Версия за печат

02745-2011-0001

BG-Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 11.10.2011 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", бул."Генерал Чернозубов" №19, За: Лиляна Георгиева Тодорава - Янкова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65926, E-mail: litoian@abv.bg, Факс: 0361 65926

Място/места за контакт: Лиляна Георгиева тодорова-Янкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetii-kardjali.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на НВМОП
ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне с покана


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 53, ал. 1, т.12 от НВМОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

НЕ
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2011/2012 години.


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на обществената поръчка чрез процедура на договаряне с покана на основание чл.53, ал.1, т.12 от НВМОП и във връзка с приложението към чл.38, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките-предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП

Покана не се изпраща.Чл.92 от ЗОП и чл. 55 от НВМОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9887315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.10.2011 г. 


Възложител

Трите имена: Лиляна Георгиева Тодорова - Янкова
Длъжност: Директор