02538-2018-0024

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор., За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-28/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1241 от 26.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2018-0024
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“ Обществената поръчка с предмет: „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, включва изработване на инвестиционен проект във фази „Идеен“ и „Работен“. При разработване на проектната документация Изпълнителят следва да извърши предварително проучване на състоянието на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура, което да включва геодезическо и архитектурно заснемане, изготвяне на конструктивно обследване с представяне на доклад, обследване на експлоатационното състояние на комуникациите и съоръженията (при наличие на такива), както и възможностите за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и съществуващите системи за сигурност в сградата ползвана от Софийска градска прокуратура (СГП).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 72 от 16.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ВИП ПРОЕКТ БГ ЕООД, Район Триадица; Квартал Южен парк; бл. 16, етаж 1, ап. офис 6, България 1421, София, Тел.: 02 4237810, E-mail: vipprojectbg@abv.bg, Факс: 02 4237810

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.07.2019 г. 

Крайна дата

30.06.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
56880 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.07.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
56880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.08.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Емилова Райковска – Горанова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар при АГП и определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-138/17.04.2019 г. на главен прокурор на Република България