Версия за печат

01135-2012-0002

BG-Банско: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: гр. Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е извършване на одит по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата””.Изпълнението на дейността следва да бъде съобразено с Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по ОПОС (публикувани на сайта на ОПОС). Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на текущ одит (проверки при междинните искания за средства) и окончателен одит на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата””. Услугата "одит" ще бъде непрекъснат процес, който ще се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта и ще се изисква изготвяне на текущи одитни доклади, във връзка с подавани от възложителя-бенефициент искания за плащания по проекта, като и един окончателен доклад.

Прогнозна стойност без ДДС
163000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лева. 2. Гаранцията за участие и изпълнение може да се представи в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Дирекция „Национален парк Пирин”): Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG54UNCR7000 3419 3266 98 BIC: UNCRBGSF 2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. В случай че се представяте банкова гаранция, същата следва да бъде валидна не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на едно на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. В случай , че Изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, то валидността й следва да бъде 30 (тридесет) дни след датата на приключване изпълнението на услугата.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се осъществява на части, както следва: 1. Авансовото плащане в размер на 20 (двадесет) процента от офертата на участника, определен за изпълнител, и се осъществява до 10 (десет) дни от подписването на този договор и издаване на фактура от изпълнителя; 2. Междинни плащания в общ размер до 60 % (шестдесет процента) от офертата на участника, определен за изпълнител, дължими в срок до 10 (десет) дни от одобрение на междинен одитен доклад от страна на Възложителя. 3. Окончателното плащане в размер на разликата между общата стойност и изплатените авансови и междинни плащания, но не по-малко от 20% (двадесет процента), дължимо в срок до 10 (десет) дни, считано от одобрение на окончателния доклад за изпълнение на услугата и представяне на фактура. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите и окончателното приемане на изпълнената работа, за което се съставя приемо – предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Преди подписване на договора, избрано за изпълнител обединение на икономически оператори, независимо от националността на участниците, следва да се регистрира като неперсонифицирано дружество в Регистър БУЛСТАТ в Агенцията по вписвания в България (освен ако обединението предпочита да се регистрира като търговец в Търговския регистър. Със същата цел, избрано за изпълнител чуждестранно лице преди подписване на договора следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ на основание "извършване на търговска дейност в страната" чрез акредитиран представител или да регистрира клон в Търговския регистър

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:1.осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;б)подкуп по чл.301–307 от Наказателния кодекс;в)участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г)престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;д)престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;2.обявен в несъстоятелност;3.в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;4.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;5.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3,ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;6. има задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.7.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.8.има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;9. при който лицата по чл.47,ал.4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;10. е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47,ал.1,2 и 5 се прилагат и за подизпълнителите. В случай, че подизпълнителят не отговаря на посочените условия, участникът се отстранява от участие. Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по отношение на всеки член на обединението. Изискванията по горепосочените т.1,7 и 9, се прилагат както следва: при събирателно дружество - за лицата по чл.84,ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон(ТЗ); при командитно дружество - за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141,ал.2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147,ал.1 от ТЗ; при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235,ал.2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235,ал.1 от ТЗ; при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244,ал.4 от ТЗ; при едноличен търговец–за физическото лице-търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Липсата на обстоятелствата по т.1-10 се удостоверява с представяне на декларации. За обстоятелствата по т.2,3,4,5,6,8 и 10, когато участникът е юридическо лице, е достъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили, счетоводни години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Справка-декларация за общия оборот от одиторски услуги за последните три (2009 г., 2010 г., 2011 г.), приключили, счетоводни години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
Минимални изисквания: 1. Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) и към момента на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 160,000.00 лв /сто и шестдесет хиляди / без ДДС. 2. Обща сума на приходите от извършени одиторски проверки за последните три години в размер минимум на 75 хил.лв. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря участник от обединението или обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), включително датите и получателите; Тези договори следва да са сключени и изпълнени през последните три години, като може да са сключени с Възложител по смисъла на ЗОП или с други лица. 2. Препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, посочени от участника в списъка. Тези препоръки задължително трябва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт; 3. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката. 4. Доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация.
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) имат изпълнен минимум три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по одитиране. 2.Екипът за изпълнение следва да включва минимум: 2.1. Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) Да притежава един от следните сертификати (или еквивалент): Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители – Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или международен сертификат ACCA, CPA, CA, CFSA, сертификат на Международния институт на вътрешните одитори – CIA или CGAP; б) Да е упражнявал одиторската професия най-малко 5 години; в) Да има опит като ръководител на одитна дейност и/или ръководител на одиторски екип на не по-малко от 3 проекта. 2.2. Експерт – одитор в областта на одита в публичния сектор, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) Да притежава един от следните сертификати (или еквивалент): международен сертификат ACCA, CPA, CA, CFSA; сертификат „вътрешен одитор на публичния сектор”, издаден от Министерството на финансите; международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); б) Да има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на одита в публичния сектор. 2.3. Експерт - юрист, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) Има образователно-квалификационна степен “магистър” по право; б) Да притежава Правоспособност за упражняване на професията; в) Да има минимум 5 години стаж по специалността; г) Да има минимум 3 участия в подготовката и/или провеждането на процедури по ЗОП.; 2.4. експерт – строителен инженер, опит в областта на строителството, който да отговарят на следните минимални изисквания на Възложителя:а) висше образование в областта на инженерните науки или еквивалентно; б) трудов стаж минимум 3 години по специалността. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: К1 Предлагана цена; тежест: 40
Показател: К 2.1. Организация и методология; тежест: 30
Показател: К2.2 План за извършване на дейностите по одита; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.09.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупи всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа от деловодството на ДНП „Пирин”– гр. Банско, ул. „България” № 4. Сумата е с ДДС и следва да се внесе в касата на Дирекцията или да бъде преведена по банкова сметка на ДНП „Пирин” : IBAN: BG39UNCR70003119330121; BIC: UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.09.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.09.2012 г.  Час: 10:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, който ще се финансира съгласно издадена Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ