Версия за печат

00087-2012-0047

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-03-77 от 10.08.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. Московска 33, За: Евгения Захариева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: дирекция " Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включващи задачи разпределени в три обособени позиции: Изпълнение на мерки за информация и публичност; Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора; Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда;

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на поръчката е “Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” обхващащи три обособени позиции: Изпълнение на мерки за информация и публичност; "Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора; "Зелена политика": Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда; Дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка са в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са както следва: За Първа обособена позиция – „Изпълнение на мерки за информация и публичност” изпълнителят трябва да: - изработи лого и слоган и мисия, на проекта на български и английски език, -интернет страница (сайт) на проекта, - печатни и промоционални материали, - информационни табели, - промоционален филм за проекта; - организира срещи и публични събития; - подготвя и публикува прессъобщения; - официални церемонии; - работа с медии; - достави и монтира оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта” За втора обособена позиция – 2."Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора - предвиждат разработване и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; Организиране на обучителни семинари; Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици; Изработване на обучителни филми; За трета обособена позиция - Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда - Целите на кампаниите са популяризирането на практиките за разделно събиране, рециклиране, компостиране и повишаване на съзнанието за опазване на чистотата в града. Обособени са следните задачи: Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по почистване и опазване на околната среда и Социологически проучвания; Мерките за информация и публичност имат за цел да се постигне: максимална обществена информираност относно изграждането на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община; пълна прозрачност по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; информираност на гражданите за ролята на Европейския съюз и другите държави членки за реализиране на интегрираната система за преработка на отпадъци при отпускането на помощта и за резултатите от нея; да насърчава, подпомага политиките на разделно събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; да формира отговорно отношение към околната среда; да развива зелените политики на Европейския съюз като съдейства за подобряване на качеството на живот на гражданите на Столична община. Пълната и подробна информация се съдържа в Техническото задание на възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложено в настоящата документация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79800000, 80540000, 72212200, 79330000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни и други, свързани с печата услуги
Услуги по обучение в областта на околната среда
Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет
Статистически услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-09-03-60 от 24.07.2012 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2012-493156
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S 146 - 244327 от 01.08.2012 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2012-47
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.07.2012 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.1., променя се т.6 и т.7

Вместо:

1.В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.2.В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата, членовете на обединението сключват споразумение за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:(а) всички членове на обединението са отговорни, солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка; (б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора; Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява обединението за целите на поръчката и трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението. Пълномощията на представляващия се оформят с нотариална заверка на подписите на упълномощителите. Допустимо е упълномощаването да се извърши и в рамките на Споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението и на изискуемите от Възложителя клаузи след подаването на офертата.3.Участниците в процедурата трябва да представят документи за регистрация:единен идентификационен код(ЕИК),съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър(ЗТР), а когато е физическо лице-документ за самоличност (заверено от участника копие). Чуждестранното лице представя съответния документ, съобразно националното му законодателство, в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците, прилагат и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди подаване на офертата,а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично да съдържа информация за законният/те представител/и на участника. При обединение, което не е юридическо лице, или предвижда участието на подизпълнители, документите за регистрация и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението и от подизпълнителите, като изискванията се прилагат и за тях. За подизпълнителите се представя: списък- декларация с подизпълнителите, документите за регистрация (чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП), декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участие. 5.Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците:-Липса на декларации или наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; Непредставяне на документи по: чл. 56 от ЗОП; - по чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП; -по чл.51, ал.1,т.т.1,4 и 7 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, и ал.5, т.2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват(чл.47,ал.6 от ЗОП). 6.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП(изброени по-горе). 7. Ако избрания за изпълнител участник, е чуждестранно лице, при подписване на договора за обществена поръчка е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;Когато избраният за изпълнител е обединение преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация.

Да се чете:

1.В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.2.В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата, членовете на обединението сключват споразумение за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:(а) всички членове на обединението са отговорни, солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка; (б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора; Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява обединението за целите на поръчката и трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението. Пълномощията на представляващия се оформят с нотариална заверка на подписите на упълномощителите. Допустимо е упълномощаването да се извърши и в рамките на Споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението и на изискуемите от Възложителя клаузи след подаването на офертата.3.Участниците в процедурата трябва да представят документи за регистрация:единен идентификационен код(ЕИК),съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър(ЗТР), а когато е физическо лице-документ за самоличност (заверено от участника копие). Чуждестранното лице представя съответния документ, съобразно националното му законодателство, в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците, прилагат и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди подаване на офертата,а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично да съдържа информация за законният/те представител/и на участника. При обединение, което не е юридическо лице, или предвижда участието на подизпълнители, документите за регистрация и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението и от подизпълнителите, като изискванията се прилагат и за тях. За подизпълнителите се представя: списък- декларация с подизпълнителите, документите за регистрация (чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП), декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участие. 5.Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците:-Липса на декларации или наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; Непредставяне на документи по:чл. 56 от ЗОП;- по чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП;-по чл.51, ал.1,т.т.1,4 и 7 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, и ал.5, т.2, когато участникът е юр. лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват(чл.47,ал.6 от ЗОП). 6.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1(с изслючение на ал.1,т.1, буква "е") и ал.2, т.1,т.3 и т.5 от ЗОП( виж.чл.47, ал.10 от ЗОП); 7. Ако избрания за изпълнител участник, е чуждестранно лице, при подписване на договора за обществена поръчка е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1(с изключение на буква “е”), т. 2 и т.3; ал.2, т.1,т.3 и т.5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;Когато избраният за изпълнител е обединение преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/08/2012 17:00
Да се чете:
10/09/2012 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.8.Условия за отваряне на офертите.

Вместо:
28/08/2012 11:00
Да се чете:
12/09/2012 11:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3.Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Вместо:
14/08/2012 16:00
Да се чете:
31/08/2012
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В лявата част на поле ІІІ.2.2.), "Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията": т. 1

Да се чете:

В случай на представен ЕИК и при положение, че документите изискани в т.1, са видими чрез търговския регистър, се допуска позоваване на тези обстоятелства вместо представянето им.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.08.2012 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Асенова Фандъкова
Длъжност: Възложител: Кмет на Столична община