Версия за печат

00254-2020-0015

BG-Рудозем:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Павлина Боюклиева - гл. експерт ЗОП, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 13 от 10.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00254-2020-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 84 от 06.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG424, ШАНСТРОЙИНВЕСТ ЕООД, с. Борие, България 4961, с. Борие, Тел.: 087 6974141, E-mail: veselin_shanov@abv.bg, Факс: 087 6974141

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции“ Обособена позиция № 6-МАРШРУТ № 6

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

06.11.2020 г. 

Крайна дата

01.04.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
69000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.02.2024 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
71508 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Последното плащане по договора е на 01.02.2024 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2024 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: иинж. Недко Кулевски
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Рудозем