Версия за печат

00254-2020-0012

BG-Рудозем:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Павлина Боюклиева - гл. експерт ЗОП, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 10 от 08.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00254-2020-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с наименование: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем“. В изпълнение на дейностите по поръчката следва да се изгради водоем с V= 400 м3 със филтриране и обеззаразяване на водата и нов водопровод с дължина около 730 м. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 89 от 09.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД, р-н Възраждане, ул. Сини вир № 15, България 1379, София, Тел.: 02 4437464, E-mail: office@aretestroy.com, Факс: 02 4437464

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

150

ІII.7) Стойност, посочена в договора
793100 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
793096.56 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Румен Венциславов Пехливанов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Рудозем