00616-2011-0004

BG-гр. Якоруда: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Беди Мустафова Осман, България 2790, гр. Якоруда, Тел.: 07442 2291, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2328

Място/места за контакт: Беди Мустафова Осман

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.ЮРУКОВО, ОБЩ.ЯКОРУДА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Юруково, община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на строителни работи по реализирането на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44141000, 45231300

Описание:

Канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на СМР за обект“Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Юруково, община Якоруда”.

Прогнозна стойност без ДДС
2900000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

365


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът заплаща гаранция за участие в размер на 29 000 лв., а участникът определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.Ако участникът желае да получи предвидения от Възложителя аванс, то той при подписване на договора трябва да внесе гаранция за аванс в размер на получения аванс. Гаранцията за участие в процедурата, гаранцията за изпълнение на договора и гаранцията за аванс се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена за целия срок на договора, а банковата гаранция за аванс трябва да бъде със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора. В случай на необходимост, участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията за участие съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на община Якоруда в Банка "ДСК" АД гр.Якоруда BIC: STSABGSF IBAN: BG06STSA93003190407000 или в касата на възложителя на адрес гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по договор между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект „Канализация на с. Юруково, община Якоруда – основна част от мрежата” в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик 1 - 1.Списък на документите от офертата; 2 Оферта; 3.Копие от документ за регистрация и/или БУЛСТАТ или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или удостоверение за актуално състояние, със срок на валидност до 1 месец преди подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Физическите лица представят копие на документ за самоличност; 4 Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчет за последните 3 (три) финансови години (2008г; 2009г; 2010 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, която участникът е установен:баланс, отчетите за приходите и разходите, копие на одитните доклади от експерт счетоводителя /в зависмост от датата на учредяване или започване на дейността; 5 Копие от застраховка професионална отговорност за строителство по чл.171 и сл. ЗУТ; 6 Информация за общия оборот о оборота от строителството, сходно с предмета на поръчката за 2010, 2009 и 2008 г.; 7 Списък на основните договори за строителство и ремонт изпълнени през последните 5 (пет) счетоводно приключили финансови години /2006г., 2007г., 2008г.,2009г. и 2010г./ , придружен с препоръки за добро изпълнение. Препоръките трябва да съдържат стойността, датата и мястото на обекта, данни за контакти с референта, както и дали обекта е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 8 Списък на техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, придружен с документи за собственост или документи, от които да е видно че оборудването е на негово разположение и придружени с декларация, че посоченото оборудване ще бъде използвано за изпълнение на въпросния обект и че няма да бъде ангажирано в други обществени поръчки и договори; 9 Списък на ръководните служители, техническите лица, лицата, които ще ръководят строителния процес при изпълнение на поръчката, лицата отговарящи за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве . Списъкът трябва да бъде придружен с декларация за съгласие за участие от ключовите експерти, документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, стаж и опит, вкл. професионална автобиография на тези лица; 10 Списък на изпълнителският екип по видове длъжности и брой лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката; 11 Сертификат ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; 12 Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен; 13 Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 14 Копие на удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория или по-висока в едно с талон към него или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 15 Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП; 16 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, 94 и чл.96 буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом”) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС; 17 Декларация по чл.56, ал.1, т.10; 18 Декларация за запознаване с условията на строителната площадка и инвестиционния проект; 19 Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители;20.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 21. Документ за закупена документация; 22. Гаранция за участие; 23.Пълномощно на лицето, подписващо офертата; 24. Декларация от членовете на обединението/консорциума; 25. Декларация за приемане на етичните клаузи; 26.Споразумение за създаване на обединение/консорциум; Плик 2 - 1. Техническа оферта; 2. Проект на договор. Плик 3 - 1. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчет за последните 3 (три) финансови години (2008г; 2009г; 2010 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, която участникът е установен: баланс, отчетите за приходите и разходите, одитните доклади от експерт счетоводителя /в зависмост от датата на учредяване или започване на дейността; 2. Информация за общият оборот и оборота от строителство с предмет сходен с настоящата обществена поръчка 3. Копие от застраховка професионална отговорност за строителство по чл.171 и сл. ЗУТ;
Минимални изисквания: 1. Участникът да има реализирана печалба за всяка една от последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. 2 През последните три приключили финансови години - 2008, 2009 и 2010 г. (в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) участникът следва да е реализирал общ оборот, равен минимум на 6 000 000 лв. или равностойността във валута без ДДС; 3.Минималният оборот от дейности, сходни на тези, които са предмет на обществената поръчка - изграждане и/или реконструкция на обекти във ВиК сектора, през последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. (в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) трябва да бъде не по-малко от 3 000 000 лв. или равностойността във валута без ДДС. 4. Застраховката професионалнна отговорност трябва да е в сила минимум 90 дни след изтичане срока за валидност на оферта .В случай на участници-обединения, изискването се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство и ремонт изпълнени през последните 5 (пет) счетоводно приключили финансови години /2006г., 2007г., 2008г.,2009г. и 2010г./ , придружен с препоръки за добро изпълнение. Препоръките трябва да съдържат стойността, датата и мястото на обекта, данни за контакти с референта, както и дали обекта е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, придружен с документи за собственост или документи, от които да е видно че оборудването е на негово разположение и придружени с декларация, че посоченото оборудване ще бъде използвано за изпълнение на въпросния обект и че няма да бъде ангажирано в други обществени поръчки и договори; Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите параметри на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя. 3 Списък на ръководните служители, техническите лица, лицата които ще ръководят строителният процес при изпълнение на поръчката, лицата отговарящи за контрола на качеството . Списъкът трябва да бъде придружен с декларация за съгласие за участие от ключовите експерти, документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, стаж и опит, вкл. професионална автобиография на тези лица; 4. Списък на изпълнителският екип по видове длъжности и брой лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката; 5. Сертификат ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; 6. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен; 7 Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 8 Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория или по-висока или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г. най-малко три договора за обекти, сходни с предмета на поръчката на обща стойност поне 3 000 000 лв. За изпълнен се счита този договор, който е завършен и е приет без забележки от възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението, като поне един от референтните обекти трябва да е изпълнен от водещия партньор. Договори в процес на изпълнение не се приемат. 2. Участникът следва да разполага минимум със следното оборудване: - Комбиниран колесен багер - 2 бр. - Булдозер - 1 бр.; Самосвал - 4 бр; Апарат за лепене на тръби до 160 - 2 бр.; Кран - 1 бр.; Водоноска - 2 бр.; Бетоновоз - 1 бр.;Машина за трамбоване с виброплоча - 1 бр; Валяк вибрационен, над 10 т - 1 бр.; Валяк вибрационен, 3 т - 1 бр.; Машина за фрезоване на асфалт - 1 бр.;Автогудронатор - 1 бр.; Машина за полагане на асфалт - 1 бр;Комбиниран колесен багер с обратна кофа и представка - 1 бр;Багер колесен с обратна кофа, 1 м3 на кофата – 1 бр.;Челен товарач - 1 бр;Булдозер за разриване на земята- 1 бр. 3. Участникът следва да има следния ключов персонал: 3.1.Технически ръководител на обекта - завършено висше образование с квалификация „строителен инженер” или „инженер” и минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 2 години на позиция ръководител на обект при строителството на обекти с вид и мащаб подобен на този, който е обект на настоящата обществена поръчка. 3.2.Специализирани технически ръководители за отделни групи строителни и монтажни работи - Завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" по специалност в съответствие с предмета на настоящата обществена поръчка и минимум 4 години стаж като по специалността, от които минимум 2 на позиция ръководител на обект или 2 години като ръководител на отделни строителни или монтажни работи или на строителна група или да е участвал като технически ръководител при изпълнението на не по-малко от 2 обекта сходни с този, предмет на настоящата обществена поръчка. 3.3. Експерт - Контрол на качеството - Завършено висше образование с квалификация "строителен инженер", "инженер" по специалност в съответствие с предмета на настоящата обществена поръчка и минимум 4 години стаж като по специалността, от които минимум 2 на длъжност свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР. 3.4. Координатор по безопасност и здраве с минимум 3 години трудов стаж на тази позиция и удостоверение за преминат курс за тази позиция. 4. Участникът следва да разполата с минимум 30 души изпълнителски екип. 5. Участникътда има сертификати ISO9001-2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен; Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен 6. Участникът трябава да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи за четвърта група строежи от втора категория или по-висока или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: финансов показател; тежест: 50
Показател: технически показател; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 32 от 04.02.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.07.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 85 BGN
Условия и начин на плащане

На касата на Община Якоруда или по банкова сметка на Община Якоруда: Банка "ДСК" АД гр.Якоруда BIC: STSABGSF IBAN: BG06STSA93003190407000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.07.2011 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.07.2011 г.  Час: 10:00
Място

сградата на Община Якоруда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците, или техни упълномощени представители, както и представители на медиите и юридическите лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект „Канализация на с. Юруково, община Якоруда – основна част от мрежата” в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ