Версия за печат

00616-2011-0005

BG-гр. Якоруда: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Беди Мустафова Осман, България 2790, гр. Якоруда, Тел.: 07442 2291, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2328

Място/места за контакт: Беди Мустафова Осман

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12

Място на изпълнение: с. Юруково, община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда»

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: «Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда»

Прогнозна стойност без ДДС
58000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите заплаща гаранция за участие в размер на 580 лв., а участникът определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на кандидата като парична сума или като банкова гаранция. Когато се представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива срока на валидност на офертите, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена за целия срок на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на община Якоруда в Банка "ДСК" АД гр.Якоруда BIC: STSABGSF IBAN: BG06STSA93003190407000 или в касата на възложителя на адрес гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по договор между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г., по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Необходимите документи трябва да са подредени както следва: Плик 1 - 1. Списък на документите; 2. Оферта; 3. Копие от документ за регистрация и/или БУЛСТАТ или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или удостоверение за актуално състояние, със срок на валидност до 1 месец преди подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. ФЛ представят копие на документ за самоличност; 4. Документ за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ако участникът е регистриран по ЗДДС); 5. Копие от действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и сл. от ЗУТ; 6. Справка-декларация за общия оборот и оборота от строителен надзор за 2008г., 2009г. и 2010г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 7. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчет за последните 3 (три) финансови години (2008г; 2009г; 2010 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, която участникът е установен: баланс, отчетите за приходите и разходите, копие на одитните доклади от експерт счетоводителя /в зависмост от датата на учредяване или започване на дейността; 8. Списък на договори със същия или сходен предмет на обществената поръчка за 2008, 2009 и 2010 г.9. Списък от правоспособните физически лица, включени в екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за образование и придобита специфична професионална квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това за всеки от ключовите експерти трябва да е приложена декларация за съгласие.; 10. Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицензът/документът се представя ведно със списъка на правоспособните физически лица, неразделна част от него, под формата заверено от участника копие и Разширения списък към Лиценза при наличие на такъв; 11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП ; 12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП; 13.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – за чуждестранни лица; 14.Декларация за липса пречки за изпълнение по чл.166, ал.3 от ЗУТ; 15.Декларация, че участникът е запознат с обстоятелствата, които биха повлияли на предложението; 16.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 17. Документ за закупена документация за участие; 18. Документ за внесена гаранция за участие; 19.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, 94 и чл.96 от от Регламент (ЕО, Евратом”) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета наЕС;20.Декларация от членовете на обединението/консорциума; 21.Декларация за приемане етичните клаузи на обществената поръчка; 22.Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Плик 2 - 1. Техническо предложение; 2. Проект на договор Плик 3. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и следващите от ЗУТ; 2. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчет за последните 3 (три) финансови години (2008г; 2009г; 2010 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, която участникът е установен: баланс, отчетите за приходите и разходите, копие на одитните доклади от експерт счетоводителя /в зависмост от датата на учредяване или започване на дейността; 3.Справка-декларация за общия оборот и оборота от строителен надзор за последните три години;
Минимални изисквания: 1.Участникът да има действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и сл. от ЗУТ покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, обект на предмета на поръчката. Документът трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока за валидност на оферта; 2. Участникът да има общ оборот от строителен надзор за последните три години (2008,2009 и 2010) не по-малко от 100 000 лева без ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата малка обществена поръчка, изпълнени от участника през периода 2008 г. – 2010 г. 2. Списък от правоспособните физически лица, включени в екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за образование и придобита специфична професионална квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това за всеки от ключовите експерти трябва да е приложена декларация за съгласие.; 2. Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицензът/документът се представя ведно със списъка на правоспособните физически лица, неразделна част от него, под формата заверено от участника копие и Разширения списък към Лиценза при наличие на такъв
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните три години; 2. Екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност съобразено с предмета на поръчката, така че да могат да осъществят надзор над всички строителни дейности и всички фази и етапи на строителството и да се осигури точното изпълнение на възложената работа. Участникът следва да има на разположение следниия ключов персонал: 2.1.Ръководител екип - строителен инженер с общ професионален опит и стаж не по-малко от 5 години и опит в при упражняването на строителен надзор – минимум 3 години, както и опит в ръководенето на екип от специалисти не по-малко от 3 години или осъществено ръководство на екип от специалисти при реализирането на строителен надзор на поне 3 обекта, свързани с изграждането на канализационни мрежи; 2.2. Архитект - висше образование, специалност архитектура с 5 години опит по специалността; 2.3. Инженер по част Конструктивна - магистър - инженер конструктор с 5 години стаж по специалността; 2.4. Инженер ВиК - строителен инженер специалност водоснабдяване и канализация с професионален опит в областта на изграждането на водоснабдителни и канализационни мрежи – минимум 5 години; 2.5.Инженер по пътно строителство - строителен инженер със специалност пътно строителство с професионален опит в областта на пътното строителство не по-малко от 5 години; 2.6 Инженер по технология на строителството- строителен инженер със специалност технология на строителството с професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 5 години; 2.7. Инженер геодезия - завършено висше образование специалност геодезия с професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 5 години; 2.8. Инженер по част Електро - магистър инженер със специалност електроника или електротехника и с 5 години опит по специалността; 2.9. Експерт ППО -завършено образование с придобита специалност по пожарна безопасност и спасяване или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми с професионален опит и стаж по специалността не по-малко от 5 години; 2.10. Координатор по безопасност и здраве - специалист с удостоверение за координатор по безопасност и здраве. Всички лица, които са включени като ключови експерти в екипа, с който ще бъде изпълнявана поръчката, трябва или да са вписани в Списъка на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на изпълнителя в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или да са вписани в Разширен списък към лиценза на консултната. Други експерти -юрист -магистър - специалност "Право"; помощен персонал. 3. Участникът трябва да има издаден лиценз при условията на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Не може да бъде изпълнител лице, което не отговаря на изискванията на чл.166, ал.3 от ЗУТ, а именно: лице, което лично или чрез наетите от него по трудово правоотношение физически лица е строител и/или доставчик на машини, съоръжения, технологично оборудване, за обекта на строителен надзор, предмет на настоящата процедура, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 33 от 04.02.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 15.07.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

На касата на Община Якоруда или по банкова сметка IBAN: BG06STSA93003190407000, BIC: STSABGSF, Банка ДСК - Якоруда

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
22.07.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.07.2011 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, упълномощени от тях лица, представителите на медиите и на юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по договор между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ