Версия за печат

00956-2016-0004

BG-Ценово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530671

BG323, Община Ценово, ул. Цар Освободител 66, За: Цветомир Петров, България 7139, Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsenovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД 11/120 от 26.07.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00956-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на поръчката са следните дейности: А. Проектиране: •Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство; •Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения. Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Обявената прогнозна стойност на поръчката се явява максимална обща стойност за офериране от уч-ците при подаване на оферта. Същата е разпределена, както следва: -Изготвяне на работен проект – 86 056.00 лева без ДДС -Упражняване на авторски надзор – 17 211.00 лева без ДДС Оферти, надвишаващи посочените стойности, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие. Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. !ВАЖНО Община Ценово открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай че, ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства, макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие, че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката, включително и по отношение на схемата на плащане, като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 1.Предвид факта, че процедурата е открита преди приемане на оконч. нормативни документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на УО на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на проекто-договора. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с р-ра на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви др. условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2.В случаите на настъпване на горните факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в доп. споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т.1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11814092016ДЗ от 14.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ГЕО ЧОНОВ ООД, yл. Никола Палаузов 8, България 7000, Русе, Тел.: 082 888171, E-mail: geochonov@gmail.com, Факс: 082 888171

Интернет адрес/и:

URL: www.%20geo-chonov.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
40000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.07.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Обща стойност; Преди промяната: 102267.00; След промяната: 40000.00; Правно основание: Налице е настъпването обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Промяната се състои в намаляване обема на първоначално предвидени и подлежащите на изпълнение дейности, съгласно изготвения проект. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменение на договора за обществена поръчка са възникнали след сключването му и те не са резултат от действие или бездействие на страните, същите, при горната фактическа обстановка и наличната документация, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия Разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
40000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Петър Георгиев Петров
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ценово