Версия за печат

00270-2012-0019

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерски съвет, бул. Дондуков № 1, За: Леончия Сеизова, Вяра Панайотова, Маргарита Димитрова, България 1594, София, Тел.: 03592 9402860; 03592 9402707; 03592 9403366, E-mail: v.panayotova@government.bg, Факс: 03592 9402154

Място/места за контакт: Дрекция "Административно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.government.bg/.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Друг: Министерски съвет

Основна дейност на възложителя

Друг: Министерски съвет

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7
Основно място на изпълнение: Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България 1. Продължаване на софтуерната осигуровка на програмните продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация; 2. Доставка на лицензи за софтуерни продукти с включена софтуерна осигуровка до 31.12.2014 г.; 3. Услуга от производителя, Microsoft, от типа Premier Support Services в обем от минимум 3600 часа ; 4. Услуга от производителя, Microsoft, от типа Enterprise Strategy IT Architecture and Planning в обем от минимум 3000 часа.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 48000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Софтуерни пакети и информационни системи

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Изпълнителят следва да предостави: 1. Продължаване на софтуерната осигуровка на програмните продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация. Видовете и количествата лицензи са посочени в документацията за участие; 2. Доставка на лицензи за софтуерни продукти с включена софтуерна осигуровка до 31.12.2014 г.Видовете и количествата лицензи са посочени в документацията за участие; 3. Услуга от производителя, Microsoft, от типа Premier Support Services в обем от минимум 3600 часа ; 4. Услуга от производителя, Microsoft, от типа Enterprise Strategy IT Architecture and Planning в обем от минимум 3000 часа.

Прогнозна стойност без ДДС
60416666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: 50 000 лв. (парична сума или банкова гаранция) В случай, че се представя парична сума, същата трябва да бъде внесена по следната банкова сметка на Министерския съвет:Българска народна банка, BIC код: BNBGBGSD, Банкова сметка BG38 BNBG 9661 3300 1579 01. Гаранция за изпълнение: 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение (банкова гаранция или парична сума) е със срок на валидност 3 месеца след изтичане на срока на договора. Условия съгласно чл. 60-63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по банков път с платежно нареждане по сметка на изпълнителя, по следния начин: Общата стойност на договора с вкл. ДДС се заплаща на три равни годишни вноски - Първа вноска – до 31.12.2012 г.; Втора вноска – до 31.12.2013. г.; Трета вноска – до 31.12.2014 г. При наличие на бюджетни кредити се допуска предсрочно плащане на вноска изцяло и частично, като сумата по вноската се дисконтира на база тримесечни EURIBOR плюс 0.25% върху предсрочно платената сума.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. За чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя и в официален превод. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в официален превод. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод от заклет преводач и на български език). 2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие). 3. Декларации (по образец) за отсъствиe на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Информация за оборота от договори сходни с предмета на поръчката (доставка и/или поддръжка от типа софтуерна осигуровка на продукти на Майкрософт), за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно съгласно образец от документацията за участие.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците, трябва да са реализирали оборот общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, от договори сходни с предмета на поръчката (доставка и/или поддръжка от типа софтуерна осигуровка на продукти на Майкрософт), в размер не по-малко от – 2 000 000 (два милиона) лв. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице изискването за минимален оборот, посочен в обявлението се отнася общо за обединението/консорциума. Информацията за оборотите следва да бъде представена както общо за обединението, така и от всеки от участниците в обединението/консорциума.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка и/или поддръжка от типа софтуерна осигуровка на продукти на Майкрософт за последните 3 години (2009, 2010, 2011 г.) – по образец от документацията за участие. 1.2. Препоръки от лица, представляващи получателите на доставките и/или услугите за договорите, посочени в справката-декларация, Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател, посочване на предмета на договора и периода на изпълнение, лице за контакт и дали договорът е изпълнен качествено и в съответствие с изискванията. 2. Заверено от участника копие на сертификат по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Заверено от участника копие от сертификат по стандарта ISO 27001:2010 или еквивалентен. 4. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) 5. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) за наличие на статут. 6. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) за наличие на статут. 7. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) за наличие на статут. 8. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) за наличие на статут. 9. Заверено от участника копие на официално писмо от оторизирания дистрибуционен център на производителя за Европа, Близък изток и Африка (Microsoft Ireland Operations Ltd.) за наличие на статут. 10. Декларация –(свободен текст), че участникът предлагапродължаването на софтуерната осигуровка и доставката на лицензи при условията на корпоративното лицензионно споразумение MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците трябва да имат опит в доставка и/или поддръжка от типа софтуерна осигуровка на продукти на Майкрософт, като са изпълнили минимум 3 договора с такъв предмет през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011). Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице изискването за минимален брой договори, посочен в обявлението се отнася общо за обединението/консорциума. Информацията за изпълнените договори следва да бъде представена както общо за обединението, така и от всеки от участниците в обединението/консорциума. 2. Участниците трябва да притежават сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с предмет предоставяне на софтуерни услуги и/или доставка на софтуерни продукти и/или изграждане и поддръжка на информационни системи. 3. Участниците трябва да притежават сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2010 или еквивалентен. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице изискванията за сертификати ISO или аналогични се отнася за всеки участник в обединението. 4. Участниците трябва да са оторизирани доставчици на Майкрософт за Корпоративни клиенти (Large Account Reseller). Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице изискването се прилага за тези участници в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, които ще изпълняват услугата по продължаване на софтуерната осигуровка и доставката на лицензи за софтуерни продукти с включена софтуерна осигуровка. 5. Участниците трябва да притежават статут на златен сертифициран партньор на Майкрософт с компетенция Volume Licensing (Microsoft Volume Licensing Competency – Gold Level). 6. Участниците да притежават статут на минимум сребърен сертифициран партньор на Майкрософт с компетенция Server Platform (Microsoft Server Platform Competency – Silver Level). 7. Участниците да притежават статут на златен сертифициран партньор на Майкрософт с компетенция Desktop (Microsoft Desktop Competency – Gold Level). 8. Участниците да притежават статут на минимум сребърен сертифициран партньор на Майкрософт с компетенция Content Management (Microsoft Content Management Competency – Silver Level). 9. Участниците да притежават статут на минимум сребърен сертифициран партньор на Майкрософт с компетенция Data Platform (Microsoft Data Platform Competency – Silver Level). Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице изискванията за статут на златен или сребърен сертифициран партньор на Майкрософт с изброените по-горе компетенции се прилагат общо за обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 10. Участниците трябва да предложат продължаването на софтуерната осигуровка и доставката на лицензи при условията на корпоративното лицензионно споразумение MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.03.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена в сградата на МС - бул. "Дондуков" № 1 всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч. срещу документ за платени 8 лв.с вкл. ДДС в касата на МС. Документацията може да бъде платена и по банков път по разплащателна сметка на МС: БНБ - Централно управление IBAN BG03 BNBG 9661 3000 1579 01, BIC: BNBGBGSD, като в платежното нареждане се посочва наименованието на процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
06.04.2012 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.04.2012 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Министерския съвет, бул. "Дондуков" № 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юидически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Критерият за оценка на офертите е : Най-ниска цена, която ще представлява сбор от следните елементи и тяхната относителна тежест: 1. Елемент, отразяващ относителната тежест на цената за продължаване на софтуерната осигуровка – тежест 60%; 2. Елемент, отразяващ относителната тежест на цената за доставка на лицензи за софтуерни продукти с включена софтуерна осигуровка – тежест 20%; 3. Елемент, отразяващ относителната тежест на цената за услуга от производителя, Microsoft, от типа Premier Support Services – тежест 10% и 4. Елемент, отразяващ относителната тежест на цената за услуга от производителя, Microsoft, от типа Enterprise Strategy IT Architecture and Planning – тежест 10%.Обявлението е одобрено със Заповед № ФС-34/24.02.2012 г. на главния секретар на Министерския съвет. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на адреса на Възложителя - www.government.bg, раздел "Обществени поръчки". Срокът е намален на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 03592 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ