Версия за печат

00616-2011-0010

BG-град Якоруда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" 1, За: Цветанка Живкова Карапетрова, РБългария 2790, град Якоруда, Тел.: 07442 2334, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи за „Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Гр.Якоруда и част от населените места на територията на община Якоруда
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажните работи се свеждат до извършването на изпълнението на улични осветителни уредби и изграждане на система за централизирано радио-управление на уличното осветление на територията на град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда. Също така СМР обхващат извършването на реконструкция/подмяна и/или изграждане на стълбове и осветителни тела, осигуряващи нормативно изискуемата яркост, осветеност и равномерност на осветеността върху уличните платна в град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда . Общите видове и количества работи, които следва да бъдат извършени, както и материалите, машините и съоръженията, които следва да бъдат доставени и монтирани, са подробно описани в техническите спецификации и количествената сметка. СМР, които следва да бъдат изпълнени, са съгласно одобрения инвестиционен проект : - Проект „Рехабилитация на улици и улично осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината”. Основните цели, които са поставени пред Възложителя чрез реализацията на настоящата обществена поръчка, са намаляване на разходите за поддръжка и удовлетворяване на съвременните Европейски норми в уличното осветление град Якоруда и съставни населени места на територията на община Якоруда и като следствие от това – намаляване на разходваните средства, осигуряване на качествено осветление и обезопасяване на движението в зоните с натоварено движение, както и на централните улици в населените места. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез нови енергоефективни тела за уличното осветление, както и чрез реализацията на технологичния процес на тяхната експлоатация чрез внедряването на съвременна система за управление на уличното осветление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на СМР за обект „Рехабилитация на улично осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината”

Прогнозна стойност без ДДС
1563416 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 15 600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ лева . Гаранцията за участие е със срок не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от цената по договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя - Община Якоруда, IBAN BG 46 KORP 9220 33 37963501, BIC KORPBGSF, Корпоративна търговска банка АД или Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образци- Приложение 14 и Приложение 15 от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява от Държавен фонд "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-20103г. / ПРСР /, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/. Схемата на плащане ще се осъществи по следния начин: - Авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от общата стойност на договора, платимо в срок до 20 (двадесетдесет) дни след подписване на договора и след представяне на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя; - Междинни плащания – за изпълнените междинно СМР на стойност до 90% от общата стойност на договора, платими в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне от страна на Изпълнителя на двустранно подписан констативен протокол за изпълнените СМР и надлежно оформена фактура. - Окончателно плащане в размер на 10% (десет на сто) от общата стойност на договора, платимо в срок до 20 (двадесет) дни след подписване протокол/удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

ІІІ.1.4) Други особени условия

І. Обектът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, за сметка на изпълнителя: 1. Мероприятия, свързани с опазването на околната среда; 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации продукти (светлинни източници, осветителни тела, ел. инсталация, апаратура и др.); 3. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 5. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 6. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 7. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация 8. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 9. Поставяне на инструменти за визуализация съгласно изискванията на Наредба № 24 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. 10. Назначаване по трудов договор на пълен работен ден за срока на изпълнение на поръчката на минимум 5 (пет) безработни лица, регистрирани в Бюро по труда филиал Якоруда. 11. Изпълнителят на обекта осигурява обучение на двама от служителите на Възложителя за работа с изградената система, предава инструкции за експлоатация, и осигурява свои служители за съвместна работа със обучените служители на Възложителя за срок не по-малък от една седмица след въвеждане в експлоатация на обекта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. От участие се отстраняват участниците, чиито оферти не отговарят на предварително обявените условия и за които са налице основанията на чл.69 от ЗОП. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Участниците следва да са вписани в Централният професионален регистър на строителите в Република България, за удостоверяването на което към офертата си представя заверено копие от Удостоверение за вписване, заедно с копие от талон за вписване, като строител изпълняващ обекти - 2-ра група строежи от транспортната инфраструктура и съоръженията към тях, ІІІ-та катерогия, съгласно ПРВВЦПРС и обекти от 1-ва група строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, V-та категория, съгласно ПРВВЦПРС. Когато кандидатът е чуждестранно лице да представи специално разрешение или удостоверителни документи за правоспособност при извършване на строителни работи, еквивалентни на изложените, издадени от съдебен, административен орган или от институция от държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство и които са придружено с превод на български език. Участниците следва да представят и другите документи съобразно чл.56 от ЗОП и допълнително изисканите от Възложителя и посочени в документацията за участие в процедурата. Всички документи се представят на български език, а за чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения документите по чл.56, ал.1, т.1 се представят в "официален превод".
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверени копия от съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години (в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: 2. Заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010г/ години (в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си); 3. Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години (в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си); 4. Заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години (в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си); 5.Оригинал на банкова референция, удостоверяващ наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии,позволяващ изпълнението на СМР, обект на поръчката, в размер на не по-малко от 700 000 (седемстотин хиляди) лева; 6.Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ 7. Застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" на името на участника;
Минимални изисквания: 1. Общият оборот за предходните три финансови години (2008, 2009 и 2010г) по договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (изграждане/реконструкция на улично осветление), да е общо не по-малко от 2 000 000 лева без ДДС, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Да има положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три приключени финансови години (2008, 2009 и 2010г), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. Да удостовери наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии в размер на не по-малко от 700 000 (седемстотин хиляди) лева, с цел да удостовери наличието на финансов ресурс позволяващ изпълнението на СМР, обект на поръчката. Когато участникът е обединение от физически и юридически лица, изискванията по т. 1 и т.2 се покриват общо (сумарно) от всички членовете на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, критериите по т.1, 2, 3 се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участието . 4. Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ. 5. Участникът трябва да има валидна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" на името на участника. Застрахователната полица следва да бъде със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за изпълнените през последните 5 години договори сходни с предмета на поръчката, съдържаща стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - чрез попълнено Приложение 10. Изпълнението на посочените в Приложение № 10 договори се доказва с копие от договори и препоръка от възложителя по съответния договор. 2. Информация за изпълнени 3 договора за строителство, включващ и система за радио-управление и обратна връзка на осветителни уредби. Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение 10.1. Изпълнението на посочените в Приложение № 10.1 договори се доказва с копие от договорите и препоръка от възложителя по съответния договор. 3.Информация за 3 изпълнени договора за строителство, включващ диспечерски център (център за управление и контрол – включително цялостно следене и контролиране на функционалността на системата и графична визуализация на системата в нейното текущо състояние). Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение 10.2. Изпълнението на посочените в Приложение № 10.2 договори се доказва с копие от договорите и препоръка от възложителя по съответния договор . 4. Информация за изпълнен договор за строителство, включващ система за мониторинг и управление на електрически процеси. Информацията по тази точка се представя във формата на попълнено Приложение 10.3. Изпълнението на посочените в Приложение № 10.3 договор/договори се доказва с копие от договор/договори и препоръка от възложителя по съответния договор. 5. Заверено копие от Удостоверение за вписване, заедно с копие от талонче за вписване, като строител изпълняващ обекти - 2-ра група строежи от транспортната инфраструктура и съоръженията към тях, ІІІ-та катерогия, съгласно ПРВВЦПРС и обекти от 1-ва група строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, V-та категория, съгласно ПРВВЦПРС. 6. Заверено копие от документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001 на участника или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 7. Заверено копие от документ за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001 или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 8. Заверено копие от документ за внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001 или еквивалентен сертификат за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 9. Доказателства за капацитета на екип за изпълнение на строителството: лица на трудов или граждански договор, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Изпълнението на изискванията за капацитета на екипа се доказва Приложения № 11, 11.1, 11.2. За членовете на екипа се представят копия от дипломи, копия от трудов или граждански договор и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията и опита на предложените лица.
Минимални изисквания: 1. Общо за последните 5 години /2006,2007,2008, 2009 и 2010г/ да е изпълнил минимум 4/четири/ договора за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (изграждане/реконструкция на улично осветление). 2. Общо за последните 5 години /2006,2007,2008, 2009 и 2010г/ да е изпълнил поне 3 (три) договора за строителство, включващ и система за радио-управление и обратна връзка на осветителни уредби. 3. Общо за последните 5 години /2006,2007,2008, 2009 и 2010г/да е изпълнил поне 3 (три) договора за строителство, включващ диспечерски център (център за управление и контрол – включително цялостно следене и контролиране на функционалността на системата и графична визуализация на системата в нейното текущо състояние). 4.Общо за последните 5 години /2006,2007,2008, 2009 и 2010г/ да е изпълнил поне 1 (един) договор за строителство, включващ система за мониторинг и управление на електрически процеси. 5. Да е вписан в Централният професионален регистър на строителите в Република България, като строител изпълняващ обекти - 2-ра група строежи от транспортната инфраструктура и съоръженията към тях, ІІІ-та катерогия, съгласно ПРВВЦПРС и обекти от 1-ва група строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, V-та категория, съгласно ПРВВЦПРС. 6. Валиден документ за внедрена система ISO 9001 на участника или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 7. Валиден документ за внедрена система BS OHSAS 18001 или еквивалентен сертификат, за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 8. Валиден документ за внедрена система ISO 14001 или еквивалентен сертификат за предмет сходен на предмета на поръчката, издаден от акредитиран орган, в превод на български език, на името на участника; 9. Да има възможност да осигури за изпълнението на поръчката екип, в който влизат специалисти „Електроинжер” и специалист ”Телекомуникации”. Ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка да са със следните квалификация и професионален опит : а) Ръководител на обекта "Електроинженер" : да притежават образователна степен “магистър”, специалност “електроинженер” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “електроинженер”, да са със стаж по специалността не по-малко съответно от 5 години, и с опит на подобни обекти /изграждане и/или реконструкция на улично осветление/; б) За специалистите „Електроинженер” : да притежават образователна степен “магистър”, специалност “електроинженер” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “електроинженер”, да са със стаж по специалността не по-малко съответно от 5 години, и с опит на подобни обекти /изграждане и/или реконструкция на улично осветление/; в) За специалиста „Телекомуникации” : да притежава образователна степен „бакалавър”, специалност „телекомуникации” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “телекомуникации ”, да е със стаж по специалността не по-малко от 3 години и с опит на подобни обекти/ изграждане и/или реконструкция на улично осветление/в т.ч. монтаж и настройка на система за управление, мониторинг и контрол на улично осветление; В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена на изпълнение ; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок; тежест: 35

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.01.2012 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN
Условия и начин на плащане

На касата на Община Якоруда или по банкова сметка на Община Якоруда:IBAN BG 82 KORP 9220 31 379635 00, BIC KORPBGSF, Корпоративна търговска банка АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.02.2012 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.02.2012 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява от Държавен фонд "Земеделие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР /, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР /.

VI.3) Допълнителна информация

Докуменатцията за участие е достъпна в електронен вид на основание чл.64, ал.3 от ЗОП на интернет адрес : http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Обществени поръчки"

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.12.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ