Версия за печат

00087-2012-0056

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Столична община, ул."Московска" №33, фронт-офис, За: Фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377506

Място/места за контакт: Дирекция "ИОТ", Отдел "Деловодство, архив и управление на документали потоци"

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на консултант за подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по Проект „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избраният с настоящата обществена поръчка Изпълнител ще трябва да разработи и подготви тръжни документации за възлагането на обществени поръчки за следните дейности, предвидени в рамките на Проекта: 1.Избор на изпълнител за СМР, както следва: обособяване на помещения за разполагане на апаратура, обособяване на помещения за санитарни възли, оформяне на топла връзка, мероприятия по енергийна ефективност, изграждане на общодостъпна среда и др. Открита процедура по чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП. Процедурата не подлежи на задължителен предварителен контрол от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки; 2.Избор на изпълнител за доставка, монтаж, пускане в действие и въвеждане в клинична експлоатация на специализирано медицинско оборудване включващо: рентгенотерапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия, рентгенотерапевтична система за повърхностна лъчетерапия дозиметрична апаратура, компютърен томограф, универсална мамографска система и “HIS & PACS” – интегрирана информационна система. Открита процедура по чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП. Процедурата подлежи на задължителен предварителен контрол от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки; 3.Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта – процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Процедурата подлежи на задължителен предварителен контрол от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки; 4.Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация, включващи публикуване на прессъобщения, изработване и поставяне на постоянни пояснителни табели, изработване на билборд, организиране и провеждане на организационни събития, изготвяне на информационни дипляни и др. Открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП. Процедурата не подлежи на задължителен предварителен контрол от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79421200

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка предвижда изготвянето на 4/четири/ броя документации за възлагане на обществени поръчки, описани в раздел II, т.1.5. от настоящото обявление.

Прогнозна стойност без ДДС
15000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.01.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер на 150/сто и петдесет/ лева, представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG72 SOMB 9130 3333 0083 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител по настоящата обществена поръчка представя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е във връзка с изпълнение на сключен договор №BG161PO001/1.1-11/2011/009 между Столична община и МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.". Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор,неразделна част от документацията.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците в настоящата процедура: Наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. 2.В случай, че Участникът участва като обединение, участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да се посочи представляващият обединението, както и да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата и за срока на договора. 3.В случай, че Участника участва като обединение, изброените изисквания в раздел III, т.2.3 се прилагат общо за обединението като цяло, а не всеки член на обединението поотделно. 4.Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Дипломи за завършено образование, както и други документи, доказващи придобита квалификация. Когато участниците са юридически лица същите трябва да приложат и доказателства за ангажираността на съответния експерт за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.) Когато участникът няма сключен договор с предложения експерт, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация – Образец №8, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката. 2.Списък на основните договори (с посочени стойност, дата и възложител) за изработване на документации за възлагане на процедури по ЗОП, изпълнени през последните три години, придружен от най-малко 3 бр. референции, заедно с приемо-предавателни протоколи /или др. документи, удостоверяващи изпълнението/ към три от договорите, посочени в списъка. Препоръките трябва да съдържат датата на изпълнение на предмета на договора, стойност на договора и възложител.
Минимални изисквания: 1.Наличие на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката: 1.1.В случай, че участниците са юридически лица по смисъла на Търговския закон или обединения, които не са юридически лица, те трябва да разполагат с минимум един служител с юридическо или икономическо образование. 1.2.В случай, че участниците са физически лица те трябва да притежават висше образование – юридическо или икономическо. 2.За последните 3/три/ години /2009, 2010 и 2011/, участниците трябва да имат изпълнени минимум 3/три/ броя договори за изработване на документации за възлагане на процедури по ЗОП, придружени с препоръки за добро изпълнение от съответния Възложител.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 70
Показател: Срок за изготвяне на документация от датата на възлагане ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 467394 от 03.02.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.08.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес това в Столична община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" № 3, ет.4, стая №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва,по банков път по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на обнародване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg, Секция Електронна община, раздел Профил на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.09.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.09.2012 г.  Час: 14:00
Място

ул. "Московска" №33

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко два дни преди тяхното отваряне. Участниците ще бъдат уведомени предварително и на посочения в офертата електронен адрес.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ