Версия за печат

00210-2019-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе №7, За: Бисер Тодоров, България 1331, София, Тел.: 02 8100981;0882 447970, E-mail: btodorov@naas.government.bg, Факс: 02 8100981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4560.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-14 от 28.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-538 от 10.09.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД, ул. Ангел Кънчев № 5, България 1000, София, Тел.: 02 9397147, E-mail: viliev@plesio.bg, Факс: 02 9397147

Интернет адрес/и:

URL: https://plesio.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Услуги по почистване, щадящо околната среда, за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.09.2020 г. 

Крайна дата

19.05.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5593 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.05.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 28.51% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: действително извършените доставки, не е имало потребност от по-големи количества
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1598 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор