Версия за печат

00616-2011-0007

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: гр.Якоруда,ул."Васил Левски "1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09000000, 09100000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

50 000 литри

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 500 лева под формата на банкова гаранция или внесен депозит по банков път:банкова сметка на Община Якоруда IBAN:BG06STSA93003190407000, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК-Якоруда.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора, под формата на банкова гаранция или внесен депозит по банков път:банкова сметка на Община Якоруда IBAN:BG06STSA93003190407000, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК-Якоруда

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще бъде извършено от бюджета на Община Якоруда Възложителят заплаща срещу представена фактура и двустранен констативен протокол за извършените доставки.Плащането се извършва с платежни нареждания по банкова сметка,посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 „Документи за подбор” съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „Не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2,т.2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец; 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП – по приложен в Документацията образец; 5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец; 6. Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - /по образец/. /Ако не се използват подизпълнители кандидатът изрично декларира че няма да се използват такива/; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по образец/- попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя /прилага се само когато участникът ще използва подизпълнители/; 8. Попълнен и парафиран проектодоговор, в който не се попълва цената; 9. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал или заверено копие/ в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя; 10. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено копиe); 11. Oферта по образец, съдържаща срок на валидност на офертата; 12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и/или квалификация на участника- доказва се с документите посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят и в превод. Плик№2 „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 1. Техническо предложение по образец Плик№3 „Предлагана цена” съдържа: 1. Ценово предложение по образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация съдържаща информация за общия оборот за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010г.) - в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си 2.Копия от баланса и отчета за приходи и разходи за последните 3 финансови години.
Минимални изисквания: Участникът да има годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010г.) не по – малко от 200 000лв. /двеста хиляди лева/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на основните договори за доставки на стоки,обект на настоящата поръчка през последните три години,включително стойностите, датите и получателите;описание на техническото оборудване на кандидата,отнасящо се към поръчката,копие от декларации за съответствие на доставените течни горива по чл.10 от НИКТГУРНТК,списък на наличната или наета специализирана техника за изпълнение на поръчката,копие от необходимите сертификати за качество.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 2 /два/ договора за доставка на горива през последните 3 /три/ години /2008, 2009 и 2010г./
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 22.12.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на Община Якоруда или по банков път:банкова сметка на Община Якоруда IBAN:BG06STSA93003190407000, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК-Якоруда.Цената е без ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
29.12.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.12.2011 г.  Час: 10:00
Място

заседателна зала на Общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците или техни упълномощени лицаРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10/десет/ дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено-от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://yakoruda.gateway.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.11.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ