Версия за печат

00616-2011-0006

BG-Якоруда: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска - мл.спес."ОбС, ОП, търгове и конкурси", Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http / / yakoruda.gateway.bg/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2011/2012 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27

Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния сезон 2011/2012 година на територията на община Якоруда, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията.”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подробно описание на поръчката в приложени в документацията за участие технически спецификации и списък на общинските пътища.

Прогнозна стойност без ДДС
50400 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата

30.04.2012 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят документ за внесена гаранция за участие в размер на 500.00лв. под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - банка ДСК АД, гр.Якоруда, IBAN BG06STSA93003190407000, BIC: STSABGSF.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде като срока на валидност на офертата на участника.При подписване на договора участникът, определен за изпълнител,трябва да представи гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои изцяло или на части и със срок на валидност съгласно приложените изисквания към тръжната документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

От бюджета на Община Якоруда

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяка оферта трябва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „Не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 ал. 2, т. 2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец. 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец 6. Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - /по образец/. /Ако не се използват подизпълнители кандидатът изрично декларира че няма да се използват такива/. 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по образец/- попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя /прилага се само когато участникът ще използва подизпълнители/. 8. Попълнен и парафиран на всяка страница проектодоговор, в който не се попълва цената 9. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал или заверено копие/ 10. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено копиe) 11. Oферта по образец, съдържаща срок на валидност на офертата 12. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и за техническите възможности и/или квалификация на участника - доказва се с документите посочени по - долу в обявлението; Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 1.Техническо предложение по образец; Плик № 3: „Предлагана цена” съдържа: 1. Ценово предложение по образец .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а) Заверено копие от баланса за отчета за приходите и разходите (части от годишните финансови отчети) на участника за последните три години (2008г.; 2009г.; 2010г.); б) Информация за общия оборот и за оборота на услугата, обект на поръчката за последните три години (2008г.; 2009г.; 2010г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има общ годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010г.) не по – малко от 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на договорите, с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2008г.; 2009г.; 2010г.), придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и срока за изпълнение на поръчката, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; б) Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за изпълнението на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация; в) Списък - декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на малката обществена поръчка; г) копие от свидетелство за регистрация на МПС, което участника ще използва за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания: а) Минимум един договор, с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2008г.; 2009г.; 2010г.); б) Участникът да има минимум следната необходима техника:1 бр. товарен автомобил, снабден с гребло за снегопочистване; 3 бр. трактори, снабдени с необходимото оборудване за снегопочистване.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Не е приложимо

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 15.11.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в конкурса се получава от фронт-офиса на общинска администрация - Якоруда, след плащането на посочената цена, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
22.11.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.11.2011 г.  Час: 10:00
Място

Общнска администрация - залата на общински съвет.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени от тях представители (изисква се пълномощното да е нотариално заверено).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата може да подаде всяко заинтересовано лице в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2328

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http / / yakoruda.gateway.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ