Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Баско шосе № 7, За: Бисер Тодоров, България 1331, София, Тел.: 02 8100981;0882 447970, E-mail: btodorov@naas.government.bg, Факс: 02 8100981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.naas.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4234.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-9 от 28.01.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-288 от 05.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АТС-БЪЛГАРИЯ ООД, Ж.К МЛАДОСТ 1А, ул. Анна Ахматова №9,, България 1729, СОФИЯ, Тел.: 02 9752073, E-mail: order@atsbulgaria.com, Факс: 02 9752285

Интернет адрес/и:

URL: http://atsbulgaria.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.07.2019 г. 

Крайна дата

17.04.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5351 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 43.75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: изплатени са действително извършените доставки на база заявени тонери за доставка и не е имало потребност от повече количества за доставка
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2340.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р. Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор