Версия за печат

00423-2012-0009

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212722; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: Аделина Стоичкова, България 1000, София, Тел.: 03592 2012

Място/места за контакт: Деловодство, ет.2

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.metropolitan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне на Идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" /км.10+452/ до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. „Черни връх” през кв. „Хладилника” от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул. „Елин връх” до ул. „Филип Кутев” с МС ІІ-12 и „Линеен пункт” /съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите/

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектът трябва да се разработи на база предвиденото развитие на метромрежата в ОГП на София, предвиждаща трасето на втори метродиаметър да продължи под бул.”Черни връх” през кв. Хладилника. Проектът трябва да обхваща продължението на трасето от изградения оборотен участък след МС ІІ-11 при ул.”Елин връх” под бул.”Черни връх” до кръстовището му с ул.”Сребърна” – началото на северния вестибюл на бъдещата метростанция МС ІІ-12, която да бъде крайна в продължението на метродиаметъра на юг. Бъдещата станция да бъде с два вестибюла и перон с дължина 100 м, като след нея да се проектира съоръжение за оборот и престой на метросъставите, с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и на помещения за обслужващият персонал и машинистите, т.н. „Линеен пункт”. Ситуирането на метростанцията трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура и с регулационния план. Проектът трябва да съдържа следните части: • Част: Инженерно- геоложки и хидро-геоложки проучвания; • Част: Трасе, профили, вертикална планировка и геодезия; • Част: Архитектура; • Част: Архитектурно художествено оформление на интериора; • Част: Конструкции; • Част: Електроснабдяване, вътрешни ел. инсталации, Заземителни инсталации, осветление и силови ел. инсталации, кабелни носачи и заземителни инсталации, тунелно осветление, кабели СН за връзка между ТПС, магистрални кабели НН; • Част: Тягови разчети, ТПС и автоматика на ТПС, Конфигурация и ел. захранване на контактна релса; • Част: В и К, помпени станции и външни В и К връзки; • Част: Електромеханична: Ескалатори, асансьорни уредби за лица с увреждания, ОВ и климатизация включително междустанционни и станционни вентилационни уредби; • Част: Релсов път, контактна релса, пътни репери и указателни знаци; • Част: Комуникациоони и аудио визуални системи - КАВС /пожароизвестяване, радио оповестявяне, видеонаблюдение, часофикация, диспечерски връзки, радиовръзка, сигнално-охранителна система, система за контрол на достъпа до служебните помещения, транспортна комуникационна система; • Част: Контрол на достъпа и таксуване на пътниците; • Част: Автоматика и телемеханика на осветлението и електромеханичните уредби /помпи, вентилатори, ескалатори и асансьори/; • Част: АТДВ/ЕЦ-М и АРС/; • Част: Диспечерско управление на движението, ел.снабдяването и ел.механичните съоръжения, пътническа информационна система; • Част: Визуална информация/ в съответствие с интериорните решения/; • Части за подобект: Линеен пункт за оборот и престой на метросъставите; • Част: Реконструкция и преустройство на същесвуващата инженерна инфраструктура – В и К, Електроснабдяване, Телефонизация, Топлофикация, Пътни работи; • Част: Паркоустройство и озеленяване; • Част: План за безопасност и здраве. Към разработката по отделните части трябва да се изготвят количиствени сметки по окрупнени показатели, като целият проект трябва да се представи на цифров носител на dwg и doc формати и в пет екземпляра на хартиен носител.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

І. Размерът на гаранцията за участие в откритата процедура е 1500 (хиляда и петстотин) лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 1. Парична сума, внесена по банкова сметка на "Метрополитен" ЕАД сметка в лева: банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян - IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF, или 2. Банкова гаранция (оригинал) със срок на валидност 180 дни от датата за получаване на оферти. ІІ. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3% от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: 1. Парична сума, внесена по банкова сметка на "Метрополитен" ЕАД сметка в лева: банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян - IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF, или 2. Банкова гаранция /оригинал/ със срок на валидност не по-кратък от срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със средства на Столична община. Начин на плащане: Плащането се извършва в 30 /тридесет/ дневен срок след предаване на проекта по всички части, предмет на договора, срещу протокол за приемането му.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. 1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, като задължително се определя представляващия; 1.2. избрания за представляващ обединението партньор е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 2. Оферта, представена от обединение от две или повече фирми като партньори, трябва да отговаря на следното изискване - всички документи, съставляващи Офертата, трябва да бъдат подписани така, че да бъдат юридически обвързващи за всички партньори.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на Участник в процедурата: 1. Непредставяне на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; 2. Наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 3. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 4. Непредставяне на Техническа оферта или представяне на Техническа оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя; 5. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; 6. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. 7. Представяне на ценово предложение, надвишаващо прага по чл.14, ал.3, т.2. от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП. Изискуеми документи: 1. Документи, съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП: За юридически лица и еднолични търговци - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. За физически лица – копие на документа за самоличност. Чуждестранните лица прилагат документи еквивалентни на посочените в т.1, издадени от съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, съгласно чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 3. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1, т.т. 1, 2 и 3 от ЗОП, съгласно чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП; 4. Доказателства за изпълнение на изискванията за технически възможности и квалификация по чл.51, ал.1, т.т. 1, 4 и 7 от ЗОП, съгласно чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП; 5. Друга информация, съгласно чл.56, ал.1, т.13 от ЗОП: - Декларация, подписана лично от всяко лице от списъка по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП /т.13.4 от Документацията/, че е проектант по смисъла на чл.162, ал.1 и чл.229 и чл.230, ал.1 от ЗУТ, както и §1 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, че не съществува конфликт на интереси при изпълнение на задълженията му по договора и че не е държавен служител или друг служител в държавната или местната администрация, който работи в органи или участва в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по ЗУТ - по образец; - Декларация от участника за посещение на мястото на бъдещото трасе на метрото – по образец; - Декларация от участника, че ще спазва нормативната уредба в Република България при изпълнение на поръчката – попълва се образец; - Декларация (свободен текст) от участника, че в случай, че е определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора ще представи гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора; 6. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 7. Декларация от подизпълнителите за съгласие за участие; 8. Копие на документ за гаранция за участие. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, тя се представя в оригинал; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Копие на документ за закупена документация; 11. Договор за обединение, ако в процедурата участва обединение, което не е юридическо лице; 12. Пълномощно за лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /ако участника не се представлява от лицето, посочено в документа за актуално състояние/; 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, офертата и документите, които я формират се представят съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване покриването на минималното изискване: 1. Копия на отчета за приходите и разходите с одиторска заверка за всяка от последните три финансови години - 2009, 2010 и 2011г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. Общ оборот и оборот от надзорна дейност за 2009, 2010 и 2011г., както и сумарно от трите години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се в табличен образец; Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 3. Копие на застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за обекти І-ва категория. Застраховката трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да бъде валидна към деня на подаване на офертата. Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа валидна застраховка за целия срок на изпълнение на договора. Когато Участникът е обединение, документите, с изключение на този по т.3, се представят само за партньорите в обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор на Възложителя по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В случай, че участникът ползва подизпълнител, документите по т.т.1, 2 и 3 се представят от всеки подизпълнител.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за проектиране на обекти І-ва категория. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя по т.1 трябва да бъде изпълнено от всички партньори в обединението. 2. Участникът трябва да има минимален оборот от проектиране сумарно за последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011г/ минимум 400 000 /четиристотин хиляди/ лева без ДДС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът може да докаже изискуемия оборот за по-кратък период, в зависимост от датата на учредяване. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя по т.2 трябва да бъде изпълнено общо от партньорите в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за изпълнение на конкретен вид работа от настоящата поръчка, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, минималните изисквания на Възложителя се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване покриването на минималните изисквания: 1. Списък на договори за изготвяне на "Подобен проект", изпълнени през последните три години – 2009, 2010, 2011г - по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; 2. Подробности за договорите от списъка - попълва се образец; 3. Препоръка /референция, сертификат/ за добро изпълнение на договора, с които участникът покрива минималното изискване на Възложителя по т.2.2.1 от документацията /по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП/. Препоръките за добро изпълнение трябва да посочват: - извършената дейност; - датата и мястото на изпълнението; - дали дейността е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките се представят под формата на заверени копия. Те трябва да са с изходящ номер, дата и телефон за връзка с Възложителя на изпълнения договор. 4. Списък на проектантите по всяка една от частите на настоящия проект – по чл.51, ал.1, т.4 – попълва се образец; 5. Диплома за завършено висше образование, удостоверяваща професионалната квалификация и придобитата специалност на лицата от списъка - по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 6. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност по съответната специалност на лицата от списъка - по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 7. Професионална автобиография, подписана лично от всяко лице от списъка – попълва се образец - по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 8. Доказателства за участие на лицата от списъка в изготвянето на мимимум един „ПОДОБЕН ПРОЕКТ” по съответната специалност – препоръки, и/или референции, и/или копие от договори, и/или други документи, от които да са видни предмета на договора, обекта за проектиране, участието на проектанта в договора и по коя специалност - по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП; 9. Декларация, подписана лично от всяко лице от списъка по т.13.4, че е проектант по смисъла на чл.162, ал.1 и чл.229 и чл.230, ал.1 от ЗУТ, както и §1 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, че не съществува конфликт на интереси при изпълнение на задълженията му по договора и че не е държавен служител или друг служител в държавната или местната администрация, който работи в органи или участва в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по ЗУТ – попълва се образец - по чл.51, ал.1, т.13 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за партньорите в обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор на Възложителя по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т.1, 2 и 3 се представят за всеки от тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да докаже, че през последните 3 (три) години: 2009, 2010 и 2011г. е изпълнил минимум 1 /един/ договор за изготвяне на „подобен проект”, придружени с препоръки за добро изпълнение. За целите на настоящата поръчка договор за „ПОДОБЕН ПРОЕКТ” е договор, включващ: - изработване на вариантни решения за изграждане на метро и метростанции; - изработване на идейни проекти за изграждане на метро и метростанции или - изработване на технически проекти за изграждане на метро и метростанции. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за изпълнение на конкретен вид работа от настоящата поръчка, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, минималните изисквания на Възложителя по т.1 се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 2. Участникът трябва разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката - собствени/наети специалисти – проектанти по смисъла на чл.162, ал.1 и чл.229 и чл.230, ал.1 от ЗУТ, както и §1 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране по всяка една от частите на настоящия проект. Частите, по които трябва да се разработи настоящия проект са посочени в Раздел VІ.3 на обявлението. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.т.1 и 2 се отнасят за обединението като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за устройство на територията Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.09.2012 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие на стойност 30 лв. /тридесет лева с ДДС/ се получава всеки работен ден до дата: 19.09.2012г., време: 12:00 часа на ул. "Княз Борис І" №121, ет.2, стая 22 срещу документ за заплащането й в касата на "Метрополитен" ЕАД - всеки работен ден от 8:30 до 12:00ч. или по банков път по сметки на "Метрополитен" ЕАД: сметка в лева: банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян - IBAN: BG34UNCR76301039298950, BIC: UNCRBGSF, сметка в евро: банка: УниКредит Булбанк - IBAN: BG59UNCR76301200204913; BIC: UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.09.2012 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.09.2012 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, "Метрополитен" ЕАД, ул."Княз Борис І" №121.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Публичната част от заседанието на Комисията приключва след извършване на действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № РД-12-200/15.08.2012г. и Решение на СД по протокол № 21 от 06.08.2012г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, България 1000, София, Тел.: 003592 9212026

Интернет адрес/и:

URL: www.metropolitan.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ