Версия за печат

01547-2017-0005

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Галина Неделчева, България 9000, Варна, Тел.: 052 692467, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 317 от 18.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01547-2017-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за сметка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП3-17-20 от 28.01.2021 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ЕЛТЕС ЕООД, бул. „Владислав Варненчик“ № 86, ет. 6, ап. 22, България 9000, Варна, Тел.: 052 688883, E-mail: eltes@mail.bg, Факс: 052 688883

Интернет адрес/и:

URL: https://www.eltes.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: „Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток“, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 15/06.01.2021 г. на Изпълнителя. Срокът за изпълнение на поръчката тече от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.02.2021 г. 

Крайна дата

23.06.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
244837.46 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
170968.45 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно клаузите на сключения договор: 1. Общата стойност за изпълнение на обекта е стойността на действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, вкл. допълнителни и/или непредвидени работи, но не повече от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта. 2. Срокът за изпълнение на поръчката се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка или неосигурени технически условия от страна на Възложителя, съгласно протоколи за спиране и пускане на планираните СМР.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ивов Сеферов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор