Версия за печат

00210-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/848a3d86-396e-4a4c-ab4c-e288c1a9c245.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-1 от 08.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-72 от 08.06.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „МУЛТИКО 92“ ООД, район Красно село, ул. Шандор Петьофи № 25, България 1606, София, Тел.: 02 9718181, E-mail: office@multico.bg, Факс: 02 9718181

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mbm-express.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията. Доставка на нерециклирана копирна хартия - А4 и А3

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

23.06.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
100000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

23.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
99997.26 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане за последна доставка: 22.07.2021 г. Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки. Договор № 93-00-72/08.06.2020 г. е сключен въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г. със срок до 23.06.2020 г. Срокът на договора е на осн. чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Даниела Стоянова Митева
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор