Версия за печат

00616-2011-0009

BG-Якоруда: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул.”Васил Левски”№1, За: Цветанка Живкова Карапетрова, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2334, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Цветанка Живкова Карапетрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. ЗА ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за корекция на река Места при град Якоруда. Обектът представлява изграждане на подпорни стени за корекция на коритото на река Места, съответно разпределени на два етапа- VI и VII етап: VI ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от съществуваща изградена подпорна стена при отклонението за м.Трещеника до крилото на стомано-бетонов мост, при ВиК и „Топливо” АД, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 217.48 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+217.48 км, със средна надморска височина 896.949 м . VII ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от стоманобетонов мост при ВиК и „Топливо” АД до моста на местността „Честна” в гр. Якоруда, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 76 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+076.00 км, със средна надморска височина 900,125 м . Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Техническите спецификации, приложения инвестиционен проект и проекта на договор – част от одобрената документация.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45246400

Описание:

Защитни речни съоръжения срещу наводнения

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за корекция на река Места при град Якоруда.

Прогнозна стойност без ДДС
596075 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

270


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 5 900 (пет хиляди и шестстотин лева). Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. След подписването на договора с избрания участник, преди извършване на авансовото плащане, изпълнителят следва да учреди в полза на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, платима при първо поискване от страна на Възложителя, покриваща 100% (сто процента) размера на определеното авансово плащане по договора, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Корпоративна търговска банка АД, гр.Благоевград, IBAN BG82KORP92203137963500, BIC KORPBGSF 1.1.6. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие за процедура с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура и гаранция за авансово плащане. Авансът се изплаща след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция, покриваща 100% размера на авансовото плащане, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. 2. Междинно плащане – след достигане на извършен обем работи, в размер до 25% от стойността на договора, в срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на необходимия обем изпълнени СМР от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. 3. Междинно плащане, в размер до 25% (двадесет и пет) процента от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка, в срок до 20 (двадесет) работни дни след приемане на всички изпълнени СМР на Обекта, от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. 3. Окончателно плащане, в размер на останалите 30% (тридесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ. 4. Междинните плащания се извършват на база на реално извършени СМР, по единични цени от Количествено-стойностната сметка, срещу представени: 1. Сертификат за междинно плащане, съгласно условията на Договора, одобрен от Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен с всички документи за извършени и актувани Работи; 2. Оригинал на фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти първа категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението. 2. Участниците – български лица, следва да представят с офертата си копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – четвърта група, първа категория строежи, ведно с талон към него. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за водещия съдружник в обединението. 3. Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – четвърта група, първа категория строежи, ведно с талон към него, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП, и Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС. 1. Списък на документите. 2. Оферта за участие. 3. Административни сведения. 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка. 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката. 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице (когато ЮЛ не е вписано в ТР към АВ). 7. Удостоверение за актуално състояние (в случай че участникът не е вписан в ТР към АВ) 8. Документ за закупена документация за участие. 9. Документ за внесена гаранция за участие. 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка. 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми. 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума – само за участници, които са обединения/консорциуми. 15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението 16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 18. Копия от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години. 19. Информация за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 20. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. 21. Кратка анотация за досегашната дейност на участника. 22. Списък на 3 (три) договора за строителство, изпълнени през последните пет години (Образец № 14), в т.ч. 1 (един) договор за корекция на реки, включващ изграждане на подпорни съоръжения, на стойност не по-малко от 300 000 лв., придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител. 23. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията надокументацията. 24. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2000 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни. 25. Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него - за български ЮЛ. 26. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец №18) 27. Справка от НАП за актуалното състояние на трудовите договори, издадена не по-рано от един месец преди крайния срок за подаване на офертата. 28. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти 29. Декларация, че при формирането на цената е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството (Образец № 16). 30. Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница. 31.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 32. Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката. 33. Техническа оферта 34. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на минималнитте изисквания по т. 1 и 2 се представят следните документи: 1.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница. 1.2.За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години. 1.3. Справка за общия оборот и за оборота от строителство за всяка от последните три приключени финансови години. 2. За доказване на изискването по т. 3 се представя валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалентна за обекти първа категория.
Минимални изисквания: Участникът следва да. 1.има минимален документално доказан общ оборот от дейността или доход общо за предходните три приключени финансови години, в размер равен или над 1 000 000 (един милион лева). При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 1 000 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 2. има минимален оборот от строителство общо за предходните три приключени финансови години над 600 000 лв. (шестстотин хиляди) лева. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 600 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. 3. притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, за обекти първа категория. В случай на участници-обединения, изискването по т. 3. се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване на изискването по т. 1: 1.1. кратка анотация за досегашната дейност на участника. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, и от подизпълнителя/ите на участника. 1.2. Списък на 3 (три) договора за строителство, изпълнени през последните пет години (Образец № 14), в т.ч. 1 (един) договор за за корекция на реки, включващ изграждане на подпорни съоръжения., придружен от препоръки за добро изпълнение, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител, в съответствие с изискванията на настоящата документация. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва. 2. За доказване на изискването по т. 2: 2.1. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на документацията, съдържащ и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя, придружен от документи са собственост/валиден договор за финансов лизинг, или валиден договор за наем на всяка една машина/оборудване, включени в списъка, в съответствие с изискванията на документацията.Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, и от подизпълнителя/ите на участника, независимо, че същият/те не е необходимо да отговаря/т на изискването. 3. За доказване на изискването по т. 3: 3.1. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2000 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни. Изискването се прилага за обединението като цяло. Документът се представя от участника участника/всяко лице, включено в обединението (които разполагат с такъв), и от подизпълнителя/ите на участника. 4. За доказване на изискването по т. 4: 4.1. Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него, съгласно изискванията на настоящата документация. Документът се представя от участника/водещия съдружник в обединението – по отношение на български юридически лица, и от подизпълнителите, в зависимост от дейностите, които ще извършват – по отношение на български юридически лица. 5. За доказване на изискванията по т. 5: 51. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 18). 5.2. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: 5.2.1. Автобиография (Образец № 15), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 5.2.2. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност (ако има такива) – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност. 5.2.3. Копие от сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве – по отношение на експерта „Координатор по безопасност и здраве”; 5.2.4. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит, от които да е видна и позицията, на която е бил назначен експертът (съответно – ръководител на строеж/координатор по безопасност и здраве); 5.2.5. Копия от договори/референции от работодатели/референции от възложители – по отношение на опита на позиция „ръководител на строеж” за експерта – технически ръководител. От официалните документи следва да е видно, че конкретният експерт е бил на съответната позиция.
Минимални изисквания: За участие в процедурата, участникът следва да: 1. докаже опит при изпълнението през последните пет години, а именно 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г., на не по-малко 3 (три) обекта, на обща стойност минимум 600 000 лв., от които поне 1 (един) договор за корекция на реки, включващ изграждане на подпорни съоръжения. Договорите следва да са успешно изпълнени в посочения период, за което се представят референции. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 3 (три) договора, включващи дейностите, които е посочил, че ще извършва. 2. докаже наличието на собствена или наета механизация/оборудване от специализиран и общ характер, която следва да включва мининмум: Багер с обем на коша до 0.6 куб.метра-1 брой Автокран 16 т – 1 брой Булдозер – 1 брой Бордова кола – 1 брой Ком.бетоновоз с бетон помпа – 1 брой Самосвал – 1 брой Виброваляк – 1 брой Помпа за водочерпене – 1 брой. Изискването не се прилага за подизпълнителя. 3. докаже наличието на Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2000 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. Изискването се прилага за обединението като цяло. Изискването не се прилага за за подизпълнителите. 4. е вписан в ЦПРС - четвърта група, първа категория строежи. Изискването се прилага за участници – български юридически лица. Изискването се прилага най-малко за водещия съдружник в обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите – български юридически лица, в съответствие с дейностите, които ще извършват. 5. да докаже професионалния и технически капацитет на ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва: Технически ръководител - да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж като строителен инженер и 2 години опит на позиция ръководител на строеж. координатор по безопасност и здраве (КБЗ)– да има минимум 3 година трудов стаж на тази позиция.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: (ОЦ 1) – оценка на срок за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 20
Показател: (ОЦ 2) - оценка на предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 80
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 128 от 07.03.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 20.12.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
50 BGN
Условия и начин на плащане

в брой, в касата на Община Якоруда, при получаване на документацията или по банков път, на следната банкова сметка: Корпоративна търговска банка АД, гр.Благоевград, IBAN BG82KORP92203137963500, BIC KORPBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
27.12.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.12.2011 г.  Час: 10:00
Място

град Якоруда, ул."Васил Левски"№1, зала на общински съвет - Якоруда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда - етап VІ и етап VІІ”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ