Версия за печат

00210-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, главен юрисконсулт в дирекция ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-48 от 21.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Помощен контактен център, ДАЕУ“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 83 от 28.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 0700 10770, E-mail: zop.order@office1.bg, Факс: 02 9766879

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Помощен контактен център в ДАЕУ чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), въз основа на сключено Рамково споразумение СПОР-9/15.03.2018 г. с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

120

ІII.7) Стойност, посочена в договора
940.3 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
940.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Бойков Дойчинов
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Държавна агенция "Електронно управление", Възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-10217/25.06.2021 г.