Версия за печат

00616-2012-0001

BG-Якоруда: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община "Якоруда" - област Благоевград, ул. "Васил Левски" № 1, За: Магдалена Богданова, България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2291, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: ул. "Васил Левски" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда, с. Юруково, с. Конарско, с. Аврамово, с. Черна места”, в изпълнение на: Договор с идентификационен номер 01/322/00622/27.06.2011г. "Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината", с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12

Място на изпълнение: Община Якоруда Област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда, с. Юруково, с. Конарско, с. Аврамово, с. Черна места”, в изпълнение на: Договор с идентификационен номер 01/322/00622/27.06.2011г. "Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината", с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/ В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните дейности: Упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с проектите, изискванията на българското законодателство и на възложителя. Издаване на всички актове, протоколи и други документи по време на строителството, необходими за получаване на разрешение за ползване, в съответствие с действащото българско законодателство. Осигуряване на своевременно и безпрепятствено издаване на разрешение за ползване на обекта, по реда на действащото законодателство. Извършване на дейностите в срока за съобщаване на дефекти, съгласно действащото българско законодателство, Техническите спецификации към настоящата документация и договора за възлагане на обществената поръчка. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор. За изпълнение на тази поръчка, изпълнителят следва да докаже възможност да изпълни видове дейности, описани в Техническите изисквания и спецификации, да представи изискуемите сертификати, лицензи и/или други нормативно определени документи за това и предложи цена за изпълнението на поръчката. Основните цели, които са представени пред възложителя, чрез реализация на настоящата обществена поръчка, са намаляване разходите за подръжка и удовлетворяване на съвременните европейски норми в уличното осветление на град Якоруда и съставните населени места на територията на Община Якоруда и като следствие от това-намаляване на разходваните средства, осигуряване на качествено осветление и обезопасяване на движението в зоните с натоварено движение, както и на централните улици в населените места. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез нови енергийноефективни тела за улично осветление, както и чрез реализацията на технологичния процес на тяхната експлоатация, чрез внедряване на съвременна система за управление на уличното осветление.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите.

Прогнозна стойност без ДДС
24832 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

410


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер 240,00лв.Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или в брой на касата на Община Якоруда под формата на парична гаранция или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.Банковата гаранция за участие се изготвя по Образец № 23 към конкурсната документация.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Корпоративна търговска банка АД BIC: KORPBGSF IBAN: BG46KORP9220 33 37963501 В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Упражняване на строителен надзор в процеса на строителството на обект: “Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда, с. Юруково, с. Конарско, с. Аврамово, с. Черна места”. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие, при условие че същият не е представен в офертата поради пропуск. Комисията няма да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата. При първоначалния преглед на офертите, комисията не извършва преглед по същество на реквизитите на банковата гаранция и нейното съответствие с изискванията на възложителя. Проверката по същество се извършва на етап преглед за съответствие с критериите за подбор. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: а) не е представил документ за внесена гаранция за участие или; б) е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или; в) e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя: е безусловна и неотменима или; е в полза на Възложителя, или; е със срок на валидност 90 (деветдесет) или повече дни от датата на представяне на офертата, или е за настоящата обществена поръчка; в текста на банковата гаранция липсва някое от условията, посочени в Образец № 23 от настоящата документация. 2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три на сто/ от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път под формата на парична гаранция или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата се изготвя по Образец № 24 към конкурсната документация, като в нея е изрично записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на Възложителя; е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията. История

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осъществява от ДФ "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка ще се извършват по следната схема: Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на малка обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на малката обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура. Междинно плащане, в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на договора за възлагане на малка обществена поръчка Междинното плащане се извършва срещу представени: Представен Констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на 50% (петдесет процента) от обема на строително монтажните работи фактура от страна на Изпълнителя. Междинно плащане, в размер до 10% (десет процента) от стойността на договора за възлагане на малка обществена поръчка Междинното плащане се извършва срещу представени: Подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно изискванията на Техническите спецификации и договора за възлагане на обществената поръчка и фактура от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане, в размер на останалите 20% (двадесет процента) от договора за възлагане на малка обществена поръчка – в срок до 20 (двадесет) работни след издаване на разрешение за ползване на Обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представена фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ съдужник на обединението”). В случай че участникът е обединение, изискването за наличие на лиценз по чл. 167 от ЗУТ се отнася за всички членове в обединението. В случай, че участник в конкурса е обединение, документите за икономическо и финансово състояние, и технически възможности ще се прилагат от членовете на обединението поотделно, а на изискванията на възложителя обединението отговаря като цяло. Административните изисквания на конкурсната документация се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват договор/споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Водещия съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки съдружник на обединението/консорциума; Всички съдружници на обединението са задължени да останат в него за целия период на провеждане на процедурата; Съставът на обединението няма да се променя след подаването на оферта Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора, Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия съдружник на обединението/консорциума, включително и плащанията по сключения договор. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят си запазва правото при необходимост да възлага допълнителни работи, станали необходими в процеса на изпълнението, съгласно чл. 53, ал. 1, т. 10 и т. 11 от НВМОП при наличие на законовите предпоставки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, 2. Оферта за участие 3. Административни сведения.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия, свързани с обществената поръчка и предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и за конфиденциалност на предоставената информация.6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.7. Удостоверение за актуално състояние.Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съобразно националното си законодателство. 8. Документ за закупена документация за участие.9. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на документация 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2;по чл. 47 ал. 1. т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4; по ал. 5 т. 1 и по ал. 5 т. 2 от ЗОП 11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности 12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми. 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума – само за участници, които са обединения/консорциуми.15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в конкурса като такъв.18. Проект на договор– не се попълва, но се парафира на всяка страница. 19. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверен препис).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за последните 3 (три) години 2008, 2009 и 2010г. или от датата, когато е започнал дейността си –за участници регистрирали и започнали дейността си след 2008г. Документите се представят от участника/всяко лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите. 2.Годишните финансови отчети с две от основните съставни форми баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години 2008, 2009 и 2010г. или от датата, когато е започнал дейността си –за участници регистрирали и започнали дейността си след 2008г. . По преценка на участника годишния финансов отчет може да бъде придружен с пояснителни сведения/бележки към годишните финансови отчети. Документите се представят от участника/всяко лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите. 3.Информация за оборот от икономическата дейност „Строителен надзор” през последните 3 (три) години, 2008, 2009 и 2010г или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с оглед доказване наличието на положителен финансов резултат на кандидата за конкретната дейност, сходна с предмета на поръчката (съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП).Информацията се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите на участника, в случай че ще извършват строителен надзор. 4.Валидна застраховка за „Професионална отговорност”, по смисъла на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ, за упражняване на строителен надзор, ведно с Декларация по образец за осигуряване на валидна застраховка професионална отговорност за целия срок за изпълнение на договора. Документите се представят от участника/всяко лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите на участника, в случай че ще извършват строителен надзор.
Минимални изисквания: Кандидатът следва да е реализирал за всяка от последните три години –2008, 2009 и 2010г., съответно от датата на регистрацията си, ако е регистриран по-късно от началото на описания период положителен финансов резултат за извършваната икономическа дейност. При участие на обединение/консорциум, всяко едно от участващите в обединението/консорциума лица, следва да са реализирали положителен финансов резултат от дейността през последните три години. Изискването е приложимо и при участие на подизпълнил/и. Размерът на общия оборот от икономическата дейност „Строителен надзор” за сходни обекти и/или обекти на техническата инфраструтура на кандидата да не е по-малък от 50 000 лева общо за последните три финансови години-2008г., 2009г. и 2010г.При участие на обединение/консорциум, изискването за общия оборот ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. Участникът следва да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност”, по смисъла на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ, за упражняване на строителен надзор за срока на действие на договора.В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изброените изискването за валидна застраховка „Професионална отговорност” ще се прилагат за всяко едно лице включено в обединението (консорциум и др.). Изискването е приложимо и при участие на подизпълнил/и.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на договори с предмет „осъществяване на строителен надзор”, изпълнени през последните три години 2008, 2009, 2010 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително наименование на обектите, където е упражняван строителен надзор, стойностите на договорите, срока за изпълнение, датите и възложителите, придружен от доказателства за извършен строителен надзор- копия на Констативен акт образец №15 за установяване годността за приемане на строежа, Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация и препоръки за добро изпълнение, за всички или някои от описаните обекти. 2.Към списъка с договори по т.1 се описват и тези договори за строителен надзор по време на строителството за сходни обекти и/или обекти на техническата инфраструктура през последните 3 години 2008, 2009 и 2010г., съответно от датата на регистрацията си, ако е регистриран по-късно от началото на описания период. Описаният/ите по-горе договори се придружават от доказателства за извършен строителен надзор- копия на Констативен акт образец №15 за установяван годността за приемане на строежа, Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или препоръки за добро изпълнение, за всички или някои от описаните обекти.Документите по т.1 и т. 2 се представят от участника/поне едно лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва. 3. Лиценз за извършване на дейности по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват дейност по строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ведно декларация по образец за осигуряване на валиден лиценз за извършване на дейности по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ за целия срок за изпълнение на договора. Документите се представят от участника/всяко лице, включено в обединението, както и от подизпълнителя/ите. 4.Участникът следва да представи и документи удостоверяващи професионална квалификация и опита на ключовите експерти:За доказване на инженерно-техническия персонал кандидатът представя копие от: Заверения от министерство на регионалното развитие и благоустройството списък на квалифицираните лица на фирмата или разширен списък за привличане на допълнителни специалисти, съгласно чл. 6, ал.4 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на Консултанти за оценяване на съотвествието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Справка-декларация на инженерно-технически персонал, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка по образец. Кандидатът следва да представи и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, а именно:Професионални автобиографии ;Дипломи за завършено висше образование; Трудови книжки, осигурителни книжки и други доказващи трудовия/осигуритен стаж на персонала;Доказателства за действителното ангажиране на посочените лица при изпълнение на настоящата поръчка-трудови, граждански договори и други доказващи валидно правоотношение между кандидата и наетите технически правоспособни лица. 5.Кандидата представя декларация по образец , в която изрично се декларира липсата на наложени наказания от контролните органи по ЗУТ, а при наличие на такива подробно се описва вида на нарушението, правното основание и размера и вид.Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя. 6.Кандидатът следва да представи валиден сертификатът на система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен документ Документът се представя от лицата – участници, поне един от членове на обединението и от подизпълнителя/ите.
Минимални изисквания: Кандидатът, следва да е упражнявал строителен надзор за последните 3 години (2008, 2009 и 2010г.), съответно от датата на регистрацията си, ако е регистриран по-късно от началото на описания период. Кандидатът, следва да е упражнявал строителен надзор по време на строителството за сходни обекти и/или обекти на техническата инфраструктура през последните 3 години (2008, 2009 и 2010г.), съответно от датата на регистрацията си, ако е регистриран по-късно от началото на описания период. Минимално изискване е кандидатът да е изпълнен поне един договор за строителен надзор по време на строителството за сходни обекти и/или обекти на техническата инфраструктура, на стойност не по малка от 20 000 лв. без ДДС.В случай че кандидатът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.Изискването е приложимо при участие на подизпълнил/и. Минимално изискване е кандидата да разполага със следния инженерно-технически персонал-екип от специалисти със квалификация и професионален опит, както следва: А)Най-малко един (1) инженер, образователна степен магистър специалност „Електро инсталации” – професионален стаж 5 г.; Б)Най-малко един (1) инженер, образователна степен магистър, специалност ПГС или КСС– професионален стаж 5 г.; В)Най-малко един (1) инженер ,образователна степен магистър, със специалност „Координатор по безопасност и здраве” – професионален стаж 5 г.; Г)Най-малко един (1) инженер, образователна степен магистър специалност „Геодезия” – професионален стаж 5 г. В случай че кандидатът участва като обединение/консорциум, изискванията за инженерно-техническия персонал ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. Кандидатът може да използва, технически правоспособен персонал, като се позове на ресурсите на привлечен подизпълнител за всички или за някои от посочените специалисти. Задължително изискване е при наличие на наложени наказания да не са постановени за нарушения, извършени при и/или по повод извършването на строителен надзор за сходни с предмета на поръчката обекти.В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания. ще се прилагат за всяко едно лице включено в обединението (консорциум и др.). Изискването е приложимо при участие на подизпълнил/и.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Кандидатът следва да притежава валиден лиценз за извършване на дейности по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 13.03.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуване на документацията за участие е без ДДС и следва да бъде внесена в брой, в касата на Община Якоруда, при получаване на документацията или по банков път: Корпоративна търговска банка АД BIC: KORPBGSF IBAN: BG26KORP9220 8437965744 код за вид плащане 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя, се изпраща по куриер за сметка на кандидата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
20.03.2012 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.03.2012 г.  Час: 10:00
Място

град Якоруда, ул."Васил Левски"№1, зала на общински съвет, етаж 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват Участниците в конкурса могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява от ДФ "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепяна от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Финансирането е предвидено съгласно Договор с идентификационен номер 01/322/00622/27.06.2011г. "Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината".

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие по електронен път се предоставя на интернет адрес на Община Якоруда: http://yakoruda.gateway.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ