Версия за печат

00210-2019-0012

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, Ниш № 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0359 62648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 0359 62648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-vt.com/orders/2019/goriva2019/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-34 от 07.06.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново - Бензин А95 с прогнозно количество 1 500 литра и Дезелово гориво с прогнозно количество 130 000 литра


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 19.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, Петрол АД, Търговска 12, България 5500, Ловеч, Тел.: 0359 886996006, E-mail: delovodstvo@petrol.bg, Факс: 0359 29690300

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на горива за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново - Бензин А95 с прогнозно количество 1 500 литра и Дезелово гориво с прогнозно количество 130 000 литра

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.02.2020 г. 

Крайна дата

31.05.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
247130 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.05.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: срок; Преди промяната: 31.01.2021г.; След промяната: 31.05.2021г. или до сключване на нов договор след проведена процедура по вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено ново рамково споразумение по централизирана обществена поръчка (което от двете условия настъпи по рано); Правно основание: чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
128513.47 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведен вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Валентина Петрова Хаджирадева
VII.2)
Длъжност: директор на ЦСМП Велико Търново