00613-2010-0002

BG-с.Крушари: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Крушари, ул. "Девети септември" № 3 а, За: Стефан Ангелов, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2133

Място/места за контакт: Стефан Ангелов

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2010/2011 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2

Място на изпълнение: ОБЩИНА КРУШАРИ
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2010/2011 година

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложена транспортна схема и чл.32, ал.1 от Наредба № 2 от 31 март 2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилен транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

11


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора под формата на банкова гаранция или внесен депозит по IBAN: BG 36 IORT 8088 3387 6113 03; BIC: IORT BGSF; ТБ "ИНВЕСТБАНК", клон Добрич, офис Крушари.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определените категории пътници.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ценовите предложения на кандидатите следва да не надвишават сумите на километър, определени в чл.32, ал.1 от Наредба № 2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определените категории пътници.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документ за съдебна регистрация на кандидата - копие;2. Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не повече от 3 месеца преди датата на разглеждане на офертите, а когато е физическо лице - документ за самоличност - заверено от кандидата копие; 3. Документ за данъчна регистрация - заверено копие от кандидата; 4. Документ за регистрация по ДДС; 5.Годишен финансов отчет за 2009г.;6. Копие на лицензия за извършване на обществен превоз на пътници; 7. Документ за собственост на автобусите или договори за наем или лизинг; 8. Справка на МПС, с който ще се изпълнява поръчката; 9.Документ за собственост или договор за нает сервиз или сервизно обслужване; 10. Удостоверение за транспортна годност; 11.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 12.Декларация за ползване или не на подизпълнител; 13. Документ за сключени застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" за 2010г. - копия; 14. Удостоверение за липса или наличие на задължение към Община Крушари; 15. Документ за закупена документация за участие; 16. Проект на договор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен финансов отчет за 2009г.; 2. Документ за сключени застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" за 2010г. - копия
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие на лицензия за извършване на обществен превоз на пътници; 2.Документ за собственост на автобусите или договор за наем или лизинг; 3.Справка на МПС, с които ще се изпълнява поръчката; 4.Документ за собственост или договор за нает сервиз или сервизно обслужване; 5.Удостоверение за транспортна годност.
Минимални изисквания:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 01.09.2010 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде получена всеки работен ден до 16.00 часа в стая 310 на Третия етаж в Административната сграда на Община Крушари срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става в стая 104 на Първия етаж в Административната сграда на Община Крушари. Заплаща се в брой или по банков път.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
08.09.2010 г.  16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.09.2010 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала/стая 301/ Етаж ІІІ в Административната сграда на Община Крушари

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители. В случайте, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или заверено копие "Вярно с оригинала" от участника), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията, на което ще се отворят офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защитана конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.08.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция МАРШРУТ: КАПИТАН ДИМИТРОВО- КОРИТЕН- СЕВЕРНЯК- КОРИТЕН - АБРИТ- КОРИТЕН – АЛЕКСАНДРИЯ - КРУШАРИ; КРУШАРИ- АЛЕКСАНДРИЯ- АБРИТ- КОРИТЕН- СЕВЕРНЯК- КОРИТЕН- КАП. ДИМИТРОВО;
1) Кратко описание

МАРШРУТ: КАПИТАН ДИМИТРОВО- КОРИТЕН- СЕВЕРНЯК- КОРИТЕН - АБРИТ- КОРИТЕН – АЛЕКСАНДРИЯ - КРУШАРИ; КРУШАРИ- АЛЕКСАНДРИЯ- АБРИТ- КОРИТЕН- СЕВЕРНЯК- КОРИТЕН- КАП. ДИМИТРОВО - 2 БРОЯ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 80 КМ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

ПО ПРИЛОЖЕНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006Г.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция МАРШРУТ: ДОБРИЧ- ЛОЗЕНЕЦ- СЕВЕРЦИ- КРУШАРИ ; КРУШАРИ- СЕВЕРЦИ- ЛОЗЕНЕЦ- КРУШАРИ;
1) Кратко описание

МАРШРУТ: ДОБРИЧ- ЛОЗЕНЕЦ- СЕВЕРЦИ- КРУШАРИ ; КРУШАРИ- СЕВЕРЦИ- ЛОЗЕНЕЦ- КРУШАРИ;- 2 БРОЯ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 80 КМ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

ПО ПРИЛОЖЕНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006Г.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция МАРШРУТ: ГАБЕР- ТЕЛЕРИГ;
1) Кратко описание

МАРШРУТ: ГАБЕР - ТЕЛЕРИГ - ЕДНО ИЗВОЗВАНЕ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА- 10 КМ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 31 МАРТ 2006Г.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция МАРШРУТ: ДОБРИЧ- КРУШАРИ- ДОБРИЧ; ДОБРИЧ- КРУШАРИ- ДОБРИЧ
1) Кратко описание

МАРШРУТ: ДОБРИЧ- КРУШАРИ- ДОБРИЧ; ДОБРИЧ- КРУШАРИ- ДОБРИЧ - ДВА БРОЯ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА- 79 КМ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА И ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 31 МАРТ 2006Г.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11