Версия за печат

00831-2019-0005

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115214445

BG421, Многопрофилна транспортна болница - Пловдив, ул. Колхида - продължение, За: инж. Н. Василева, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 277607, E-mail: zop@mtb-plovdiv.com, Факс: 032 674659

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mtb-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/mtb-plovdiv-635/proceduri-20-2-zop/a2-0004716.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-63 от 27.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00831-2019-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Дв-30 от 09.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133660

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Джи И Хелткеър България ЕООД; Дейност: Монтаж, инсталация, настройка, пробно изпитване и пускане в експлоатация на ултразвуковата система; Обучение на персонала; Гаранционно сервизно обслужване на доставената медицинска апаратура за срока на договора; Дял: 10%
ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицинска апаратура- специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика и предварителните дейности по неговата употреба: монтаж, инсталация и обучение на персонала за работа с него, както и гаранционно обслужване в гаранционния срок

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

09.05.2019 г. 

Крайна дата

14.05.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
54380 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.05.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
54380 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.05.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Пламен Димитров Павлов
VII.2)
Длъжност: Директор на МТБ - Пловдив