Версия за печат

01135-2012-0002

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1382 от 31.07.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Осъществяване на одит на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, съглсно българската и европейска законова рамка за този тип ангажименти и съгласно дефинираните му цели и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно насоките за одит на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, поканата за кандидатстване и разпоредбите на предстоящия за сключване Договора за предоставене на безвъзмездна между Възложителя и МОСВ. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.07.2012 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Валери Мечев
Длъжност: Директор