Версия за печат

00244-2020-0004

BG-с.Самуил:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://samuil.bg/op-samuil.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 10 от 18.03.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00244-2020-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални услуги, предоставяни на територията на община Самуил“ по обособени позиции: - ОП №1 „Периодични доставки на “Хляб и хлебни изделия”. - ОП №2 „Периодични доставки на "Месо, месни изделия и риба". - ОП №3 „Периодични доставки на "Мляко, млечни продукти и други". - ОП №4 „Периодични доставки на "Пресни плодове и зеленчуци". - ОП №5 „Периодични доставки на "Консервирани продукти“. - ОП №6 „Периодични доставки на "Захарни изделия". - ОП №7 „Периодични доставки на "Варива, подправки и други".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 209 от 16.06.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG324, ЕКО-88 ЕООД, ул. Арда №24, България 7400, Исперих, Тел.: 00359 892798270, E-mail: renandi@abv.bg, Факс: 00359 892798270

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Периодични доставки на Хляб и хлебни изделия”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
53063.34 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 6.91% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
53063.34 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Джевдет Ахмед Азис
VII.2)
Длъжност: кмет на община Самуил