самото удостоверение или в друг документ, издаден от банката или от кредитната агенция; 2. заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години. Ако участникът не подлежи на одиторска заверка съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, той декларира това обстоятелство чрез декларация в свободен текст;В случай на представен ЕИК от у-ка, той може да се позове на тези обстоятелства, ако са видими от ТР, вместо да представя цитираните в точката документи; Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 3. информация за оборота от строителство, сходно с предмета на обществената поръчката (договори за ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на автомагистрали и/или пътища с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос и с габарит не по-малък от Г-9, включително и пътни съоръжения към тях, и/или авиописти, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение № 8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2, т.3 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 10 000 000.00 /десет милиона/ лв. без ДДС; 2. Реализирани приходи от договори за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка – ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на автомагистрали и/или пътища с габарит не по-малък от Г-9, включително и пътни съоръжения към тях, и/или авиописти, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), сумарно за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/ не по-малко от: 100 000 000 (сто милиона) лв. без ДДС; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. списък (съгласно образеца – Приложение № 8.1) на основните договори за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (договори за ново строителство, реконструкция, основен ремонт на автомагистрали и/или пътища с габарит не по-малък от Г-9, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), изпълнени през последните 5 г., считано до датата на подаване на офертата, вкл. договорите по т.1 - дясно. 2. референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите, удостоверяващи изпълнението на обектите. Информацията в представените от участниците референции (препоръки), трябва да съдържа следните данни: възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение по договора, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено участие в този проект. Участникът може да се позове и на предишни проекти, в които е участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор. В тези случай участникът следва да представи списък на изпълнените договори. 3. декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществена поръчка (съгласно образеца – Приложение № 9), включваща строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника); 4. списък (съгласно образеца – Приложение № 11) на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството на лицата. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго). •трудово – биографична справка (по образеца – Приложение № 11.2); •Документи, доказващи посочените в трудово – биографичните справки данни и удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата, а именно: дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови книжки и референции от лица различни от участника, съдържаща най-малко следната информация: Възложител/работодател, период за който се издава референцията и позицията, заемана от лицето, съдържаща описание на дейностите, функциите и вменените задължения за съответната позиция, •декларации по Закона за защита на личните данни (по образеца – Приложение № 11.1) на лицата; •декларация за ангажираност на ключов експерт (по образеца – Приложение № 11.3) на лицата; 5.Изискването за внедрена СУК, сертиф. съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или екв.), както и съотв. на стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или екв.) се доказва със Сертификат ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004,или еквив. серт., издад. от органи, установ. в др. д-ви чл-ки, както и др. док. за екв. мерки за осиг. на кач. или за оп. на ок.среда, с обхват, сходен с предм. на о.п.,относим за ново стр-во,рекон-я, осн.р-т на АМ и/или п-ща с габ.не по-малък от Г9 както и др. път.съоръж. с габ.не по-мал. от 9м (с изкл.на дог-ри за път.принад-и по смисъла на §1отДР на З-н за п-щата).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. общо за посл.5 г.сч.до датата на предст. на офертата, да е изпълнил кумулативно: - договор/и за стр-во (ново с-ство, рек-я, осн. р-нт и рехаб-я) на АМ и/или п-ща, и/или авиописти с носимосп. на път.конст-я от 11.5т.на ос, с обща дълж.мин.50км, с габарит Г9 м(достат. е и 1 д-р); -договор/и за стр-во (ново с-ство, рек-я, осн. р-т и рехаб-я) на път. съоръж. с отвор мин. 20 м.; В сл. че у-кът е о-е от ф. и/или юр. лица,изискв. да е изп.договор/и за стр-во (ново с-ство, рек-я, осн. р-т и рехаб-я) на АМ и/или п-ща и/или авиописти с носим. на път. констр-я от 11.5т.на ос се прилага за обед. като цяло 2. да има възм. да осиг.оборуд. за и-ние на ОП, вкл. за изпитв. и изсл., с което ще се осиг. к-л на кач. на изпъл. СМР - стр. машини и техн. об-не за изпъл. на ОП, както и акред. строит. лаб-я за извършв. на задъл. лаборат. изп-ния на мат-ли и работи на Строежа,но не по-малко от - Цистерна за битумна емулсия - 25т -1бр. Цистерна за вода– 6 бр. - Автогудронатор – 2 бр.- Асфалтова база с минимален капацитет – 5 000 т. на ден- Асфалтополагаща машина-Фреза за път. настилка – 4 бр.Валяци над 15т – 6 бр Валяци над 8т вибрационни – 4бр. Валяци 2т – 4 бр.Багер – 14 бр.Челен товарач – 12 бр.Булдозери – 5 бр.Грейдер – 5 бр.Самосвал – 40 брБетонпомпа – 4 бр.Бетоновози – 10 бр.Кран 100 тона – 1бр.Кран 60 тона – 2бр.Кран 8 тона – 2 бр. 3. Да разполага с екип за изпъл. на ОП - рък. служ.: Р-л на обекта - ст. “магистър”, спец. “пътно строит.” или аналог. спец. (ако образов. степен е придоб. в д-ва, където няма спец. “пътно с-во”); да притеж. стаж по спец.та мин.10 г.; и да има спец. опит като р-л на под. обекти (ново с-во и/или рекон-я и/или осн. ремонт и/или рехаб-я на АМ и п-ща и/или авиописти с габарит не по-мал. от Г9 / вкл.път.съоръж.към тях/) мин.8 г. Зам. рък. на обекта - ст. „магистър”, спец. „път. с-во” или аналог. спец. (ако образ. степен е придобита в д-ва, където няма спец. “път. стр-во”); да притеж. стаж по спец.та мин.10г. и спец. опит на подобни обекти (ново с-во и/или рекон-я и/или осн. р-т и/или рехаб-я на АМ и п-ща и/или авиописти с габарит не по-малък от Г 9 / вкл. пътни съор-я към тях/ мин. 5 г. Координаторът по БЗ е - стр. инж. или проф. квалиф. техник; да притеж. мин. 1 г. тр. стаж на тази позиция. Мин. изискв. към с-ва на проект. екип са следните: Р-л на екипа – със степен „Магистър”, спец. „Пътно с-во” или аналог. спец. (ако образ. степен е придобита в д-ва, където няма спец. „пътно стр-во”), и стаж по спец. мин. 10 г. от които мин. 7 г.спец. опит в ръководене на проекти в обл. на проект. на п-ща и съоръж-я. Пътен инж. – степен „Магистър”, спец. „Пътно ст-во” или аналог. спец. (ако образ. степен е придобита в д-ва, където няма спец. “път. стр-во”), стаж по спец. мин. 7 г. от които мин. 5 г. и спец. опит в проек-не в обл. на п-щата. Конструктор – степен „Магистър”, спец. „Трансп. стр-во”, или инж. конструктор или аналог. спец. (ако образ. степен е придобита в д-ва, където няма такива спец.и), стаж по спец.та най – малко 7 г., от които мин. 5г. спец. опит в проек-не на съоръж.; Геолог – степен „Магистър” – стаж по спец. мин. 5г. от които 3г. спец. опит в проучване на линейни обекти. Геодезист – степен „Магистър” – стаж по спец. мин. 3г. от които мин. 2г спец. опит в проек. на линейни обекти. В сл.,че у-кът предложи повече от 1 експерт за поз-те на рък. служ.,то всеки от тях трябва да отг.на мин.изискв-я. 4. Да има внедр. СУК, сертиф. съгл. стандарт ISO 9001:2008,както и да съотв. на станд. за опазв. на окол. среда ISO 14001:2004.или еквив. серт., издад. от органи, установ. в др. д-ви чл-ки, както и др. док. за екв. мерки за осиг. на кач. или за оп. на ок.среда, с обхват, сходен с предм. на о.п.,относим за ново стр-во,рекон-я, осн.р-т на АМ и/или п-ща с габ.не по-малък от Г9 както и др. път.съоръж. с габ.не по-мал. от 9м (с изкл.на дог-ри за път.принад-и по см.на§1отДРнаЗП). В сл., че у-к в проц. е обед. сертиф. се представят само за у-те, чрез които обед. доказва съотв. си с крит. за подбор.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: Техническо предложение (5-те подпоказателя, формиращи този критерий, са посочени непосредствено по-долу); тежест: 35
Показател: Подпоказател 1 - Съответствие между Графика за изпълнение и Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време, периоди за одобрение, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването съгласно условията на възложителя); тежест: 7
Показател: Подпоказател 2 - Съответствие между Графика за изпълнение и Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта, действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини; тежест: 7
Показател: Подпоказател 3-Съответствие между графика за изпълнение и Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност); тежест: 7
Показател: Подпоказател 4- Съответствие между графика за изпълнение и Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси; тежест: 7
Показател: Подпоказател 5- Съответствие между графика за изпълнение и Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала; тежест: 7
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 15
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 069788 от 02.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.10.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
08.11.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.11.2012 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.api.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: - жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; - документацията не е публикувана едновременно с обявлението; - документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП. В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по - късната дата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ