Версия за печат

00087-2012-0047

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. "Московска" №33, За: Евгения Захариева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: дирекция " Обществени поръчки и концесии"

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Евгения Захариева, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, ет. партер , стая 10

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Евгения Захариева, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: ezaharieva@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, ет. партер , стая 1

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включващи задачи разпределени в три обособени позиции: "Изпълнение на мерки за информация и публичност"; "Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора; "Зелена политика": Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24
Основно място на изпълнение: Столична община", ул.Московкска №33
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Обект на поръчката е “Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” обхващащи три обособени позиции: Изпълнение на мерки за информация и публичност; "Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора; "Зелена политика": Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда; Дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка са в рамките на проект № DIR 592113-1-9 - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Обхватът и основните параметри на обществената поръчка са както следва: За Първа обособена позиция – „Изпълнение на мерки за информация и публичност” изпълнителят трябва да: - изработи лого и слоган и мисия, на проекта на български и английски език, -интернет страница (сайт) на проекта, - печатни и промоционални материали, - информационни табели, - промоционален филм за проекта; - организира срещи и публични събития; - подготвя и публикува прессъобщения; - официални церемонии; - работа с медии; - достави и монтира оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта” За втора обособена позиция – 2."Зелена политика": Комуникационни и образователни кампании за младите хора - предвиждат разработване и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; Организиране на обучителни семинари; Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици; Изработване на обучителни филми; За трета обособена позиция - Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда - Целите на кампаниите са популяризирането на практиките за разделно събиране, рециклиране, компостиране и повишаване на съзнанието за опазване на чистотата в града. Обособени са следните задачи: Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по почистване и опазване на околната среда и Социологически проучвания; Мерките за информация и публичност имат за цел да се постигне: максимална обществена информираност относно изграждането на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община; пълна прозрачност по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; информираност на гражданите за ролята на Европейския съюз и другите държави членки за реализиране на интегрираната система за преработка на отпадъци при отпускането на помощта и за резултатите от нея; да насърчава, подпомага политиките на разделно събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; да формира отговорно отношение към околната среда; да развива зелените политики на Европейския съюз като съдейства за подобряване на качеството на живот на гражданите на Столична община. Пълната и подробна информация се съдържа в Техническото задание на възложителя за изпълнение на обществената поръчка, приложено в настоящата документация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79800000, 80540000, 72212200, 79330000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни и други, свързани с печата услуги
Услуги по обучение в областта на околната среда
Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет
Статистически услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на Проект №DIR-592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, включващи задачи разпределени в 3 обособени позиции: І.Изпълнение на мерки за информация и публичност-Столична община в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на набор от мерки за ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта за изграждане на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци. В позицията са предвидени за изпълнение следните задачи:1) изработване на лого, слоган, мисия на проекта-2 бр. (1бр. на български и 1бр. на английски език); 2) изработване на сайт на проекта - 1 бр. – на български и английски език;3)изработване на информационни табели;4) изработване на печатни, промоционални материали:-Брошури -2000бр.; -Визитни картички-2300 бр. двуезични на български и английски език;-презентационни пакети-2000 бр. (всеки съдържащ: папка, платнена торба, бележник, химикалка,тениска); -онлайн информационен бюлетин за изпълнението на проекта (7 онлайн броя на бюлетина в интернет страницата на проекта и страницата на СО); -Банери, вкл. стойки и калъфи/куфари за пренасяне към тях (4броя);5)Изработване на филм на български ез. за реализация на проекта с възможност за избор на субтитри на български, английски, френски, немски)1000 бр. на DVD носител; 6)организиране на събития(5 броя пресконференции);7). подготовка и публикуване на прессъобщения (мин.5 бр.); 8)работа с медии (излъчване на 3 междинни и 1 окончателен филм за изпълнението на проекта в национална телевизионна медия);9)Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта; ІІ.Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора-предвиждат следните задачи:1) разработване и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране;2)Организиране на обучителни семинари; 3)Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици;4)Изработване на обучителни филми (три филма с образователна цел). Всеки филм трябва да е насочен към определена възрастова група в минимум 2 варианта за всяка възрастова група и с времетраене до 15-20 минути. Всеки от филмите следва да бъде представен в тираж 500 бр. на DVD носител;ІІІ.Зелена политика:Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда. Обособени са следните задачи: 1)Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по "почистване и опазване на околната среда"-изпълнителят трябва да предложи минимум 2 варианта на кампаниите, като предостави медийно планиране на всички предвидени дейности по кампаниите, да предостави два варианта на дизайн на нужните за кампаниите рекламни материали; 2)изработване на рекламни материали - брошури-500бр.; платнени торбички-500бр.;- плакати- 500бр. За промоционалните материали, които са на хартиен носител, следва да се използва рециклирана хартия. 3)Социологически проучвания-3 бр.-по 1 за всяка година ; Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, в рамките на който се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява договорът на изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност. Бюджет (прогнозна стойност) по позиции е както следва:- за позиция №1: 240 000лв. за целия срок на поръчката (без вкл. ДДС);- за позиция №2 е 300 000 лв. за целия срок на поръчката (без вкл. ДДС);- за позиция №3 е 420 000 лв. за целия срок на поръчката (без включен ДДС).

Прогнозна стойност без ДДС
960000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

02.02.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие за всяка от обособените позиции е в размер, както следва: - за позиция №1: 2400лв. (две хиляди и четиристотин лева), представляващ 1 % от прогнозната стойност за позицията; - за позиция №2: 3000 (три хиляди лева), представляващ 1 % от прогнозната стойност за позицията; - за позиция №3: е 4200 лв.(четирихиляди и двеста лева), представляващ 1 % от прогнозната стойност за позицията, представени в една от следните форми: - може да се внесат по банков път или може да се представят под формата на банкови гаранции. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция,тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на СО, дирекция "Финанси", по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN);IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301;BIC Code: SOMBBGSF; Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6 или Сметка в Евро (EURO):IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302;BIC Code: SOMBBGSF;Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Участник, който не представи гаранция за участие или представи такава, която не отговаря на посочените по – горе условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 2. Гаранцията за изпълнение на договора (за съответната обособена позиция) е в размер на 2% (два процента) от неговата стойност без включен ДДС; 2.1. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение;2.2. Участникът, определен за Изпълнител, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.2.3. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да следва формата приложена в документацията-образец Приложение № 16 или по образец, утвърден от съответната банка, ако тази гаранция съдържа основните елементи, посочени в образеца отдокументацията.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след подписване на окончателния протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.3.Гаранцията за аванса ще бъде в размер на исканото от изпълнителя авансово плащане -до 20% от стойността на цената посочена в договора – без ДДС;Гаранцията за аванс може да бъде внесена по банкова сметка, или да бъде представена под формата на банкова гаранция. Участникът в процедурата сам избира формата на гаранцията за аванс и я представя заедно с искането за аванс преди да бъде преведен аванса по сметката на изпълнителя, с който е сключен договора. Гаранцията за аванс се освобождава след окончателното възстановяване на авансовото плащане. Когато гаранцията за аванс е под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде издадена, следвайки условията в Образец 17. Формата не е задължителна, но условията в нея трябва да бъдат спазвани.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране: 1) Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" , 2) Средства от кредит от Европейска инвестиционна банка, 3) национално и общинско финансиране. Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, след представяне на оригинална фактура по следната схема: -аванс до 20%(в зависимост от поисканото от участника) в срок до 20 работни дни от подписване на договора и след представяне от Изпълнителя на фактура; - междинни плащания – в общ размер до 60% от предложената цена на договора в 20 дневен срок от представянето на приемо-предавателни протоколи за изпълнениие на съответните задачи, възложени от Възложителя с уведомително писмо и представяне на фактура; - окончателно плащане -20% (двадесет процента) от общата стойност на договора в срок до 2 (два) месеца от представянето на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнени задачи.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

1.Срокът за изпълнение на договора (за всяка от обособените позиции по отделно) започва от датата на подписването му и приключва с хронологически след приключване изпълнението на последната от възложените задачи, но не по-късно от приключване на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) - 02.02.2015г. Началото на изпълнение на всяка от задачите, ще бъде от датата на изпращане на писмо от Възложителя с посочена дата за начало на изпълнието на съответната задача. За обособена позиция 1: В плик 2, Участниците следва да предложат отделни срокове (в брой календарни дни) за изпълнение на задачите по обособена позиция №1, като отделните срокове ще бъдат включени в общия график, съгласно чл. 3 от Проекта на договора. Началото на изпълнение на всяка от задачите ще бъде от датата на изпращане на писмо за начало на изпълнието. За обособена позиция 2: В плик 2, Участниците следва да предложат отделни срокове (в брой календарни дни) за изпълнение на задачите по обособена позиция №2, като отделните срокове ще бъдат включени в общия график, съгласно чл. 3 от Проекта на договора. Началото на изпълнение на всяка от задачите ще бъде от датата на изпращане на писмо за начало на изпълнието. За обособена позиция 3: В плик 2, Участниците следва да предложат отделни срокове (в брой календарни дни) за изпълнение на задачите по обособена позиция №3, като отделните срокове ще бъдат включени в общия график, съгласно чл. 3 от Проекта на договора. Началото на изпълнение на всяка от задачите ще бъде от датата на изпращане на писмо за начало на изпълнието.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.2.В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата, членовете на обединението сключват споразумение за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:(а) всички членове на обединението са отговорни, солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка; (б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора; Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява обединението за целите на поръчката и трябва да бъде ясно определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението. Пълномощията на представляващия се оформят с нотариална заверка на подписите на упълномощителите. Допустимо е упълномощаването да се извърши и в рамките на Споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението и на изискуемите от Възложителя клаузи след подаването на офертата.3.Участниците в процедурата трябва да представят документи за регистрация:единен идентификационен код(ЕИК),съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър(ЗТР), а когато е физическо лице-документ за самоличност (заверено от участника копие). Чуждестранното лице представя съответния документ, съобразно националното му законодателство, в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците, прилагат и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди подаване на офертата,а чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично да съдържа информация за законният/те представител/и на участника. При обединение, което не е юридическо лице, или предвижда участието на подизпълнители, документите за регистрация и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението и от подизпълнителите, като изискванията се прилагат и за тях. За подизпълнителите се представя: списък- декларация с подизпълнителите, документите за регистрация (чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП), декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участие. 5.Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците:-Липса на декларации или наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; Непредставяне на документи по: чл. 56 от ЗОП; - по чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП; -по чл.51, ал.1,т.т.1,4 и 7 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, и ал.5, т.2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват(чл.47,ал.6 от ЗОП). 6.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП(изброени по-горе). 7. Ако избрания за изпълнител участник, е чуждестранно лице, при подписване на договора за обществена поръчка е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1, т. 2 и т.3; ал.2, т.1, т.2а, т.3 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;Когато избраният за изпълнител е обединение преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.За доказване на съответствие с финансовите изисквания, участникът следва да приложи следните документи към офертата си копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011г. или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника, заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. 2.В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по т.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай, че участникът в процедурата ползва подизпълнители документите по т.1 се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Изброените документи се поставят в Плик № 1.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. За първа обособена позиция – „Изпълнение на мерки за информация и публичност” 1.1. Участникът трябва да има общ годишен оборот за последните три години (2009 г., 2010г. и 2011г.) на стойност не по-малко от 240 000лв. лв. (двеста и четиридесет хиляди лева), сумарно за трите години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. За Втора обособена позиция - Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора” 2.1. Участникът трябва да има общ годишен оборот за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), на стойност не по-малко от 300 000 лв. (триста хиляди лева), сумарно за трите години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. За Трета обособена позиция - Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда; 3.1. Участникът трябва да има общ годишен оборот за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) на стойност не по-малко от 420 000 лв. (четиристотин и двадесет хиляди лева), сумарно за трите години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тези точки се отнася за обединението като цяло. 5. Изискванията по точки 1.1, 2.1 и 3.1 (по.горе) се разглеждат кумулативно(заедно) в зависимост от това за колко обособени позиции подава оферта съответния участник.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. За I -ва обособ. позиция:1.1. За доказване на минималните изисквания по т.1.1.,”изисквано минимално ниво”, участниците трябва да представят списък с основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите, получателите. Списъкът да е придружен с препоръки за добро изпълнение, с посочен обхват на дейностите, за съответния договор. Възложителят ще приеме и договори, изпълнението на които е приключило, до датата за подаване на офертите.1.2. За доказване на изискванията по т.1.2. от „изисквано минимално ниво”, участникът трябва да представи: списък на експертите;копие от диплома за завършено образование и професионална биография, за всеки от експертите;референция от работодател и /или възложител, в която да са посочени позицията, която е заемал експерта и обхвата на дейностите, които е изпълнявал.1.3. За доказване на минималните изисквания по т.1.3 и 1.4, от „изисквано минимално ниво”, на етап оферта се представя:а) документ за собственост или б) предварителен договор или договор под условие или декларация от трето лице, чийто ресурс ще бъде използван при изпълнение на поръчката. При представен документ по подточка „б” - преди подписване на договора, избрания за изпълнител участник представя документ удостоверяващ, че ще разполага с декларирана техника и оборудване, за срока на изпълнение на договора - един от следните документи: - документ за собственост, или договор за наем за срока на договора. 2. За II обособена позиция:2.1. За доказване на минималните изисквания по т.2.1,”изисквано минимално ниво”, участниците трябва да представят списък с основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите, получателите. Списъкът да е придружен с препоръки за добро изпълнение, с посочен обхват на дейностите, за съответния договор. Възложителят ще приеме и договори, изпълнението на които е приключило, до датата за подаване на офертите.2.2. За доказване на изискванията по т.2.2.”изисквано минимално ниво”, участникът трябва да предостави:списък на експертите; копие от диплома за завършено образование и професионална биография, за всеки от експертите;референция от работодател и /или възложител, в която да са посочени позицията, която е заемал експерта и обхвата на дейностите, които е изпълнявал.2.3. За доказване на минималните изисквания по т.2.4, от „изисквано минимално ниво”, на етап оферта се представя:а) документ за собственост или б) предварителен договор или договор под условие или декларация от трето лице, чийто ресурс ще бъде използван при изпълнение на поръчката. При представен документ по подточка „б” - преди подписване на договора, избрания за изпълнител участник представя документ удостоверяващ, че ще разполага с декларирана техника и оборудване, за срока на изпълнение на договора - един от следните документи: - документ за собственост, или договор за наем за срока на договора. 3. За III обособ. позиция: 3.1. За доказване на минималното изискване по т.3.1, участниците трябва да представят списък с основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите, получателите. Списъкът да е придружен с препоръки за добро изпълнение, с посочен обхват на дейностите, за съответния договор. Възложителят ще приеме и договори, изпълнението на които е приключило, до датата за подаване на офертите.3.2. За доказване на изискванията по т.3.2.”изисквано минимално ниво”, участникът трябва да представи:списък на експертите;копие от диплома за завършено образование;3.3. За доказване на изискванията по т.3.3.”изисквано минимално ниво”, на етап оферта се представя един от следните документи: а) документ за собственост или б) предварителен договор или договор под условие, или декларация от трето лице, чийто ресурс ще бъде използван при изпълнение на поръчката. Продължава-Виж раздел VІ.3. Допълнителна информация.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. За I обособена позиция – „Изпълнение на мерки за информация и публичност”: 1.1. Участниците трябва да имат опит, през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011г.) както следва:да са изпълнили най-малко 3 договора, включващи изработване на печатни и/или презентационни материали, и да са изпълнили най-малко 2 договора за организиране и провеждане на събития, кампании и/или обществени мероприятия за минимум 50 човека на събитие, и да са произвели поне 1 аудио-визуална продукция, която е била излъчена; и да са изработили най-малко 2 интернет страници (сайта). 1.2. Участниците трябва да разполагат с най-малко 4-ма ключови експерта за изпълнението на дейностите по обособена позиция №1: 1.2.1. Ключов експерт 1 - Ръководител екип “организиране на събития”, отговарящ на следните изисквания:образователна степен – магистър в 1 от следните области: маркетинг или реклама или еквивалентна;общ професионален опит през последните 3 години (считано до датата на подаване на офертите), през които да е изпълнил поне 3 публични събития, с предмет сходен с предмета на позицията;1.2.2. Ключов експерт 2 - дизайн и предпечатна подготовка отговарящ на следните изисквания:образователна степен – бакалавър, в 1 от следните области: графичен дизайн, приложни изкуства, информатика, математика;общ професионален опит през последните 3 години (считано до датата на подаване на офертите), в областта на дизайна и предпечатната подготовка, през които да е изпълнил, минимум 2 проекта, самостоятелно или като съвместна работа в екип от дизайнери;1.2.3. Ключов експерт 3 - публични комуникации, отговарящ на следните изисквания: образователна степен – бакалавър, в 1 от следните области: журналистика, връзки с обществеността, маркетинг, реклама;общ професионален опит в областта на публичните комуникации през последните 3 години (считано до датата на подаване на офертите), през които да е отразявал събития, чрез подготовка на минимум 3 репортажа;1.2.4. - Ключов експерт 4- аудиовизуални комуникации:образователна степен – бакалавър;общ професионален опит – минимум 3 години (считано до датата на подаване на офертите), в областта на аудиовизуалните комуникации, през които експертът е режисирал или е изготвил сценария на минимум 1 филм, който е бил излъчен. 1.3. Участниците трябва да разполагат с техника (печатна база) за отпечатване на брошурите, изискани в техническото задание, за етапа на изпълнение на поръчката (собствена или наета). 1.4. Участниците трябва да разполагат със снимачна техника за изпълнение на поръчката (собствена или наета). 2. За ІІ обособена позиция -2.1. Участниците трябва да имат опит през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011г.), както следва: да са разработили минимум 2 образователни програми.да са изпълнили най-малко 2 договора за организиране и провеждане на събития, кампании и/или обществени мероприятия . да са произвели поне 1 аудио-визуална продукция, която е била излъчена;2.2. Участниците трябва да разполагат с най-малко 3-ма ключови експерти за изпълнението на дейностите по обособена позиция 2: 2.2.1. Ключов експерт 1 – Ръководител екип за разработване на образователна програма (обучителни материали), отговарящ на следните изисквания: образователна степен – минимум магистър; общ професионален опит последните 3 години (считано до датата на подаване на офертите) в сферата на образованието в т.ч. подготовка, съставяне на обучителни материали, през които е участвал в разработване на минимум 1 образователна програма изпълнена под негово ръководство.2.2.2. Ключов експерт 2 - Ръководител екип на обучители, отговарящ на следните изисквания: образователна степен – минимум магистър - педагог;общ професионален опит в сферата на образованието като преподавател /обучител - минимум 3 години (считано до датата на подаване на офертите).2.2.3. Ключов експерт 3- организиране на събития и публични комуникации, отговарящ на следните изисквания:.....Продължава в раздел VІ.3 - Допълнителна информация.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2011/S 192 - 313059 от 06.10.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.08.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 9 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес: Столична Община, ул."Париж"№3, стая №1, след издаването на фактура на ул. "Париж"№3 ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул. Париж №3 , етаж 2, стая №201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10.00ч до 12.00ч и от 14.00ч до 16.00ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00ч до 12.00ч. В тези дни, документацията може да бъде закупена по банков път. Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето отправило искането съгласно чл.28, ал.4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника съгласно чл.29, ал.2 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва,по сметка в лева както следва: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 ; BIC код: SOMBBGSF Име на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението; Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) дни, съгласно чл.28, ал.5 от ЗОП преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването. Достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде намерен на интернет страницата на Столична община - www.sofia.bg – раздел "Профил на Куповача" / „Обшествени поръчки”, като желаещите да подадат оферта участници, задължително следва да закупят същата в указания в обявлението срок. Документация за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
24.08.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.08.2012 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, Столична Община, ул. "Московска" №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В изпълнение на чл.69а, ал./3/ от ЗОП, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, ще бъде обявена на електронната страница на Столична община-www.sofia.bg - "Профил на купувача", най-късно в деня предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Източник на финансиране: 1) Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" , 2) Средства от кредит от Европейска инвестиционна банка, 3) национално и общинско финансиране. Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, след представяне на оригинална фактура по следната схема: -аванс до 20%(в зависимост от поисканото от участника) в срок до 20 работни дни от подписване на договора и след представяне от Изпълнителя на фактура; - междинни плащания – в общ размер до 60% от предложената цена на договора в 20 дневен срок от представянето на приемо-предавателни протоколи за изпълнениие на съответните задачи, възложени от Възложителя с уведомително писмо и представяне на фактура; - окончателно плащане -20% (двадесет процента) от общата стойност на договора в срок до 2 (два) месеца от представянето на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнени задачи.

VI.3) Допълнителна информация

1.Срокът за изпълнение на договора (за всяка от обособените позиции по отделно) започва след датата на подписването му от посочената в уведомителното писмо дата и приключва с хронологически след приключване изпълнението на последната от възложените задачи, но не по-късно от приключване на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) - 02.02.2015г. 2. Възможно е да се възложи,повторение на услугата на същия изпълнител, при условията на чл.90,ал.1, т.9 от ЗОП, в рамките на осигуреното финансиране. Технически изисквания "изисквано минимално ниво":(продължение на поле ІІІ.2.3) - "информация и формалности" :т.3.3 "При представен документ по подточка „б” - преди подписване на договора, избрания за изпълнител участник представя документ удостоверяващ, че ще разполага с декларирана техника и оборудване, за срока на изпълнение на договора - 1 от следните документи: - документ за собственост, или договор за наем за срока на договора. 4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.3.”изисквано минимално ниво”, се отнасят за обединението като цяло, подаващо оферта за съответната обособена позиция.5. Изискванията по точка т.3.”изисквано минимално ниво”, се разглеждат кумулативно в зависимост от това за колко обособени позиции подава оферта съответния участник. Не се разглеждат кумулативно само изискванията по т.1.3 и 3.3., т.е. в случай, че 1 участник подава оферта за І и ІІІ позиция едновременно, е достатъчно да представи само изисканите документи за 1 от позициите.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от посочените минимални изисквания.* В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите, с които обединението доказва съответствието си критериите за подбор, се представят само за участника в обединението, чрез който се доказват техническите възможности и квалификация на участника (т.1.1., 2.1. и 3.1.) Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители документите по т. 1.1., т.2.1. и т.3.1. се представят от всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Продължение на Поле "изисквано минимално ниво": 2.2.3. Ключов експерт 3, отговарящ на следните изисквания: образователна степен – бакалавър, в 1 от следните области: маркетинг, реклама, публична администрация, журналистика, връзки с обществеността; общ професионален опит през последните 3 години в областта на организиране на обучителни мероприятия– минимум 3 години. 2.4. Участниците трябва да разполагат със снимачна техника за изпълнение на поръчката.(собствена или наета). 3. За Трета обособена позиция – “Зелена политика”: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда; 3.1. Участниците трябва да имат опит, за последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011г.), в организиране на минимум 2 информационни кампании. 3.2. Участниците трябва да разполагат с най-малко 2 ключови експерта за изпълнението на дейностите по обособена позиция 3, отговарящи на следните изисквания: 3.2.1. Ключов експерт 1 - Ръководител екип за организиране на събития - отговарящ на следните изисквания:образователна степен – магистър в 1 от следните области: маркетинг, реклама, журналистика, връзки с обществеността;общ професионален опит,3 години, като през последните 3 години е организирал поне 1 събитие сходно с предмета на позицията;3.2.2. Ключов експерт 2 - Ръководител екип за провеждане на социологически проучвания, отговарящ на следните изисквания: образователна степен – магистър, със специалност социология или маркетинг. Общ професионален опит- мин. 3 години, като през последните 3 год. е ръководил провеждането на поне едно изпълнено социологическо проучване;3.3. Участниците трябва да разполагат с техника за отпечатване на брошурите, изискани в техническото задание, за етапа на изпълнение на поръчката (собствена или наета).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, ал. 6, и ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Първа обособена позиция –Изпълнение на мерки за информация и публичност”
1) Кратко описание

За Първа обособена позиция – „Изпълнение на мерки за информация и публичност” изпълнителят трябва да: - изработи лого и слоган и мисия, на проекта на български и английски език, - интернет страница (сайт) на проекта, - печатни и промоционални материали - информационни табели, - промоционален филм за проекта; - организира срещи и публични събития; - подготвя и публикува прессъобщения; - Официални церемонии; - работа с медии; - достави и монтира оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79800000, 32322000, 72212200, 79341400, 92111100

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Мултимедийно оборудване
Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

3) Количество или обем

В рамките на задачите по договора, избрания изпълнител трябва да изработи лого и слоган и мисия, на проекта на български и английски език, -интернет страница (сайт) на проекта, - печатни и промоционални материали, - информационни табели; - промоционален филм за проекта; - организира срещи и публични събития; - подготвя и публикува прессъобщения; - официални церемонии; - работа с медии; - достави и монтира оборудване за изграждане на информационен център във връзка с изпълнение на проекта”

Прогнозна стойност, без ДДС
240000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Втора обособена позиция -Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора;
1) Кратко описание

За втора обособена позиция – 2.Зелена политика: Комуникационни и образователни кампании за младите хора - предвижда се разработване и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; Организиране на обучителни семинари; Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици; Изработване на обучителни филми;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

80540000, 92111100, 79341400, 79952000

Описание:

Услуги по обучение в областта на околната среда
Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Избрания изпълнител следва да подготви, организира и изпълни следните дейности: -разработване и въвеждане на образователна програма по темата на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклиране и компостиране; Организиране на обучителни семинари; Организиране на събития с включените в програмата деца и ученици; Изработване на обучителни филми;

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Трета обособена позиция - Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда
1) Кратко описание

Трета обособена позиция - Зелена политика: Кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и опазването на градската среда - Целите на кампаниите са популяризирането на практиките за разделно събиране, рециклиране, компостиране и повишаване на съзнанието за опазване на чистотата в града. Обособени са следните задачи: Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по почистване и опазване на околната среда и Социологически проучвания;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79330000, 79341400

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Статистически услуги
Услуги, свързани с рекламни кампании

3) Количество или обем

Обособени са следните задачи: Кампании „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране” и „Компостиране” и кампании по почистване и опазване на околната среда и Социологически проучвания;

Прогнозна стойност, без ДДС
420000 валута BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване