Версия за печат

00353-2012-0160

BG-Козлодуй: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Силвия Брешкова, Република България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76581, E-mail: Sbreshkova@abv.bg, Факс: 0973 76007

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Инженерно-консултантски услуги по научно-техническата поддръжка при експлоатация на блокове 5, 6

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27

Основно място на изпълнение: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Инженерно-консултантски услуги по научно-техническата поддръжка при експлоатация на блокове 5, 6. Инженерно-консултански услуги по научно-техническата поддръжка при експлоатацията на горивото на 5-ти блок, кампании 20-та, 21-ва и 22-ра и 6-ти блок, кампании 18-та, 19-та, 20-та и 21-ва.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71621000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Инженерно-консултантски услуги по научно-техническата поддръжка при експлоатация на блокове 5, 6. Оказване на консултатнтски услуги при решаване на текущи въпроси от експлоатацията на горивото на блокове 5,6 и преход на мощност 104% посредством подготовка и изпращане на отговори и заключения в писмена форма на въпроси, изпратени от АЕЦ Козлодуй по телекс, факс, по пощата или по електронната поща. Консултации по разработването на картограмите на зареждане и неутронно-физичните характеристики на активните зони на реакторите на блокове 5,6 при преход на работа на мощност 104%. Извършване на независима проверка и експертиза на резултатите от неутронно-физичните пресмятания по обосноваване на избраните от АЕЦ Козлодуй схеми за пезареждане на активната зона на блокове 5,6 представени с Отчет с НФХ за всяка нова кампания. Предаване на официално становище (съгласувателно писмо) за приложимостта им и отчет с резултатите от извършената проверка.

Прогнозна стойност без ДДС
888250 EUR
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Срок в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 15 000,00 лв. Гаранция за изпълнение на договора - до 3% от стойността на договора. Кандидатът представя гаранция за участие в размера, указан в т.III.1.1) от обявлението в една от следните форми: 1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити КТБ София ЦУ, офис гр.Козлодуй, IBAN за лева - BG 31 KORP 9220 1000 2240 01, IBAN за евро - BG 13 KORP 9220 1400 2240 01, Corporate Commercial Bank, BIC: KORPBGSF, клон Враца с титуляр “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или в брой в касата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 2. банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни от крайният срок за подаване на офертите.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената поетапно чрез банков превод в рамките на 30 /тридесет/ дни след представяне на Отчетни документи по съответния етап от работната програма и приемането им от Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, срещу представена оригинална търговска фактура, приемателно-предавателен протокол и Протокол от Техническия съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Към .3) Срокът за изпълнение на договора е една година (две горивни кампании), с опция за още две години (4 горивни кампании)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

1 Списък на документите, съдържащи се в заявлението 2 Документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3 Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 4 Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 6 Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 7 Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката. 8 Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка 9 Декларация за гарантиране на съгласие за извършване на инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 10 Декларация за съгласие за провеждане на одити на системата по качество 11 Документ за гаранция за участие. 12 Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 13 Декларация за подаване на оферта. 14 Информационен лист. Възложителят отстранява от участие кандидати, за които са налице условията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Минимални изисквания: Кандидатите трябва да имат оборот от поръчки, които са с подобен обект, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Изискуеми документи: 1. Информация за общия оборот и за оборота на поръчките, които са с подобен обект, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания: 1. Кандидатите трябва да са изпълнявали услуги в областта на неутронно-физичните реакторни пресмятания, при презареждане на активната зона на реактори ВВЕР-1000 през последните три години и да притежават референци за това; 2. Кандидатите трябва разполагат с минимум 4 специалисти с опит в изпълнението на услуги в областта на неутронно-физичните реакторни пресмятания, при презареждане на активната зона на реактори ВВЕР-1000 и при работа на повишена мощност 3. Кандидатите трябва да притежават сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката. 4. Кандидатите трябва да притежават верифициран и валидиран софтуер (компютърни програми) за изпълнение на услугите, както и верифицирана и валидирана библиотека с неутронно-физични константи за използваните на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД типове касети Изискуеми документи: 1. Списък на основните договори, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, придружен от доказателства за професионална квалификация и трудов стаж, както и доказателства за опита им в областта на неутронно-физичните реакторни пресмятания, при презареждане на активната зона на реактори ВВЕР-1000 и при работа на повишена мощност - дипломи и свидетелства, сертификати, удостоверения и други подходящи квалификационни документи. 3. Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на системата за управление на качеството на участника с БДС EN ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка; 4. Документи, доказващи, че участникът притежава верифициран и валидиран софтуер (компютърни програми) за изпълнение на услугите, както и верифицирана и валидирана библиотека с неутронно-физични константи за използваните на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД типове касети.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати:

НЕ


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

БД АЕЦ Търговия ОП 22687

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 141 - 236252 от 25.07.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.08.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.08.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.08.2012 г.  Час: 10:00
Място

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на кандидата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Към V.1.1) Видът на процедурата е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, гр. София с Решение № .13.1 от Протокол № 37-2012/12.07.2012г. Към V.2.1) Критерият за оценка е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, гр. София с Решение № .13.1 от Протокол № 37-2012/12.07.2012г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Република България 3321, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ