Версия за печат

05549-2019-0004

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117690845

BG323, Изпълнителен директор на Общински транспорт Русе ЕАД, бул.Трети март №74, За: Александър Георгиев, България 7000, Русе, Тел.: 082 820550, E-mail: office@transport-ruse.com, Факс: 082 820550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.transport-ruse.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/transport-ruse-913/proceduri-20-1-zop/a1-0005543.html.

I.4) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 563 от 08.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05549-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства по 2 обособени позиции


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: OTR-BIO-SOR-01 от 23.09.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БИОФРОГ ЦЗ ЕООД, жк БАНИШОРА бл.17 А вх.2 ап.54, България 1000, София, Тел.: 08 87718295, E-mail: allfinbg@gmail.com, Факс: 08 87718295

Интернет адрес/и:

URL: https://mesten.infobel.bg/BG100426589/biofrog_cz_eood-sofia.html.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: СОР ЛИБХАВИ ООД; Дейност: Планиране, организация на производство, производство, доставка на място на електробуси до „Общински транспорт Русе“ЕАД, бучение на персонала на Възложителя и професионална помощ при организиране на сервизна и техническа поддържка на eлектробуси по време на гаранционния срок .; Дял: 80%
ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на 10 (+/- 1) метрови електробуси, доставка и монтаж на зарядни станции“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

540

ІII.7) Стойност, посочена в договора
21960000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.04.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: член 3, точка 3.1. се променя банковата сметка на изпълнителя; Преди промяната: Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК АД IBAN: BG65RZBB91551034801110 BIG: RZBBBGSF; След промяната: Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД IBAN: BG71 FINV 9150 1017 4879 14 BIC: FINVBGSF; Правно основание: чл. 116 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
21960000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Георгиев Георгиев
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор