Версия за печат

01135-2012-0001

BG-Банско: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11
Основно място на изпълнение: гр. Банско
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

С проектa се цели да се изпълнят много от предвидените мерки в плановете за управление на парка, ще се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в национални паркове и резервати и като цяло ще допринесе за опазване предмета на защитените територии. Посредством изпълнението му се предвижда обновяване на съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на европейските стандарти и законодателство. Проектът ще се финансира по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Целта на настоящата поръчка е да се осигури експертно и организационно съдействие на ЕУП при осъществяване на административното, техническо и финансово управление и отчитане на дейностите по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

•Експертно, организационно и техническо подпомагане дейността на Екипа за управление на проект „Устойчиво управление на НП „Пирин” и резерват „Тисата”. •Осъществяване на необходимия преглед и подготовка на експертни становища, доклади и документации във връзка с изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта за устойчиво управление на НП „Пирин” и резерват „Тисата”; •Разработване/актуализиране на всички необходими насоки, правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта, включително по отношение на възлагане на обществени поръчки, мониторинг и докладване, верификация и разплащания и осчетоводяване на разходите, оценка на проекта, администриране и докладване на нередности; архивиране. •Разработване на съответни образци на документи, които ЕУП следва да попълва и подготвя във връзка с прилагането на горецитираните правила и процедури; •Пълно съдействие при прилагане на необходими правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта (включително по отношение на възлагане на обществени поръчки, строителство, мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, администриране и докладване на нередности). •Изготвяне на документации за възлагане на дейности по проекта и участие на минимум 3 експерта от екипа в комисиите за избор на изпълнител; • Осъществяване на ефективно взаимодействие между страните, имащи отношение към изпълнението на проекта – ДНП Пирин, изпълнителите на договорите за изпълнение дейностите по проекта, екипа на строителния надзор, МОСВ, експлоатационните дружества и др. заинтересовани страни. •Оперативно подпомагане при осъществяване на административното, техническо и финансово управление на проекта, както и експертно и организационно съдействие на Възложителя и бенефициентите при отчитане на проекта пред управляващия орган. •Съдействие при извършване на проверки на място от страна на Възложителя – Бенефициент на договора за безвъзмездна финансова помощ върху дейността на Изпълнителите по отделните договори за обществени поръчки в рамките на проекта; •Съдействие при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от Изпълнителите на отделните договори за обществени поръчки в рамките на проекта; •Преглед, на всяко искане за плащане от страна на изпълнителите на договорите за строителство и строителен надзор или инженер консултант, редовни посещения на място, на всеки подобект, проверки дали разходите са допустими и реално извършени; •Подпомагане на възложителя и бенефициента при осигуряването на необходимата професионална организация и координация по време на изпълнението на договорите, предвидени в проекта с оглед минимизиране на риска и подобряване на общото управление и мониторинга на всички задачи за изпълнение. •Съдействие на ДНП Пирин за законосъобразно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между тях, в качеството им на Бенефициент, и МОСВ, в качеството на Управляващ орган по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”; • Съдействие при изготвяне на дължимите месечни справки, доклади за напредък и искания за средства от Междинното звено и Управляващия Орган на програмата, както и при изготвяне на друга документация, свързана както с изпълнението на инвестиционния проект, така и с администрирането и управлението на проекта, съгласно правилата на ОП «Околна среда 2007-2013». •Съдействие на екипа за управление на проекта при провеждане на проверки на място от страна на междинното звено, управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, сертифициращия орган и одити от одитиращи институции. •Обучение – повишаване капацитета на ЕУП и други заинтеросовани страни чрез предоставяне на обучения; •И всяка друга дейност, наложила се от естеството на работата на ЕУП по възлагане на Директора.

Прогнозна стойност без ДДС
1070000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

31.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер на 10 700 (десет хиляди и седемстотин) лева. 2. Гаранцията за участие и изпълнение може да се представи в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Дирекция „Национален парк Пирин”): Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG54UNCR7000 3419 3266 98 BIC: UNCRBGSF 2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. В случай че се представr банкова гаранция, същата следва да бъде валидна не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на две на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. В случай , че Изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, то валидността й следва да бъде 30 (тридесет) дни след датата на приключване изпълнението на услугата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % /десет процента/ от цената на договора в срок до 15 календарни дни след представени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя встъпителен доклад и фактура – оригинал за авансовото плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поетапно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания в размер на 80 % от стойността на договора, след представяне на междинен доклад за изпълнение на договора, фактура и подписан приемо-предавателен протокол, като междинните плащания се прекратяват при изчерпване на 90% от стойността на договора. Размерът на междинните плащания за всеки отделен шестмесечен период се определя от възложителя, в зависимост от размера на договорените и усвоени средства по проекта. Изпълнителят представя на Възложителя документите за междинни плащания в срок до 20 (двадесет) календарни дни от края на шестмесечието. Приемателна комисия на Възложителя в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на предаване преглежда доклада и приложените към него документи; при необходимост изисква доработка, преработка или уточняване на въпросите, предмет на доклада, и/или приложените към него документи. В този случай допълненият и преработен доклад се предава в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на искането за доработка, преработка или уточняване на въпросите, предмет на доклада, и/или приложените към него документи; излиза със становище дали да се нареди/откаже плащане. Окончателното плащане се извършва след представяне на Възложителя от Изпълнителя на окончателен доклад, фактура – оригинал за окончателно плащане и подписан приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Преди подписване на договора, избрано за изпълнител обединение на икономически оператори, следва да се регистрира като неперсонифицирано дружество в Регистър БУЛСТАТ в Агенцията по вписвания в България. Aко обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47, ал.1, т. 1, б. "а"-"д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3, и ал. 5, както и на чл.48 от ЗОП. Посочените изисквания по чл. 47 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, в случай, че участникът избере да ползва такива. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 2.2. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и технически възможности (т ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението). 2.3. Не е представен оригинал на гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника. 2.4. Представената оферта не отговаря на изискванията от Документацията (чл. 57, ал .2 от ЗОП). 2.5. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма 2.6. Не е закупена документация за участие в процедурата, като закупуването на документите се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване; 2.7. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по чл. 70 от ЗОП; 2.8. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП . Възможността за отстраняване на нарушения по чл. 68, ал.8 и 9 от ЗОП се прилага и при нарушения по т. 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Заверени копия на Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили, счетоводни години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – 2009, 2010 и 2011 г. Документите от участник-обединение се представят съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 900 000.00 лв /деветстотин хиляди лева/. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите 2. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки от посочените в списъка договори за услуги. Тези препоръки задължително трябва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател. 3. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката. 4. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите и неключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, списък с изпълнени договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. 5. 5. Всеки ключов и неключов експерт трябва да подпише декларация за съгласие.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура имат изпълнен минимум три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по разработване на Планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата на опазване на околната среда. 2. Към посочените договори следва да са приложени препоръки за добро изпълнение; 3. Ключови експерти:1.Координатор:магистър в областта на опазване на ОС, лесовъдство, ландшафт, география, биология или еквивалентна; мин. 7 г. в областта на опазване на биологичното разнообразие и/или ландшафта;ръководител на екип при разработване на минимум 1 ПУ на ЗТ през последните 5 г.;участие в проекти за инвентаризиране и картиране на биологично и ландшафтно разнообразие;познаване и прилагане на природозащитното законодателство; 2.Финансист:Магистър по икономика или еквивалентна;Минимум 7 г. общ професионален опит в областта на финансите; Участие като финансист в минимум 3 проекта, независимо от вида на финансирането им;3.Правоспособен юрист:Висше юридическо образование; мин. 4 години опит в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; Процесуално представителство - минимум 3 дела; Минимум 3 (три) успешно приключени договора с предмет предоставяне на юридически услуги по проекти, независимо от вида на финансирането им или участие в екипите на минимум три проекта като юрист; 4.Експерт по мониторинг и изпълнение на проекта: магистърска университетска степен – икономика, право, публична администрация и др.; познаване на механизмите за финансиране по европейските фондове и оперативните програми в България;Мин. 5 г. от съответния професионален опит да бъде свързан с организиране и управление на проекти, финансирани с европейски средства; опит в предоставяне на техническата помощ за общини или други публични администрации; да е участвал поне в 3 проекта за управление и/или изпълнение на техническа помощ. Едно лице от екипа не може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе ключови и неключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания. Неключови експерти–задължителни:1.Счетоводител: Магистър или еквивалентна и/или средно специално образование по икономика;Трудов стаж: Мин. 5 г. в областта на финансите;2. Помощник юрист:висше юридическо образование; Правоспособен; опит в областта на обществените поръчки – най-малко 2 г. опит в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. 3. Туризъм:магистърска степен в областта на туризма, или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната област;Опит в проучвания, анализи, оценки при разработването на стратегии за развитие на туризма, планове, програми и проекти за опазване и социализиране на обекти на недвижимото културно наследство;4.Строителен инженер: строителен инженер (степен магистър)- специалност ПГС или еквивалентна;опит като проектант – минимум 5 г;опит като проектант в инвестиционни проекти/инфраструктурни обекти - минимум 3 г.; доказан опит в изработването на поне 3 инфраструктурни обекта; 5.Вик Инженер: ВиК инженер (степен магистър) или еквивалентна; опит като проектант – мин. 5 г.;опит като ВиК инженер в инвестиционни проекти/инфраструктурни обекти – мин. 3 г.; доказано участие в мин. 3 инфраструктурни обекта;6. Абиотични фактори: Магистърска степен в областта на климатологията/хидрологията или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната наука или практика; Участие в екологични проекти или програми, свързани с промяна на климата; Изискванията към останалите неключови експерти може да намерите в поле VІ.3 от настоящото обявление.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 30
Показател: Качество на техническото предложение; тежест: 70
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.08.2012 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупи в сградата на Дирекция "Национален парк Пирин" 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден. Сумата е с ДДС и следва да се внесе в касата на Дирекцията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
04.09.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.09.2012 г.  Час: 11:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, който ще се финансира по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

VI.3) Допълнителна информация

7. Биологични фактори: магистърска степен в областта на биологичните науки, фитоценология или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната наука или практика; Участие в проучвания и картиране на природни местообитания по EUNIS, картиране на растителни съобщества по Браун Бланке в планове за управление на защитени територии или картиране на типове местообитания и растителност по посочените класификации по други проекти за проучване и опазване на биологичното разнообразие;8. Гори: магистърска степен в областта на лесовъдството, фитоценологията, или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната наука или практика по инвентаризация и планиране на дейности в горски територии; Опит в инвентаризиране и картиране на горски територии със специални функции (в защитени територии и защитени зони по Натура 2000), оценка на здравословното състояние и консервационната значимост на горските територии; 9.Флора: магистърска степен в областта на биологичните науки, лесовъдството, или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната наука или практика по инвентаризация и картиране на видове от флората; Опит в инвентаризиране и картиране на видове от флората в защитени територии или по други проекти за проучване и опазване на флората или лечебните растения;10.Фауна: магистърска степен в областта на биологичните науки или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната наука или практика по инвентаризация и картиране на фаунистични видове; опит в инвентаризиране и картиране на фаунистични видове в защитени територии или по други проекти за проучване и опазване на фауната;11.Селищна мрежа и инфраструктура: магистърска степен в областта на териториалното устройство или инженерните науки в областта на строителството или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната област; Опит в събиране на информация, анализи и оценки при разработването на подробни устройствени планове или програми, проекти и стратегии, свързани със развитие на населените места;12.Информираност на обществеността: магистърска степен в областта на социологията или еквивалентна; Мин. 7 г. опит в съответната област; Опит в социологически проучвания (анкетиране) за информираност и нагласи, анализи и интерпретиране на резултатите от проучвания, свързани с опазване на околната среда, природозащитата, туризма, културното наследство и други аспекти на защитените територии;13.Защитени територии: магистърска степен в областта на опазване на околната среда, лесовъдство, география, биология или еквивалентна; Мин. 7 г.. общ професионален опит в областта на опазване на биологичното разнообразие; Опит в управление на защитена територия през последните 3 г.; Опит в прилагане на Европейското и национално природозащитно законодателство;14.Географска информационна система: магистърска степен в областта на опазване на околната среда, лесовъдство, география, биология или еквивалентна; завършен курс за работа с ГИС; Мин. 7 г. общ професионален опит в областта на опазване на биологичното разнообразие; Опит в управление на защитена територия през последните 3 г.; Познаване и прилагане на природозащитното законодателство; Опит в изпълнение на задачи като ГИС експерт през последните 3 г.; Опит в изпълнение на задачи като експерт по GNSS технологии през последните 3 г.;15. Администратор проект: Висше образование, степен „Магистър” - хуманитарна или или еквивалентна специалност; Мин. 7 г.., от които мин. 3 г. опит в работа по проекти с европейско финансиране; отлично или много добро владеене на английски език, компютърна грамотност.Едно лице от екипа не може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе ключови и неключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания. Качеството на техническото предложение се определя въз основа на подпоказателите "организация на изпълнението", "контрол и отчетност на изпълнението" и "управление на риска". По първия подпоказател се присъждат максимум 30 точки, а по другите два тях могат да се присъдят максимум 20 точки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: www.pirin.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ