Версия за печат

00244-2019-0011

BG-с.Самуил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://samuil.bg/op-samuil.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 27 от 22.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00244-2019-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Реконструкция и рехабилитация на улици в община Самуил ОП №1 Реконструкция и рехабилитация на улици в с Самуил с подобекти: -ул. ”Ком”(ОК108-107-106) с.Самуил – 156м; -ул. ”Кавала” с.Самуил – 353,11м; -ул. ”Царевец” с.Самуил – 228,35м; -ул. „Черни връх” с.Самуил – 745,98м; ул. ”Ахелой” с.Самуил – 106,86м. ОП №2 Реконструкция и рехабилитация на улици в селата с подобекти: -с. Владимировци, ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) - 408,42 м. -с. Владимировци, ул. Прогрес – 677,54 м. -с. Ножарово ул. Янтра - 192,70 м. -с. Ножарово ул. Хан Аспарух - 163,49 м. -с. Богданци, ул. Огоста (ОК64-62-61) – 85,00 м.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 300 от 25.09.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG324, ПЪТ КОНСУЛТ ООД, ул. Княз Борис I, №120, България 7200, Разград, Тел.: 00359 84661328, E-mail: road_konsult@abv.bg, Факс: 00359 84661818

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Реконструкция и рехабилитация на улици в с Самуил с подобекти

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

45

ІII.7) Стойност, посочена в договора
555844.65 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.05.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
527902.25 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Джевдет Ахмед Азис
VII.2)
Длъжност: кмет