Версия за печат

00210-2019-0012

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в д. ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2019-dostavka-na-avtomobilno-gorivo-chrez-karti-za/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги



ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-34 от 07.06.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията. Видове горива и техните прогнозни количества: 1. Бензин А95 Н – 10 000 литра 2. Дизелово гориво – 10 000 литра


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-12 от 04.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Петрол АД, хотел Ловеч, ул. Търговска № 12, office@petrol.bg, България 5500, Ловеч, Тел.: 02 9690110, E-mail: zop@petrol.bg, Факс: 02 9690300

Интернет адрес/и:

URL: https://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

28

ІII.7) Стойност, посочена в договора
38000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.05.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок; Преди промяната: 31.01.2021 г.; След промяната: 31.05.2022 г.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 81.81% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Извършени са доставки според нуждите на възложителя през периода на действие на договора. Не е достигната максималната стойност.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
30679.32 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по рамково споразумение №СПОР-23 от 13.11.2019 г. на Централния орган за покупки. Процедурата е проведена в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки СЕВОП- www.sevop.minfin.bg. Процедура №1721. Обявление за възложена общ. поръчка: 2020/S 032-074715; обявление 959508 по поръчка РОП №00210-2019-0012 на Централния орган за покупки. Доставките ще се извършват в периода от датата на подписването на договора до изтичане срока на Рамково споразумение №СПОР-23/13.11.2019 г., определен в чл. 7 от същото на 31.01.2021 г., или до достигане на максималната стойност на договора. С Допълнително споразумение от 09.12.2020 г. срокът на Рамковото споразумение е удължен с 4 месеца, до 31.05.2021 година. Срокът на договор №93-00-12/04.02.2022 г. между "Петрол" АД и АВ е удължен до 31.05.2022 г. с доп. споразумение от 14.01.2021 година. Последно плащане - 21.06.2022 година (съгласно чл. 72 от ППЗОП).


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Райна Манчова Давидова
VII.2)
Длъжност: директор на д. ФСДУС и оправомощен възложител, съгласно Заповед № РД-01-223/14.04.2022 г.