01026-2020-0004

BG-Искър:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 087901-0314, E-mail: iskar@iskarbg.com, Факс: 06516-2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-72.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 7 от 20.03.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01026-2020-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОА-130 от 27.04.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG314, „ПРОИНЖ АП” ЕООД град Плевен, гр. Плевен 5800, област Плевен, ул. „Мусала” № 22, ет. 3, ап. 3, България 5800, Плевен, Тел.: 089888-8543, E-mail: kalmi_2000@abv.bg, Факс: 089888-8543

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

240

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1650 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1650 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.11.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Искър