Версия за печат

01026-2020-0008

BG-Искър:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 087901-0314, E-mail: iskar@iskarbg.com, Факс: 06516-2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-81/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 21 от 12.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01026-2020-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-ОА-175 от 29.07.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG314, „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, град Плевен 5800 ул. „Столетов” № 4, България 5800, Плевен, Тел.: 089942-3510, E-mail: denism@abv.bg, Факс: 089942-3510

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

208

ІII.7) Стойност, посочена в договора
485.42 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
485.42 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Валентин Василев Йорданов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Искър