Версия за печат

01175-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН, ул. Академик Георги Бончев блок 25, За: Наталия Вучева - гл. счетоводител на ИЕМПАМ-БАН, България 1113, София, Тел.: 02 9792341, E-mail: n.vucheva@bas.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-3 от 04.04.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01175-2019-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-04-02/31.07.2019 г. История от 31.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МОСТ Енерджи АД, бул. България 118, България 1619, София, Тел.: 02 4169843, E-mail: office@mostenergy.eu, Факс: 02 4160532

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mostenergy.eu/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ИЕМПАМ - БАН.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
28867.46 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.08.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Удължен срок на договора с шест месеца - чл. 4, ал. 1 от договора.; Преди промяната: Срокът е 18 месеца, считано от 31.07.2019 до 31.01.2021 год.; След промяната: Срокът е 24 месеца, считано от 31.07.2019 год. до 31.07.2021 год.; Правно основание: чл.4, ал.2 от Договор №ОП-04-02 от 31.07.2019 г. във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП. Промяната е извършена с Допълнително Споразумение № 1 от 01.12.2020 год. към договора.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
46776.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Платената цена за периода на договора в размер на 46 776,87 лв. без ДДС включва освен договорната цена и цените на следните услуги: достъп до разпределителната мрежа, достъп до електропреносната мрежа, пренос през разпределителната мрежа НН, пренос през електропреносната мрежа, надбавка за отдадено количество реактивна енергия, надбавка за използвано количество реактивна ел.енергия. Датата на приключване на договора 17.08.2021г. е датата на последното платено на МОСТ Енерджи АД към 31.07.2021г. фактурирано задължение (дата на плащане на последната фактура).


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Светлозара Любомирова Петкова
VII.2)
Длъжност: Директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН