Версия за печат

00616-2012-0002

BG-Якоруда: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул.”Васил Левски”№1, За: Цветанка Живкова Карапетрова, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2334, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Цветанка Живкова Карапетрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12

Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга. Предмет на поръчката е упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ. Обектът представлява изграждане на подпорни стени за корекция на коритото на река Места, съответно разпределени на два етапа- VI и VII етап: VI ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от съществуваща изградена подпорна стена при отклонението за м.Трещеника до крилото на стомано-бетонов мост, при ВиК и „Топливо” АД, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 217.48 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+217.48 км, със средна надморска височина 896.949 м . VII ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от стоманобетонов мост при ВиК и „Топливо” АД до моста на местността „Честна” в гр. Якоруда, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 76 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+076.00 км, със средна надморска височина 900,125 м . Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Действащото законодателство и Техническите спецификации – част от одобрената документация.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ. Услугата е във връзка с изискванията на действащото законодателство и е задължителна в процеса на строителство. Изпълнителят ще осъществява независим строителен надзор, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.

Прогнозна стойност без ДДС
12000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 120 (сто и двадесет лева). Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Корпоративна търговска банка АД, ФЦ-Благоевград, IBAN BG46KORP 9220 33 37963501, BIC KORPBGSF 1.1.6. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие за процедура с предмет „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ” Банковата гаранция за участие е със срок на валидност не по-малко от 100 (сто) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договора, срещу представена проформа фактура и документ за внесена гаранция за авансово плащане. 2. Междинно плащане, в размер на 25% от стойността на договора за възлагане на строителния надзор – след достигане на извършен обем работи от строителя, в размер до 25% от стойността на договора строителство, в срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на необходимия обем изпълнени СМР от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. 3. Междинно плащане, в размер на 25% от стойността на договора за възлагане на строителния надзор – в срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на всички изпълнени СМР на Обекта, от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. 4. Окончателно плащане, в размер на останалите 30% (тридесет процента) от стойността на договора за строителен надзор – в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителен надзор, за обекти първа категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението. 2.Участниците следва да притежават валиден лиценз за упражняване на дейности по строителен надзор, в съответствие с българското законодателство или документ, удостоверяващ правото да извършват дейността, съгласно законодателството на държава член на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП, и Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС. 1. Списък на документите. 2. Оферта за участие. 3. Административни сведения. 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка. 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката. 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице (когато ЮЛ не е вписано в ТР към АВ).Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си законодателство. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е в официален превод. 7. Удостоверение за актуално състояние (в случай че участникът не е вписан в ТР към АВ) 8. Документ за закупена документация за участие. 9. Документ за внесена гаранция за участие. 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка. 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми. 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума – само за участници, които са обединения/консорциуми. 15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението 16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 18. Копия от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години. 19. Информация за общия оборот и за оборота отупражняване на строителен надзор, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 20. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. 21.Списък на 3 (три) договора за строителен надзор, изпълнени през последните три години (Образец № 14), придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител. 22. Копие от лиценз за упражняване на строителен надзор. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съгласно националното си законодателство. 23. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец №17) 24. Автобиографии на ключовите експерти. 25. Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница. 26.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 27. Техническа оферта 28. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на минималнитте изисквания по т. 1 и 2 се представят следните документи: 1.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница. 1.2.За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години. 1.3. Справка за общия оборот и за оборота от строителен надзор за всяка от последните три приключени финансови години. 2. За доказване на изискването по т. 3 се представя валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалентна за строителен надзор на обекти първа категория.
Минимални изисквания: Участникът следва да. 1.има минимален документално доказан общ оборот от дейността или доход общо за предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.), в размер равен или над 30 000 (тридесет хиляди лева). При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 30 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 2. има минимален оборот от строителен надзор общо за предходните три приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) над 12 000 лв. (дванадесет хиляди) лева. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 12 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. 3. притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, за извършване на строителен надзор на обекти първа категория. В случай на участници-обединения, изискването по т. 3. се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на изискването по т. 1: 1.1. Списък на 3 (три) договора за строителен надзор, изпълнени през последните три години (Образец № 14), , придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва. 2. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 18). 3. Автобиография на ключовите експерти (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.
Минимални изисквания: За участие в процедурата, участникът следва да: 1. докаже опит при изпълнението през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), на не по-малко от 3 (три) договора за строителен надзор. Договорите следва да са успешно изпълнени в посочения период, за което се представят референции. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага в съответствие с вида и дела на дейностите, които ще извършва. 2.За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови експерти и специалисти, които да отговарят на изискванията на чл. 167 от ЗУТ - Ръководител надзорен екип , Архитект, Инженер ВиК, Инженер по качеството и съответствие на материалите, Инженер по безопасност и здраве на труда, Инженер по количествата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за усторйство на територията

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 21.03.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата е без ДДС и може да бъде платена в брой, в касата на Община Якоруда, при получаване на документацията или по банков път, на следната банкова сметка - Корпоративна търговска банка АД, ФЦ -Благоевград, IBAN BG26KORP 9220 8437965744, BIC KORPBGSF, код за вид плащане 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
28.03.2012 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.03.2012 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда, етаж 1, зала на Общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ