Версия за печат

00974-2020-0002

BG-Видин:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=10507.

I.4) Основна дейност

ВодаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 98 от 07.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00974-2020-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 7- ОПОС от 21.07.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ВДХ АД, бул.Цар Освободител 6, България 1000, София, Тел.: 02 9809885, E-mail: office@vdh.bg, Факс: 02 9881780

Интернет адрес/и:

URL: www.vdh.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Би Ес Проект ; Дейност: Проектиране; Дял: 2%
ІII.5) Предмет на договора

Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2023 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5781964.65 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 91.95% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

02.08.2022 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Договора е прекратен на основание сключено допълнително споразумение .

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Стоян Велков Стоянов
VII.2)
Длъжност: Управител