Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2020-dostavka-na-blanki-i-poshenski-plikove-za-nu/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-81 от 20.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0025
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-107 от 06.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе 139, България 1784, София, Тел.: 02 29766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 29766896

Интернет адрес/и:

URL: http://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

21

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.06.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е .94% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Извършени са доставки според нуждите на възложителя през периода на действие на договора. Не е достигната максималната стойност.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
94.32 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (№2066 в СЕВОП). Договор № 93-00-107/06.08.2020 г. е сключен въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. на Централния орган за покупки.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Райна Манчова Давидова
VII.2)
Длъжност: директор на д. ФСДУС и оправомощен възложител, съгласно Заповед № РД-01-223/14.04.2022 г.