00210-2017-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/20-21uslugi-po-pochistvane-shadyashi-okolnata-sred/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-39 от 15.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-120 от 11.09.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД ВИП, р-н Оборище, ул. Бачо Киро №48, ет.1, 0888400567, България 1000, София, Тел.: 02 9533011, E-mail: vasilkaltd@abv.bg, Факс: 02 9520596

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.07.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
90000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
78772.82 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане за последния период: 17.11.2021 г. Договорът е сключен след проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по рамково споразумение №СПОР-28/21.12.2017 на Централния орган за покупки. Процедурата е проведена в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки СЕВОП- www.sevop.minfin.bg. Процедура №2181.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Даниела Стоянова Митева
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор