Версия за печат

00616-2011-0008

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска - мл.спец. "ОбС, ОП, търгове и конкурси", Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ОДЗ -Якоруда; ДСП-Якоруда; ДДЛРГ "Асен Златаров", ОУ "Гоце Делчев"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15850000, 15813000, 15890000, 15833000, 15872200, 15511000, 03220000, 03142500, 15000000, 15100000

Описание:

Различни хранителни продукти
Тестени изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Захарни изделия
Подправки
Мляко
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Птичи яйца
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие. Предполагаемото количество на доставките е описано в документацията за участие и е съобразено със заявките на съответните домакини.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят оригинален документ за внесена гаранция за участие. Общият размер на гаранцията за участие е 1000 лева . Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от стойността на Договора . Гаранциите за участие и за изпълнение се представят съгласно чл. 27, ал. 1 от НВМОП под формата на парична сума или банкова гаранция. Паричната гаранция се внася по банковата сметка на община Якоруда - Банка ДСК-АД, гр.Якоруда, IBAN BG06STSA93003190407000, BIG STSABGSF. Банковата гаранция за участие е със срок на валидност 90 дни от датата на подаване на предложение от участника. Гаранцията за участие се освобождава или задържа от Възложителя при условията и сроковете посочени в чл. 28 и чл. 29 от НВМОП. Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора в предвидените форми на чл. 27, ал. 1 от НВМОП

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва със средства от бюджетите на съответните общински звена.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при сключване на договор със същото, то трябва да представи документ за регистрация на юридическо лице. В този случай новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението и от договореностите постигнати с него.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник в открития конкурс може да бъде физическо лице или юридическо лице. Участници в процедурата могат да бъдат лица, за които не са налице условията по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и други подробно посочени по вид и съдържание в Указанията за попълване на офертата. Доставките да бъдат придружени със сертификати за качество. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа:1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателството; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 2. Оферта за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка - Приложение № 1; 3. Административни сведения - Приложение № 2; 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 ал. 2, т. 2 от ЗОП - Приложение № 3; 5.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП - приложение 4; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5; 7. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП - Приложение № 6; 8. Копие от документ за регистрация по ЗДДС (ако участникът има такава регистрация); 9. Документ за гаранция /парична или банкова/ за участие в открития конкурс - оригинал; 10. Платежен документ за закупуване на настоящата документация - оригинал или заверено копие от участника; 11.Документи, доказващи икономически и финансови възможности, съгласно ІІІ.2.2 от обявлението. 12. Документи, доказващи технически възможности, съгласно ІІІ.2.3 от обявлението. 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника в открития конкурс; 14. Други документи посочени в Указанията за попълване на офертата; 15. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Плик 2:Техническо предложение - Приложение № 7 и попълнен и парафиран на всяка страница проектодоговор, в който не се попълва цената; Плик 3: Финансово предложение - Приложение № 8;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП: 1. Заверено от участника копие от последния годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: Участникът следва да е приключил отчетната 2010 г. с реализирана печалба
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 51 от ЗОП: 1. Списък на основните договори за доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение; 2. Заверено копие за регистрация на търговия с храни, обхващащи всички групи храни, за които участникът подава оферта, съгласно разпоредбите на Закона за храните. 3.Регистрация от ОДБХ за съхранение и дистрибуция на храни, в съответствие с чл.12, ал.7 от ЗХ.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнен един договорза доставки на хранителни продукти, изпълнен през последните три години 2. Участниците следва да отговарят на всички изисквания във връзка с регистрационния режим относно търговията с храни в Република България 3.Участниците да притежават 1 /едно/ специализирано МПС /оборудвано с агрегат за поддържане на необходимата температура по време на транспорт/ , в съответствие с чл.245, ал.1 от ЗВД.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 21.12.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в конкурса се получава от фронт-офиса на Общинска администрация - Якоруда, след плащането на посочената цена, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
28.12.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2011 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрация - залата на общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или упълномощени от тях представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10 /десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://yakoruda.gateway.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.11.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ